De axiala spondylartriterna är en grupp reumatiska sjukdomar som kännetecknas av inflammation i sakroiliakalederna och axiala skelettet, resulterande i inflammatorisk ryggvärk, definierad som ryggvärk som förvärras vid inaktivitet såsom under natten och i vila och förbättras vid aktivitet. Förutom de axiala symtomen upplever många patienter också perifer artrit, entesit, daktylit samt olika typer av extraartikulär sjukdom, varav uveit är den vanligaste. Det axiala spondylartritspektrat inkluderar sjukdomsentiteterna ankyloserande spondylit (AS) och icke-radiografisk axial spondylartrit (nraxSpA).

Nyligen har Novartis PREVENT studie, studerande effekt och säkerhet av sekukinumab hos patienter med nraxSpA, publicerats i Arthritis and Rheumatology (https://doi.org/10.1002/art.41477).

PREVENT studien är sekukinumabs randomiserade placebokontrollerade studie på 555 patienter med icke-radiografisk axial spondylartrit där data från studien presenterats i abstracts både vid ACR 2019 och virtuella EULAR 2020.

I manuskriptet presenteras utöver 16-veckors data även mer djupgående 52-veckors data än vad tidigare presenterats i abstractform och i supplementals även mer ingående studieupplägg och även kompletterande analyser av materialet i subgrupper.

Som tidigare kommunicerats nådde studien båda sina primära endpoints, nämligen ASAS40 vecka 16 i sekukinumab med laddningsdosarmen (EU) och ASAS40 vecka 52 i sekukinumab utan laddningsdosarmen (US). Vidare nåddes i den hierarkiska statistiska analysen alla sekundära endpoints vecka 16. Säkerhetsdata i PREVENT var också i linje med vad som tidigare setts i studierna vid AS, PsA och psoriasis.

Thomas Mandl MD PhD
Associate Professor Rheumatology
Medical Advisor Rheumatology

Betygsätt sidan
SE2201287622 (28 januari 2022)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request