I en ny studie har artificiell intelligens, AI, visat sig kunna bli ett värdefullt verktyg i framtiden, för att tidigare kunna diagnostisera kommande sjukdomsprogression.

Drygt en av tre personer lider av synnedsättning till följd av sjukdom vid 65 års ålder. AMD är den ledande orsaken till blindhet i västvärlden och i Europa beräknas 25 % av befolkningen över 60 års ålder vara drabbad. Den vanligaste, mildare, formen är torr AMD. Dock progredierar sjukdomen i 15 % av patienterna till våt AMD, som kan resultera i hastig och permanent förlust av synen. I dagsläget finns behandlingsmöjligheter som kan bromsa synförlusten och förebyggande behandling är i utvecklingsfasen. Detta innebär att tiden innan våt AMD manifesterar sig kommer att vara ett viktigt terapeutiskt fönster i framtiden för nya, innovativa, preventiva behandlingar.

I juni månad publicerades en studie i Nature Medicine; Predicting conversion to wet age-related macular degeneration using deep learning av Yim et. al. I ett samarbete mellan Moorfields Eye Hospital och Google Health har forskarna programmerat ett AI-system att förutsäga progression av våt AMD med hjälp av digitala OCTbilder. En studie har sedan genomförts, där systemet utvärderats i jämförelse med manuella analyser av en grupp kliniker. 2 795 patienter med våt AMD på ena ögat deltog i studien, som riktade in sig på det öga som ännu inte konverterat till våt AMD.

Studien visar att AI-systemet var likvärdigt, eller bättre än tre oftalmologer och tre optometrister, på att förutspå om det andra ögat kommer att konvertera från torr till våt AMD inom sex månader. Författarna till studien understryker dock att systemet inte är färdigt för implementering i klinisk praxis. De rekommenderar att fortsatt forskning bygger vidare på resultaten genom prospektiv implementering och valideringsstudier, som undersöker modellens bärighet i patienter utan AMD, eller med torr AMD i ett eller båda ögonen.


Detta är en mycket spännande studie. Jag ser fram emot en snabb utveckling inom detta område under de kommande åren. Ögonsjukdomar, som diagnostiseras och följs upp med hjälp av OCT och OCT-A, är ett område där AI och Deep Learning passar mycket bra för att värdera och förutse sjukdomsprogression. Jag är övertygad om att sensitiviteten och specificiteten kommer att förbättras, varpå teknologin kommer att bidra till stora landvinningar, såväl kvalitativt som kvantitativt, inom behandling av våt AMD, säger Sidsel Klug, Avdelningsläkare på Ögonavdelningen, Århus Universitetssjukhus i Danmark.


 

Betygsätt sidan
SE2106185661 (18 juni 2021)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request