Den europeiska reumatologikongressen EULAR ägde detta året rum 12-15 Juni i Madrid och var mötespunkt för reumatologer från hela världen. Inom området spondylartriter, som omfattar både axial spondylartrit och psoriasisartrit, presenterades såväl data från kliniska studier och från patientregister som följer patienter som behandlas med läkemedel i klinisk praxis.

Tre kliniska studier på patienter med psoriasisartrit som rönte en del diskussion var Novartis MAXIMISE studie, 2-årsdata från FUTURE 5 studien samt Lillys Spirit H2H studie.

Sekukinumab är indicerat för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som behöver systemisk behandling, för behandling av aktiv ankyloserande spondylit hos vuxna med otillräckligt svar på konventionell behandling samt som monoterapi eller i kombination med metotrexat, för behandling av aktiv psoriasisartrit hos vuxna när svaret på tidigare sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs) har varit otillräckligt. Sekukinumab har på patienter med psoriasis och psoriasisartrit sedan tidigare i studier visat klinisk effekt på hudpsoriasis, nagelpsoriasis, perifera artriter, daktyliter och entesiter1. I MAXIMISE studien studerades sekukinumabs effekt på axial psoriasisartrit dvs psoriasisartrit med symtom från ryggen, där sekukinumab på 12 veckor visade effekt även på axial sjukdom vid psoriasisartrit. Ytterligare resultat över längre tid från denna studie inväntas framgent2. I FUTURE 5 studien som är en studie på patienter med psoriasisartrit presenterades 2 årsdata som dels visade inte bara bibehållen klinisk effekt och säkerhet över 2 år utan även fortsatt låg röntgenologisk progress i sjukdomen över 2 år hos de patienter som behandlades med sekukinumab3.

Utöver ovan nämnda studier presenterades också 5-årsdata i FUTURE 1 studien4, på sekukinumabbehandlade patienter med psoriasisartrit samt 5-årsdata i MEASURE 2 studien (5), på sekukinumabbehandlade patienter med ankyloserande spondylit, som båda visade bibehållen effekt av sekukinumab över 5 år i båda dessa patientgrupper samt en god säkerhetsprofil även över tid.

I Lillys Spirit H2H studie6 jämfördes i en effekten av IL17-hämmaren ixekizumab med TNF-hämmaren adalimumab på patienter med psoriasisartrit där det primära utfallsmåttet var ett kombinerat dermatologiskt och reumatologiskt utfallsmått, nämligen samtidigt uppfyllande av PASI100 och ACR50 vecka 24. Ixekizumab visade superioritet gentemot adalimumab på primära utfallsmåttet, vilket inte var så förvånande med tanke på IL17-hämmares bättre effekt på huden jämfört med TNF-hämmare och där denna skillnad får genomslag även på det kombinerade primära utfallsmåttet i denna studie. Det sagt så understryker studien den goda effekten av IL17-hämning på denna patientgrupp. Novartis har också en pågående head-to-head studie vid namn EXCEED, jämförande sekukinumab mot adalimumab i monoterapi på patienter med psoriasisartrit där primära utfallsmåttet är ACR20 respons vecka 52 och där resultat är att vänta under kommande år7.

