Varningar & försiktighetsåtgärder | Medhub

Kontraindikationer
Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.
 

Varningar och försiktighet
Oktreotid kan bland annat påverka leverfunktion, sköldkörtelfunktionen, glukosmetabolism, hjärta-kärl, gallblåsan, fertilitet och ge upphov till trombocytopeni. För fullständig information se produktresumé.

SE1905680107
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers