Beroendeframkallande läkemedel. Iakttag största försiktighet vid förskrivning av detta läkemedel.

Ritalin (metylfenidathydroklorid), (Rx,F), kapsel med modifierad frisättning och tablett, är ett psykostimulantia, läkemedel mot ADHD. Indikation barn/ungdomar: Ritalin är indicerat som en del i det totala behandlingsprogrammet för behandling av ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) hos barn från 6 år, när endast stödjande åtgärder visat sig vara otillräckliga. Behandlingen ska ske under överinseende av specialist på beteendestörningar hos barn. Indikation vuxna: Långverkande Ritalin kapslar är indicerade för behandling av ADHD hos vuxna som en del i det totala behandlingsprogrammet. Behandlingen ska ske under överinseende av en specialist på beteendestörningar såsom psykiatriker och rättspsykiatriker. Kontraindikation: glaukom, feokromocytom, hypertyroidism eller tyreotoxikos, existerande kardiovaskulära eller cerebrovaskulära sjukdomar, svår depression, anorexia nervosa/anorektiska störningar, självmordstendenser, psykotiska symtom, svåra humörstörningar, mani, schizofreni, psykopatisk/borderline personlighetsstörning, diagnos på eller anamnes av svåra och episodiska (typ1), bipolära (affektiva) störningar (som inte är välkontrollerade), behandling med MAO-hämmare, överkänslighet mot metylfenidat eller mot något hjälpämne. Graviditet och amning: Metylfenidat rekommenderas inte under graviditet om inte ett kliniskt beslut tas att senareläggning av behandlingen kan utgöra en större risk för graviditeten. Ett beslut måste tas huruvida man ska avbryta amningen eller avbryta/avstå från behandling med metylfenidat med hänsyn taget till fördelen av amning för barnet och fördelen av behandling för kvinnan. Förpackningar: Ritalin kapsel finns i styrkorna 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg och 60 mg i förpackningar med 30 kapslar. Ritalin tablett 10 mg för barn/ungdomar finns i förpackningar med 30 och 100 tabletter. Läkemedelsförmån och pris: Ritalins samtliga förpackningar är subventionerade = F. För aktuella priser se www.fass.se. Produktresumé uppdaterad: Ritalin tablett 10 mg, godkänd för barn från 6 år, 2020-01-21. Ritalin kapsel 10, 20, 30, 40, 60 mg, godkänd för barn från 6 års ålder och vuxna, 2019-12-11. För mer information se www.fass.se. Företag: Detta är ett läkemedel från Novartis, www.novartis.se.

Läkarguide för förskrivning: http://www.methylphenidate-guide.eu

SE1911768784 (November 2019)
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers