Mayzent minskar risken för sjukdomsprogression hos vuxna patienter med sekundärprogressiv multipel skleros (SPMS) med aktiv sjukdom som visar sig genom skov eller bilddiagnostiska fynd på inflammatorisk aktivitet.1 Genom att verka som en funktionell antagonist på S1P1-receptorer på lymfocyter förhindrar Mayzent utträdet från lymfkörtlarna. Detta minskar återcirkulation av T-celler till centrala nervsystemet som kan begränsa central inflammation.2 Mayzent tas en gång om dagen2 och har visat signifikant effekt på bekräftad progression av funktionsnedsättning (CDP) efter 3 och 6 månaders behandling.2

 

Patienten

  • Indikation: Mayzent är indicerat för behandling av vuxna patienter med sekundärprogressiv multipel skleros (SPMS) med aktiv sjukdom som visar sig genom skov eller bilddiagnostiska fynd på inflammatorisk aktivitet.2
  • Aktiv sjukdom definieras i EXPAND-studien som patienter med skov inom de senaste 2 åren och/eller förekomst av Gd-förstärkande T1-lesioner vid studiestart.2
  • Mayzent tas oralt en gång per dag.
  • Ges i en dos på 1 mg eller 2 mg beroende på CYP2C9-genotyp*.2
 
*1 mg (för genotyp CYP2C9*2*3 eller *1*3) eller 2 mg (andra CYP2C9-genotyper). Mayzent® är kontraindicerat hos patienter med genotyp CYP2C9*3*3.2
 
 
Referenser
  1. Kappos L, Cree B, Fox R, et al. Siponimod versus placebo in secondary progressive multiple sclerosis (EXPAND): a double-blind, randomized, phase 3 study. Lancet. 2018;391(10127):1263-1273.
  2. Mayzent SPC

 

MAYZENT (siponimod) 0,25 mg och 2 mg, tablett, tillhör läkemedelsgrupp selektiva immunsuppressiva medel, ATC-kod L04AA42, Rx, (F) Subventioneras endast när behandling med rituximab inte är lämplig. Indikation: Mayzent är avsett för behandling av vuxna patienter med sekundärprogressiv multipel skleros (SPMS) med aktiv sjukdom som visar sig genom skov eller bilddiagnostiska fynd på inflammatorisk aktivitet. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen, jordnötter, soja eller något hjälpämne. Immunbristsyndrom, PML eller kryptokockmeningit i anamnesen, aktiva maligniteter, allvarligt nedsatt leverfunktion, viss känd hjärtproblematik inkl vissa arytmier, patienter med CYP2C9*3*3-genotyp samt gravida eller kvinnor i fertil ålder som inte använder en effektiv preventivmetod. Varning/försiktighet: Behandlingen måste inledas med upptrappning under 5 dagar. Till patienter med vissa befintliga hjärtproblem rekommenderas EKG före behandling samt i slutet av observationsperioden. Vid behandlingsavbrott kan denna övervakning behöva göras om. Kontrollera blodstatus och perifera lymfocyter innan och under behandling. Fullständig oftalmologisk undersökning ska göras tre-fyra månader efter behandlingsstart, p.g.a. risk för makulaödem. Leverfunktionstest ska göras innan behandlingsstart och följas upp under behandlingen. Patienter som inte har haft vattkoppor eller vaccinerats mot varicella-zoster (VZV), ska testas för antikroppar mot VZV innan behandling. Vid allvarliga infektioner ska uppskov med behandlingen övervägas. Kvinnor i fertil ålder ska uppvisa negativt graviditetstest och använda effektiv preventivmetod, ej heller amma under pågående Mayzent-behandling och minst 10 dagar efter avslutad behandling. Samtidig behandling med immunosuppressiva medel och antiarytmika klass IA eller III eller andra bradykardi-framkallande läkemedel ska undvikas. För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se. Produktresumé uppdaterad: MAYZENT 2021-01-07 
▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. 
Novartis Sverige AB, Telefon 08-732 32 00, www.novartis.se
SE2102264459 
 
SE2110052820 (5 oktober 2021)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request