Psoriasis (PsO)/psoriasisartrit (PsA) är en mångfasetterad sjukdom som kan engagera många olika vävnader i kroppen, där ibland axialskelettet. Omfattningen och graden av engagemang skiljer sig åt mellan olika patienter. GRAPPAs behandlingsriktlinjer1 lyfter fram 6 olika domäner eller sjukdomsmanifestationer vid PsO/PsA – hud, naglar, perifer artrit, entesit, daktylit och axial sjukdom. 

Axial psoriasisartrit (axPsA) innebär att sjukdomen ger upphov till inflammation och bennybildning i sakroiliakalederna samt ryggens leder och mjukdelar. Konsekvensen av detta engagemang är, likt vid annan axial spondylartrit, inflammatorisk ryggvärk och inskränkt rörlighet. Det råder ännu ingen absolut konsensus om axPsA skall definieras på basen av kliniska parametrar, på basen av imaging eller båda. På grund av denna diskrepans samt det faktum att axPsA prevalensen ökar med ökad sjukdomsduration är det också svårt att få exakta prevalenssiffror för axPsA hos PsA patienter. I tidigare studier har beskrivits att 2-5 % av PsA patienter har en övervägande axial sjukdom2,3, 20-25 % har en subklinisk axPsA4 och att 15 % som inte hade axPsA vid diagnos utvecklade detta under 10-årsperiod4

I en kohort, inkluderande både patienter med psoriasisartrit enligt CASPAR-kriterierna och ankyloserande spondylit enligt modifierade New York kriterierna, har man sett att 24 % i respektive grupp uppfyllde båda uppsättningarna av kriterier vilket talar för ett överlapp mellan dessa kriterier5

Samtidigt så föreligger också skillnader mellan axPsA och axSpA exempelvis vid imaging, där man vid axPsA ofta ser ett mer asymmetriskt engagemang, mer cervikalt engagemang och mer förekomst av syndesmofyt utan samtidig sakroilit än vad som är fallet vid klassisk axSpA. Vidare är axPsA patienter oftast äldre, har lägre HLA-B27 förekomst och har mindre inflammatorisk ryggvärk än klassiska axSpA patienter6,7.

 

 

MAXIMISE

I den nyligen publicerade MAXIMISE-studien studerades sekukinumabs effekt och säkerhet på 485 patienter med axial psoriasisartrit. I studien inkluderades bionaiva PsA patienter, uppfyllande CASPAR kriterier med samtidig BASDAI≥4 och VAS-spinal smärta≥4 samt otillräckligt svar på minst 2 NSAID under en 4-veckorsperiod. Patienterna randomiserades till antingen 300mg eller 150mg sekukinumab vecka 0,1,2,3,4 varefter var 4:e vecka eller placebo. Primärt utfallsmått var ASAS20 vecka 12 för 300mg sekukinumab jämfört med placebo.

62.9 % och 66.3 % i sekukinumab 300mg respektive 150mg armen uppnådde ASAS20-respons vid vecka 12 jämfört med 31.2 % i placeboarmen (p<0.0001 och p<0.0001). 43.6 % och 39.5 % i sekukinumab 300mg respektive 150mg armen uppnådde ASAS40-respons vid vecka 12 jämfört med 12.2 % i placeboarmen (p<0.0001 och p<0.0001) där förbättring av ASAS20 och ASAS40 för båda sekukinumabdoserna observerades vid vecka 4 och bibehölls upp till 52 veckor. Behandling med sekukinumab 300 mg och 150 mg jämfört med placebo resulterade också i större förbättring av tecken och symtom (mätt som BASDAI50 respons), minskning från studiestart i ryggsmärta (mätt med VAS spinal smärta) samt förbättrad fysisk funktion (mätt med HAQ-DI).

I och med MAXIMISE har sekukinumab med olika studier nu visat effektdata på alla sex GRAPPA domänerna hos patienter med PsO/PsA.

 

Thomas Mandl
Medical Leader Rheumatology
Novartis Sverige

 

Referenser:
  1. Coates L et al. Arthritis Rheumatol 2016;68:1060–71.
  2. Chandran V et al. J Rheumatol 2010;37:809–15.
  3. Feld J et al. Nat Rev Rheumatol 2018;14:363–71.
  4. Aydin et al. Clin Rheumatol 2018; 37:3443–3448.
  5. Jadon DR et al. Ann Rheum Dis 2017;76:701-707. 
  6. Helliwell PS. Rheumatology 2020;59:1193-1195. 
  7. Feld J et al. Rheumatology 2020;59:1340-1346. 
  8. Baraliakos X et al. Ann Rheum Dis 2020 Dec 17;annrheumdis-2020-218808. 
    doi: 10.1136/annrheumdis-2020-218808.

 

Betygsätt sidan
SE2105111227 (11 maj 2021)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request