Flera ögonmottagningar har minskat kapaciteten, dels för att inte ha för många patienter inne samtidigt, men även för att ögonläkare fått stärka upp tillfälliga intensivvårdsavdelningar. Dock har den tillfälliga avdelningen i Lund inte behövt användas, varpå läkarna kunnat gå tillbaka till sin ordinarie avdelning för att hantera patienter med ögonsjukdomar.

I mitten av april lanserade NPO:s nationella arbetsgrupp (NAG) Medicinsk retina uppdaterade nationella riktlinjer: Handläggning av medicinska retinapatienter under Covid-19. I dessa framgår att injektionsbe- handling med anti-VEGF för patienter med retinala sjukdomar är högprioriterat, då t.ex. patienter med   våt AMD eller CRVO löper stor risk för irreversibel synnedsättning vid utebliven behandling eller för glesa behandlingsintervaller. I början av maj skickade NAG Glaukom ut en uppdaterad Rekommendation för handläggning av glaukompatienter under Covid-19. Dessa understryker att diagnostisering och behan- dling av vissa av glaukompatienterna har högsta prioritet och är att betrakta som angelägna. Prioriterade patientgrupper är de som upplever kraftigt förhöjt tryck med eller utan värk, känt glaukom med dålig tryckreglering och progredierande synfältsdefekter, nyupptäckt glaukom med papill- och synfältsskada, dubbelsidigt välreglerat glaukom med avancerad skada. Även trycksänkande kirurgi bedöms angeläget och bör fortgå som planerat.

  • Riktlinjerna har överlag tagits emot väl ute i landet och flera har återkopplat att dessa har varit ett bra stöd, såväl i verksamheten som gentemot chefer för att understryka vikten av att patientgrupperna måste få sina injektioner i tid, säger Monica Lövestam-Adrian.

 

I Lund, där Monica Lövestam-Adrian är verksam, har de minskat antalet patienter med 25-30 %. Av de pa- tienter som uteblir har en stor del själva valt att avboka, av rädsla för smitta. Monica vill understryka vikten av att dessa patienter följs upp, så att de inte faller mellan stolarna. Andra aktiva åtgärder som genomförts i Lund syftar till att korta ner patientens undersökningstid, t.ex. genom att inte mäta synskärpan.

Nya rutiner och teknisk utveckling i post-Covid-19-eran

Det sker kontinuerligt ett fruktsamt erfarenhetsutbyte mellan länder och mellan regioner i Sverige, där Medicinska Retinaklubben har löpande kontakter med kliniker ute i landet.

  • Ögonsjukvården står inför en stor utmaning i att hantera den vårdskuld som uppstår i spåren av Covid-19. En möjlighet att hantera det uppdäm- da behovet av vård är att, istället för regelrätta läkarbesök, fokusera på att låta sjuksköterskor undersöka synskärpan och göra OCT-mätningar, säger Monica Lövestam-Adrian.

 

Ett annat sätt att optimera verksamheten efter att den akuta krisen är över är att ytterligare utveckla de tekniska lösningar som i viss mån har snabb-implementerats i olika delar av världen. Som Matteo Forlini berättade i paneldiskussionen i New Retina Radio, finns även exempel på att mindre sjukhus får hjälp med distansanalys av ögonbottenfotografier, av större sjukhus som har mer resurser.

Digitala läkarbesök är en trend som redan före Covid-19 var uppåtgående, men som fått en rejäl skjuts framåt de senaste månaderna. En nackdel med dessa är att ögonläkarna oftast behöver kunna undersö- ka ögonen ordentligt och se hur näthinnan ser ut. Detta går givetvis att lösa genom att patienten kommer in och fotograferar ögonbotten hos en sjuksköterska inför videobesöket med läkaren.

En lösning, som ännu inte är färdigutvecklad men som visar stor potential, är distansmonitorering av OCT. Detta skulle kunna bidra till tidigare upptäckt och behandling av sjukdomsprogression. En sådan lösning  är under utveckling, med finansiellt stöd av Novartis. En utmaning med denna typ av distansmonitorering är att ta fram nya rutiner och resurser för att utbilda patienten i att använda verktygen, samt personal som ska granska det bildmaterial som skickas in. På sikt är Monica Lövestam-Adrian dock övertygad om att granskningen kan ske automatiskt, med hjälp av Artificiell intelligens, AI.

SE2006089678 (8 juni 2020)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request