Den amerikanska reumatologikongressen ACR ägde detta året rum 8-13 november i Atlanta och var mötespunkt för reumatologer från hela världen. Inom området spondylartriter, som omfattar både axial spondylartrit och psoriasisartrit, presenterades såväl data från kliniska studier som från patientregister som följer patienter som behandlas med biologiska läkemedel i klinisk praxis.

Sekukinumab är indicerat för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som behöver systemisk behandling, för behandling av aktiv ankyloserande spondylit hos vuxna med otillräckligt svar på konventionell behandling samt som monoterapi eller i kombination med metotrexat, för behandling av aktiv psoriasisartrit hos vuxna när svaret på tidigare sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs) har varit otillräckligt. Sekukinumab har på patienter med psoriasis och psoriasisartrit sedan tidigare i studier visat klinisk effekt på hudpsoriasis, nagelpsoriasis, perifera artriter, daktyliter och entesiter1. I FUTURE 5 studien studerades sekukinumabs effekt på psoriasisartrit och i en post-hoc analys visades ånyo sekukinumabs effekt inte bara på perifera artriter utan även på nagelpsoriasis, entesiter, daktyliter och radiologisk progress vid psoriasisartrit2. Från FUTURE 5 studien presenterades även  2-årsdata som både visade bibehållen klinisk effekt och säkerhet över 2 år och fortsatt låg röntgenologisk progress i sjukdomen över 2 år hos såväl anti-TNF-naiva och TNF-IR patienter behandlade med sekukinumab. I samma studie visades också på en förbättrad ACR-respons hos patienter som på klinisk indikation under studien doseskalerades från 150mg till 300mg sekukinumab (3). Även sekukinumabstudier på axial spondylartrit presenterades. Exempelvis presenterades data från  MEASURE 2 studien avseende sekukinumabs effekt på ryggsmärta, morgonstelhet och trötthet över 4 års tid hos patienter med ankyloserande spondylit, ytterligare stödjande god effekt över tid med sekukinumab4.

Vidare presenterades resultat i det så kallade EuroSpA samarbetet, ett samarbetsprojekt som inkluderar patienter med såväl psoriasisartrit som axial spondylartrit från ett flertal kvalitetsregister i olika europeiska länder. Samarbetet resulterade i ett flertal abstracts vid kongressen. I dessa kunde man bland annat visa på bättre survival on drug och effekt på första TNF-hämmare vid såväl axial spondylartrit som psoriasisartrit 6 jämfört med senare linjers TNF-hämmarbehandling. Man kunde även visa på liknande survival on drug vid senare linjers TNF-hämmarbehandling vid såväl axial spondylartrit och psoriasisartrit oavsett om orsaken till switch efter första TNF-hämmaren var bristande effekt eller biverkningar 5,6. Vidare kunde man även visa att survival on drug och andel patienter i remission på sekukinumab hos över 900 patienter med axial spondylartrit 7 samt över 1100 patienter med psoriasisartrit 8 behandlade i klinisk praxis var bättre hos patienter som var bionaiva jämfört med de som sviktat på tidigare biologisk behandling, talande för att bäst effekt av sekukinumab på axial spondylartrit och psoriasisartrit ses hos de patienter som erhåller behandlingen tidigt i behandlingstrappan. I dessa två kohorter av patienter behandlade med sekukinumab, av vilka bara runt 20% var bionaiva, uppnådde i axial spondylartritkohorten trots allt 42% ett BASDAI<4 vid 12 månader och i psoriasiskohorten 38% en DAS28CRP-remission vid 12 månader 7,8.

Ytterligare en real-world evidence studie från schweiziska reumatologiska bioregistret undersökte patienter med psoriasisartrit som sviktat på eller inte tolererat sin första TNF-hämmarbehandling. I studien jämfördes survival on drug hos de patienter som fick en andra TNF-hämmare med de patienter som fick en annan mode of action, närmare bestämt IL17-hämmare eller IL12/23-hämmare. I studien såg man att de patienter som erhöll andra linjens biobehandling med en annan mode of action hade bättre survival on drug än de som behandlades med en andra TNF-hämmare 9, talande för att man vid svikt på första linjens TNF-hämmare vid psoriasisartrit kan förvänta sig en bättre effekt vid behandling med en annan mode of action jämfört med om man erhåller en andra TNF-hämmare. 

Nästa ACR kommer äga rum i Washington DC, november 2020.

Thomas Mandl
Medicinsk rådgivare reumatologi
Novartis Sverige

Referenser
 1. Cosentyx produktresumé, www.fass.se
 2. Mease et al. ACR 2019 abstract 1485
 3. Mease et al. ACR 2019 abstract 1554
 4. Marzo-Ortega et al. ACR 2019 abstract 1504
 5. Ørnbjerg et al. ACR 2019 abstract 1551
 6. Heegaard Brahe et al. ACR abstract 1088
 7. Michelsen et al. ACR abstract 1822
 8. Michelsen et al. ACR abstract 1557
 9. Moeller B et al. ACR abstract 2856
   
SE2006172026 (17 juni 2020)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request