Vidare presenterades resultat i det så kallade EuroSpA samarbetet, ett samarbetsprojekt som inkluderar patienter med såväl psoriasisartrit som axial spondylartrit från ett flertal kvalitetsregister i olika europeiska länder. Samarbetet resulterade i ett antal abstracts vid kongressen. I dessa kunde man bland annat visa på bättre survival on drug på första TNF-hämmare vid såväl axial spondylartrit8 som psoriasisartrit9 jämfört med senare linjers TNF-hämmarbehandling. Man kunde även visa på liknande survival on drug vid senare linjers TNF-hämmarbehandling oavsett om orsaken till switch efter första TNF-hämmaren var bristande effekt eller biverkningar. Vidare kunde man även visa att survival on drug på sekukinumab hos över 1500 patienter med axial spondylartrit10 samt över 1500 patienter med psoriasisartrit11 behandlade i klinisk praxis var bättre hos patienter som var bionaiva jämfört med de som sviktat på tidigare biologisk behandling, talande för att bäst effekt av sekukinumab på axial spondylartrit och psoriasisartrit ses hos de patienter som erhåller behandlingen tidigt i behandlingstrappan. I dessa två kohorter av patienter behandlade med sekukinumab, av vilka bara runt 20% var bionaiva, uppnådde i axial spondylartritkohorten ändå 49% ett BASDAI<4 vid 6 månader och i psoriasiskohorten 35% en DAS28CRP-remission vid 6 månader10,11.

Vad som dessutom kongressens sista dag presenterades av professor Gossec var nya uppdaterade europeiska (EULAR) behandlingsriktlinjer för psoriasisartrit. I de uppdaterade psoriasisriktlinjerna fanns en del uppdateringar jämfört med de äldre dito som är värda att notera:

 • Man rekommenderade vid polyartikulär sjukdom snabbt insättande av konventionella syntetiska DMARD (csDMARD) (och alltså initialt inte enbart NSAID och kortisoninjektioner i lederna)

 • Man rekommenderade vid oligoartikulär sjukdom med negativa prognostiska faktorer såsom röntgenförändringar, högt CRP, nagelengagemang och daktylit snabbt insättande av csDMARD (och alltså initialt inte enbart NSAID och kortisoninjektioner i lederna)

 • Man rekommenderade vid svikt på csDMARD start av biologisk behandling (utan att nämna någon prioritering mellan olika biologiska läkemedel)

 • Man rekommenderade vid perifer psoriasisartrit med svikt på csDMARD och samtidig måttlig till svår hudpsoriasis övervägande av IL17-hämmare eller IL12/23-hämmare som första linjens biologisk behandling

 • Man rekommenderade vid axial psoriasisartrit med samtidig måttlig till svår hudpsoriasis övervägande av IL17-hämmare som första linjens biologisk behandling

 • Man rekommenderade JAK-hämning vid svikt på minst en csDMARD samt minst en biologisk DMARD eller när biologisk DMARD bedömdes olämplig

 • Man rekommenderade apremilast vid mild PsA med svikt på csDMARD och då biologisk DMARD eller JAK-hämmare ej bedömts som lämpliga

 • Man rekommenderade vid otvetydig entesit som ej svarade på NSAID och steroidinjektion biologisk DMARD

 • Man rekommenderade vid svikt på biologisk DMARD switch till annan biologisk DMARD eller JAK-hämmare med switch max en gång inom varje biologisk DMARD-klass

 • Man rekommenderade att man hos patienter med sustained remission kunde försöka med försiktig nedtrappning av DMARD med noggrann uppföljning

 

Nästa år kommer EULAR kongressen att gå av stapeln i Frankfurt am Main, Tyskland.

Thomas Mandl
Medicinsk rådgivare reumatologi
Novartis Sverige

Referenser
 1. Cosentyx produktresumé, www.fass.se
 2. Baraliakos et al. EULAR 2019 abstract OP0235
 3. Mease et al. EULAR 2019 abstract LB0006
 4. Mease et al. EULAR 2019 abstract FRI0451
 5. Marzo-Ortega et al. EULAR 2019 abstract FRI0379
 6. Mease et al. EULAR 2019 abstract LB0005
 7. Clinicaltrials.gov NCT02745080
 8. Ørnbjerg et al. EULAR 2019 abstract FRI0378
 9. Heegaard Brahe et al. EULAR 2019 abstract SAT0614
 10. Michelsen et al. EULAR 2019 abstract FRI0404
 11. Michelsen et al. EULAR 2019 abstract SAT0391
SE1906700590 (Juni 2019)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request