Svensk reumatologisk förening har precis publicerat 2020 års uppdaterade behandlingsriktlinjer för psoriasisartrit och axial spondylartrit. Årets uppdatering innehöll dels liknande rekommendationer som i tidigare års behandlingsrekommendationer men även en del nyheter.  

Psoriasisartrit

Det kommenteras att i valet av behandling skall hänsyn tagas till förekomst och grad av axiala symtom, entesit, daktylit, utbredning av hudsjukdom samt annan samsjuklighet.

För psoriasisartrit betonas, i likhet med tidigare, att som första linjens behandling rekommenderas NSAID och lokala steroider vid lindrig sjukdom med isolerad artrit, tenosynovit eller entesit medan konventionella syntetiska DMARDs (metotrexate, salazopyrin eller leflunomid) rekommenderas vid polyartikulär sjukdom eller oligoartikulär sjukdom med negativa prognostiska faktorer (förhöjda inflammationsparametrar, daktylit eller erosiv sjukdom) samt funktionsnedsättning och slutligen TNF-hämmare vid svikt på minst en konventionell syntetisk DMARD eller som första linjens behandling vid mycket hög sjukdomsaktivitet.

Vid svikt på första TNFhämmare rekommenderas i första hand andra TNF-hämmare, IL17-hämmare eller tofacitinib. Det betonas att IL17-hämmare bör övervägas före 2:a TNF-hämmare och tofacitinib vid samtidig svår hudpsoriasis. 

Andra alternativ inkluderar abatacept, som dock inte har någon säkerställd effekt på hudpsoriasis, apremilast som kan övervägas till patienter med lindrigare sjukdomsbild som sviktat på csDMARD och inte bedöms lämpliga för behandling med biologisk behandling eller tofacitinib men som i studier inte visat bromsande effekt på röntgenprogress, samt ustekinumab, som har god effekt på psoriasis och även har indikationerna ulcerös colit och Crohns sjukdom.

Nyheter i årets uppdatering avseende psoriasisartrit var bland annat att TNF-hämmare kan övervägas som första behandlingsalternativ vid psoriasisartrit med mycket hög sjukdomsaktivitet samt att IL17-hämmare bör övervägas före 2:a TNF-hämmare och tofacitinib vid samtidig svår hudpsoriasis.

Axial spondylartrit

I analogi med psoriasisartrit behandlingsrekommendationerna så kommenteras att hänsyn skall tas till samsjuklighet i valet av behandling vid axial spondylartrit.

Som första linjens behandling rekommenderas fortsatt NSAID och lokala steroider. Vid fortsatt hög sjukdomsaktivitet i form av ASDAS≥2,1 eller BASDAI≥4 efter ≥ 3 mån behandling med minst 2 NSAID rekommenderas behandling med TNF-hämmare där objektiva tecken till inflammation (förhöjd CRP eller ödem vid MR av SI-leder) predikterar behandlingseffekt. 

Vid övervägande perifer sjukdom kan som mellansteg efter NSAID och lokala steroider men före TNF-hämmare, salazopyrin övervägas.

Vid svikt på första TNF-hämmare rekommenderas andra TNF-hämmare eller sekukinumab.

Bland särskilda överväganden omnämns att man vid samtidig inflammatorisk tarmsjukdom skall överväga behandling med salazopyrin och monoklonal TNF-hämmare (antikropp) framför NSAID, sekukinumab och etanercept. Vid samtidig svår psoriasis skall sekukinumab övervägas framför 2:a TNF-hämmare efter svikt på 1:a TNF-hämmare och vid irit skall monoklonal TNF-hämmare (antikropp) övervägas framför etanercept och sekukinumab. Slutligen konstateras att sekukinumab och infliximab vid skrivandet av riktlinjerna saknar formell indikation för icke-radiografisk axial SpA. 

Nyheter i årets uppdatering avseende axial spondylartrit var bland annat att presentation av ytterligare stöd för att kombinationsbehandling med konventionella syntetiska DMARDs och TNF-hämmare ökar läkemedelsöverlevnad, inte bara hos patienter med psoriasisartrit utan även med ankyloserande spondylit. Vidare betonas, liksom vid psoriasisartrit, att samsjuklighet bör beaktas vid val av behandling där exempelvis sekukinumab skall övervägas framför 2:a TNF-hämmare efter svikt på 1:a TNF-hämmare hos patienter med samtidig svår hudpsoriasis.

De fullständiga riktlinjerna från svensk reumatologisk förening →   

Thomas Mandl
Medicinsk Rådgivare Reumatologi
Novartis Sverige

 
Referenser:
SRFs riktlinjer för läkemedelsbehandling vid axial spondylartrit och psoriasisartrit 2020
SE2006171986 (17 juni 2020)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request