Den aktiva substansen i Mayzent är siponimod, som är en sfingosin-1-fosfatreceptormodulator (S1P-receptormodulator). Mayzent binder selektivt till två av fem G-proteinkopplade receptorer (GPCR) för S1P, kallade S1P1 och S1P5. Genom att verka som en funktionell antagonist på S1P1-receptorer på lymfocyter förhindrar siponimod utträdet från lymfkörtlarna. Detta minskar återcirkulationen av T-celler till centrala nervsystemet (CNS), som kan begränsa central inflammation.1

 • Minskar progression av funktionsnedsättning (CDP) hos SPMS-patienter1
 • Minskar annualiserad skovfrekvens (ARR)1
 • Minskar T2-lesionsvolym1

 
Behandling med Mayzent

 • Mayzent tas oralt en gång per dag.1
 • Siponimod metaboliseras främst av cytokrom P450 CYP2C9. Vissa genotyper av detta enzym metaboliserar mindre effektivt än andra vilket kräver dosanpassning.
 • Behandlingen inleds med en upptrappningsförpackning som räcker i 5 dagar. Därefter övergår patienten på dag 6 till underhållsdos på antingen 1 mg eller 2 mg beroende på CYP2C9-genotyp*.1

 

 

Resultat

 • Mayzent har visat signifikant fördelaktig effekt på bekräftad progression av funktionsnedsättning (CDP) hos SPMS-patienter jämfört med placebo.1Det primära utfallsmåttet i den pivotala fas 3 studien EXPAND var tid till 3 månaders bekräftad progression av funktionsnedsättning (CDP) hos hela SPMS populationen. Tid till 3 månaders CDP och tid till 6 månaders CDP minskade med 21% respektive 26% jämfört med placebo.1
 • Hos patienter med aktiv sjukdom minskade tid till 3 månaders CDP och tid till 6 månaders CDP med 31% respektive 37% jämfört med placebo.1
 • Baserat på hela SPMS populationen var T2-lesionsvolymen 79 % lägre (justerat genomsnitt under månaderna 12 och 24) hos Mayzent-behandlade patienter (183,9 mm3) jämfört med placebo (879,2 mm3).2
 • Baserat på hela SPMS populationen minskade annualiserad skovfrekvens (ARR) med 55 % hos Mayzent-behandlade patienter jämfört med placebo.1
 • Mayzent har en säkerhetsprofil som motsvarar andra S1P-modulatorer.2

 

*1 mg (för genotyp CYP2C9*2*3 eller *1*3) eller 2 mg (andra CYP2C9-genotyper). Mayzent® är kontraindicerat hos patienter med genotyp CYP2C9*3*3.1
 
Referenser
 1. Mayzent SPC
 2. Kappos L, Cree B, Fox R, et al. Siponimod versus placebo in secondary progressive multiple sclerosis (EXPAND): a double-blind, randomized, phase 3 study. Lancet. 2018;391(10127):1263-1273.

 

MAYZENT (siponimod) 0,25 mg och 2 mg, tablett, tillhör läkemedelsgrupp selektiva immunsuppressiva medel, ATC-kod L04AA42, Rx, (F) Subventioneras endast när behandling med rituximab inte är lämplig. Indikation: Mayzent är avsett för behandling av vuxna patienter med sekundärprogressiv multipel skleros (SPMS) med aktiv sjukdom som visar sig genom skov eller bilddiagnostiska fynd på inflammatorisk aktivitet. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen, jordnötter, soja eller något hjälpämne. Immunbristsyndrom, PML eller kryptokockmeningit i anamnesen, aktiva maligniteter, allvarligt nedsatt leverfunktion, viss känd hjärtproblematik inkl vissa arytmier, patienter med CYP2C9*3*3-genotyp samt gravida eller kvinnor i fertil ålder som inte använder en effektiv preventivmetod. Varning/försiktighet: Behandlingen måste inledas med upptrappning under 5 dagar. Till patienter med vissa befintliga hjärtproblem rekommenderas EKG före behandling samt i slutet av observationsperioden. Vid behandlingsavbrott kan denna övervakning behöva göras om. Kontrollera blodstatus och perifera lymfocyter innan och under behandling. Fullständig oftalmologisk undersökning ska göras tre-fyra månader efter behandlingsstart, p.g.a. risk för makulaödem. Leverfunktionstest ska göras innan behandlingsstart och följas upp under behandlingen. Patienter som inte har haft vattkoppor eller vaccinerats mot varicella-zoster (VZV), ska testas för antikroppar mot VZV innan behandling. Vid allvarliga infektioner ska uppskov med behandlingen övervägas. Kvinnor i fertil ålder ska uppvisa negativt graviditetstest och använda effektiv preventivmetod, ej heller amma under pågående Mayzent-behandling och minst 10 dagar efter avslutad behandling. Samtidig behandling med immunosuppressiva medel och antiarytmika klass IA eller III eller andra bradykardi-framkallande läkemedel ska undvikas. För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.seProduktresumé uppdaterad: MAYZENT 2021-01-07 
▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. 
Novartis Sverige AB, Telefon 08-732 32 00, www.novartis.se
SE2102264459 
Betygsätt sidan
SE2110052820 (5 oktober 2021)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request