Den europeiska reumatologikongressen EULAR blev på grund av pandemin även detta år ett virtuellt möte som gick av stapeln 2-5 Juni. Åter igen noterades ett mycket stort antal abstracts inom området spondylartriter med flera studier på sjukdomsgruppen med IL17-hämmare inklusive sekukinumab liksom andra verkningsmekanismer såsom IL23-hämmare och JAK-hämmare.

 

PREVENT-studien – 2-årsdata

Bland presenterade studier återfinns 2-årsdata från PREVENT-studien, i vilken sekukinumab effekt studerats hos patienter med icke-radiografisk axial spondylartrit (nr-axSpA). PREVENT-studien, som ligger till grund till att sekukinumab under 2020 fick indikationen nraxSpA, har tidigare visat att signifikant fler patienter på sekukinumab 150mg + laddningsdos jämfört med placebobehandlade patienter nådde primär endpoint (ASAS40) vecka 16 (41.5% vs 29.2%; p<0.05) och att behandlingssvaret bibehölls fram till vecka 521. På EULAR 2021 presenterade Poddubnyy och medarbetare 2-årsdata i PREVENT-studien som visade bibehållen effekt med exempelvis ASAS40 upp till 2 år utan några nya säkerhetssignaler2.

 

Mortalitet hos svenska PsA patienter

Exarchou och medarbetare presenterade data om mortalitet hos patienter med psoriasisartrit (PsA) från en svensk epidemiologisk studie. Man hade i studien identifierat PsA patienter som från 2001-2017 fått en PsA diagnos av reumatolog eller internmedicinare och identifierat 5 kontroller från befolkningsregistret matchade på ålder, kön och region. I studien sågs en runt 10% ökad mortalitet hos PsA patienterna jämfört med normalbefolkningen där högst risk sågs hos kvinnliga patienter samt patienter med längre sjukdomsduration. Dödsorsakerna befanns dock vara liknande mellan patienter och kontroller3.

 

EuroSpA data

Från EuroSpA samarbetet, som är ett samarbete mellan 15 olika reumatologiska register i Europa som registrerar patienter med spondylartrit, presenterades 2 abstracts. Dessa studerade skillnader i baslinjevariabler, läkemedelsöverlevnad samt andel patienter i remission vid uppföljning hos patienter med axial spondylartrit (axSpA)4 och PsA5 som startats på sin första TNF-hämmare under 3 olika tidsepoker. 1999-2008 (när TNF-hämmare börjat användas mer och mer), 2009-2014 (när TNF-hämmaranvändande mer systematiskt etablerats), respektive 2015-2018 (när sekukinumab gjort sin entré på marknaden). 
I axSpA arbetet, inkluderande över 27000 axSpA patienter, sågs att patienterna över tid blev yngre, hade kortare sjukdomsduration och oftare var kvinnor samt HLA-B27 negativa medan sjukdomsaktivitet mätt med BASDAI och ASDAS förblev stabila över tid4. Vidare sågs att läkemedelsöverlevnad minskade och andelen patienter i remission ökade, vilket visar på en liknande behandlingströskel avseende sjukdomsaktivitet för insättande av första TNF-hämmare över tid samtidigt som ökande behandlingsmöjligheter och ökat antal byten mellan olika läkemedel också resulterar i allt fler patienter i remission4

I PsA arbetet, inkluderande över 17000 PsA patienter, sågs i likhet med ovan en fallande sjukdomsduration och ålder vid insättande av första TNF-hämmare men i detta arbete även en minskad sjukdomsaktivitet vid start av behandlingen5. Samtidigt som läkemedelsöverlevnaden för första TNF-hämmare minskade sågs även här en ökande andel av patienter i remission på behandling, antydande en ökad medvetenhet om PsA resulterande i att patienter diagnostiseras tidigare samt en sänkt tröskel för initierande av behandling med TNF-hämmare samt tidigare switch hos patienter med otillräcklig effekt, resulterande i att fler patienter når remission idag än tidigare5.

 

Uppdaterade GRAPPA-riktlinjer

Coates och medarbetare presenterade de uppdaterade GRAPPA-behandlingsriktlinjerna för psoriasis/PsA, som senast uppdaterades 2015. Ånyo presenteras behandlingsriktlinjerna utifrån sjukdomens olika domäner inkluderande perifer artrit, axial sjukdom, entesit, daktylit, hud och nagelsjukdom. Nu inkluderas även co-morbiditeter och associerade sjukdomar såsom inflammatorisk tarmsjukdom och uveit i riktlinjerna. 
Då flera år förlupit sedan senaste uppdatering och evidensläget förändrats har en del uppdateringar gjorts. Vidare har man även i rekommendationerna tagit hänsyn till huruvida patienten är tidigare obehandlad med csDMARDs, sviktat på tidigare csDMARD behandling samt sviktat på tidigare biologisk behandling. 

I likhet med tidigare har NSAID, csDMARDs, bDMARDs och tsDMARDs en plats i behandlingen av perifera artriter där dock rekommendationerna skiljer sig åt mellan csDMARD naiva, csDMARD-IR och bDMARD-IR patienter. 

Avseende axial sjukdom extrapoleras erfarenheter från andra typer av axSpA där rekommendationerna utöver NSAID och fysioterapi inkluderar TNF-hämmare, IL17-hämmare och JAK-hämmare medan inte IL23-hämmare.

För entesit och daktylit finns en stark rekommendation för bDMARDs och tsDMARDs. Vidare finns starkt rekommendation för patienter med samtidig inflammatorisk tarmsjukdom att behandla med TNF-hämmare av antikroppstyp eller ustekinumab medan svagare rekommendation för metotrexate, IL23-hämmare och JAK-hämmare. 

Slutligen finns även en svagare rekommendation för behandling med antingen ciklosporin A eller TNF-hämmare av antiktoppstyp för patienter med samtidig uveit6.

 

Arbetsoförmåga vid axSpA

Arbetsoförmåga kan vara ett stort problem för patienter med axSpA i arbetsför ålder. Två abstracts beskrev prediktorer för arbetsoförmåga hos patienter med axSpA. Nikiphorou och medarbetare beskrev utifrån den så kallade DESIR-kohorten att kliniska faktorer var starkare prediktorer för arbetsoförmåga än socioekonomiska faktorer, där både sjukdomsaktivitet (bedömd med ASDAS), funktion (bedömd med BASFI) och rörlighet (bedömd med BASMI) var associerade med arbetsoförmåga7.

Garrido-Cumbrera och medarbetare beskrev däremot, utifrån patientundersökningen EMAS, att en tredjedel av patienterna uppgav arbetsoförmåga samt att de som hade arbetsoförmåga uppgav mer spinal stelhet men även var äldre och uppgav svårigheter att hitta ett arbete. 

Författarna konkluderade i sitt abstract att det är viktigt för dessa patienter att tidigt ställa diagnos, tidigt initiera behandling och att ge möjlighet till en flexibel arbetsmiljö för att optimera möjligheterna för patienter att fortsätta arbeta och förbli aktiva efter diagnos8.

Thomas Mandl
Medicinsk rådgivare reumatologi
Novartis Sverige

Läs fler aktuella artiklar 

 

Referenser
  1. Cosentyx produktresumé från 210803
  2. Poddubnyy et al. EULAR 2021 abstract #POS0900
  3. Exarchou et al. EULAR 2021 abstract #OP0218
  4. Midtbøll Ørnbjerg et al. EULAR 2021 abstract #POS0027
  5. Christiansen et al. EULAR 2021 abstract #OP0220
  6. Coates et al. EULAR 2021 abstract #OP0229
  7. Nikiphorou et al. EULAR 2021 abstract #POS0971
  8. Garrido-Cumbrera et al. EULAR 2021 abstract #POS0989
Betygsätt sidan
SE2201287622 (28 januari 2022)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request