Lucentis är ett anti-VEGF-preparat, godkänt för behandling av de retinala sjukdomarna, neovaskulär våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD), diabetiska makulaödem (DME), koroidal neovaskularisering (CNV) och makulaödem till följd av retinal venocklusion (RVO).

Vaskulär endotelial tillväxtfaktor (VEGF)-A är ett dimeriskt glykoprotein som krävs för tillväxt av blodkärl i olika normala och patologiska situationer. Det ökar också kärlpermeabiliteten och fungerar som en kemokin på makrofager och granulocyter och indirekt som en vasodilator1. VEGF-A är en överlevnadsfaktor för endotelceller i nybildade kärl, före mognad och pericyttäckning vilka leder till avsaknad av VEGF-A-beroende.2
 

VEGF-A tillhör en genfamilj som också inkluderar placental tillväxtfaktor (PlGF) och VEGF-B, C, D and E. Det finns fyra stora isoformer av VEGF-A in vivo: VEGF121, VEGF165, VEGF189 och VEGF206, där VEGF165är den dominerande isoformen. VEGF-A verkar genom att binda till mycket relaterade receptortyrosinkinaser. Det finns två VEGF-receptorer, VEGFR-1 och 2, och VEGFR-2 är den huvudsakliga mediatorn som ökar mitogena och angiogena effekter samt permeabilitetseffekter3.

Eftersom angiogenes har en huvudroll vid ett flertal sjukdomar, såsom tumörer, neovaskulär åldersrelaterad makuladegeneration (AMD), makulaödem på grund av diabetesretinopati (DR) och retinal venoklusion (RVO), har VEGF-A sedan det upptäcktes varit ett lovande mål för farmakologisk intervention.

Lucentis (ranibizumab) utformades speciellt för intraokulär användning och innehåller bara Fab-delen (antigenbindande fragment) av en helt humaniserad antikropp och saknar således Fc-delen (kristalliserbart fragment). Lucentis har en hög bindningsaffinitet för alla isoformer av VEGF-A med 5-20 gånger högre affinitet jämfört med moderantikroppen. Lucentis utformades som ett Fab-fragment för att öka penetrationen i alla lager i näthinnan och för att ta bort potential för komplementmedierad eller cellberoende cytotoxicitet (t.ex. okulär inflammation). Det minimerar också den systemiska exponeringen, både på grund av att ett Fab-fragment inte aktivt transporteras från ögat och för att det har en reducerad systemisk halveringstid3.

Godkännandet av Lucentis för behandling av neovaskulär AMD baserades på tre avgörande fas III-studier (ANCHOR, MARINA and PIER) vilka visade en signifikant förbättring av synskärpan som var stabil under 24 månader (P<0.001). Därefter har ett stort antal kliniska studier och data från verkliga livet bekräftat den gynnsamma effekt- och säkerhetsprofilen för Lucentis för alla godkända indikationer. I nuläget är Lucentis godkänt för behandling av neovaskulär åldersrelaterad makuladegeneration (AMD), synförlust på grund av makulaödem sekundärt till diabetesretinopati (DME) och synförlust på grund av makulaödem sekundärt till grenvens- och centralvensoklusion (RVO) och koroidal neovaskularisering på grund av patologisk myopi5.
 

Referenser
  1. United States of America. John Hopkins University. Http://omim.org. By Victor A. McKusick. John Hopkins University, 26 Feb. 2013. Web. 16 Dec 2013.
  2. LE Benjamin et al. “Selective ablation of immature blood vessels in established human tumors follows vascular endothelial growth factor withdrawal” J Clin Invest, 1999
  3. Ferrara et al. “Development of ranibizumab, an anti-vascular endothelial growth factor antigen binding fragment, as therapy for neovascular age-related macular degeneration” Retina, 2006
  4. La Kim and PA D’Amore, “A brief history of anti-VEGF for the treatment of ocular angiogenesis” Am J Pathology, 2012
  5. Lucentis (ranibizumab) produktresumé
     

Förkortad produktinformation för Lucentis®(ranibizumab), 10 mg/ml injektionsvätska, lösning. Indikationer för vuxna: Behandling av neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration (AMD), behandling av nedsatt syn på grund av koroidal neovaskularisering (CNV), behandling av nedsatt syn på grund av diabetiska makulaödem (DME), behandling av nedsatt syn på grund av makulaödem till följd av retinal venocklusion (RVO) (grenvensocklusion eller centralvensocklusion). Farmakologisk grupp: Oftalmologiska och antineovaskulära medel. Dosering: Injektionsflaska för engångsbruk eller lösning i förfylld spruta, endast avsedd för intravitreal användning. Lucentis skall administreras av en utbildad oftalmolog med erfarenhet av intravitreala injektioner. Rekommenderad dos av Lucentis är 0,5 mg (0,05 ml). Varningar och försiktighet: Behandling med Lucentis är endast avsedd att ske via intravitreal injektion. Intravitreala injektioner, däribland injektioner med Lucentis, har förknippats med endoftalmit, intraokulär inflammation, regmatogen näthinneavlossning, näthinneruptur och iatrogen traumatisk katarakt. Använd alltid korrekta aseptiska injektionsmetoder då Lucentis administreras. Dessutom skall patienter kontrolleras under veckan efter injektionen för att möjliggöra tidig behandling om en infektion uppkommer. Patienter skall instrueras att omedelbart rapportera alla symtom som tyder på endoftalmit eller någon av ovannämnda händelser. Övergående ökning av det intraokulära trycket har observerats efter injektion med Lucentis. Bestående ökning av IOP har också observerats. Både det intraokulära trycket och perfusionen i synnervshuvudet måste kontrolleras och hanteras på lämpligt sätt. Det finns en risk för immunogenitet med Lucentis. Lucentis skall inte administreras samtidigt med andra anti-VEGF-läkemedel. Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner: Behandlingsproceduren med Lucentis kan orsaka temporära synstörningar, vilka kan påverka förmågan att framföra fordon eller använda maskiner. Förpackningar: 0,23 ml lösning i en injektionsflaska och 0,165 ml steril lösning i förfylld spruta. Receptstatus: Läkemedlet är receptbelagt och ingår i förmånssystemet, Rx, F. Texten är baserad på produktresumé: 2018-07-26. Ytterligare information och pris: se www.fass.se. Har du frågor angående våra receptbelagda produkter är du välkommen att vända dig till Novartis Medicinsk Information. e‐post: [email protected]. Novartis Sverige AB, Box 1218, 164 28 Kista.

SE1905683548
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers