Ilaris® (Canakinumab) är indicerat för behandling av 7 autoinflammatoriska sjukdomar och har en säkerhets- och tolerabilitetsprofil baserad på mer än 10 års klinisk erfarenhet.

Ilaris® (Canakinumab) är indicerat för behandling av följande autoinflammatoriska, periodiska febersyndrom hos vuxna, ungdomar och barn i åldern 2 år och äldre:


Kryopyrinassocierade periodiska syndrom1

Ilaris® är indicerat för behandling av kryopyrinassocierade periodiska syndrom (CAPS), däribland:

  • Svåra former av familjärt autoinflammatoriskt köldsyndrom (FCAS)/familjär köldurtikaria (FCU), som uppträder med ytterligare tecken och symtom än de som förekommer vid urtikaria framkallad av kyla.
  • Muckle-Wells syndrom (MWS).
  • Systemisk inflammatorisk sjukdom med neonatal debut (NOMID)/kroniskt neurologiskt hud- och  ledsyndrom hos barn (CINCA).

Tumörnekrosfaktorreceptorassocierat periodiskt syndrom (TRAPS)

Ilaris® är indicerat för behandling av tumörnekrosfaktor- (TNF-) receptorassocierat periodiskt syndrom (TRAPS).


Hyperimmunoglobulin D-syndrom (HIDS)/mevalonatkinasbrist (MKD)

Ilaris® är indicerat för behandling av hyperimmunoglobulin D-syndrom (HIDS)/mevalonatkinasbrist (MKD).


Familjär medelhavsfeber (FMF) 

Ilaris® är indicerat för behandling av familjär medelhavsfeber (FMF). Ilaris ska ges i kombination med kolkicin om det är lämpligt 


Stills sjukdom1

Ilaris® är indicerat för behandling av aktiv Stills sjukdom inklusive Stills sjukdom hos vuxna (AOSD) och systemisk juvenil idiopatisk artrit (sJIA) hos patienter som är 2 år eller äldre, som har haft ett otillräckligt svar på tidigare behandling med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) och systemiska kortikosteroider. Ilaris kan ges som monoterapi eller i kombination med metotrexat.


Giktartrit 

Ilaris är indicerat för symtomatisk behandling av vuxna patienter med frekventa attacker av giktartrit (minst 3 attacker under de senaste 12 månaderna) hos vilka antiinflammatoriska icke-steroida läkemedel (NSAID) och kolkicin är kontraindicerade, inte tolereras, eller inte ger adekvat respons och hos vilka upprepade kurer med kortikosteroider inte är lämpliga.


Varningar och försiktighet

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne 
Aktiva, svåra infektioner

Varningar och försiktighet1

Infektioner: Ilaris® är förenat med en ökad incidens av allvarliga infektioner. Därför bör patienterna övervakas noga för tecken och symtom på infektioner under och efter behandling med Ilaris®. 

Läkaren ska iaktta försiktighet vid administrering av kanakinumab till patienter med infektioner, återkommande infektioner i anamnesen eller bakomliggande tillstånd, som kan predisponera dem för infektioner.

Biverkningar 

Under den kliniska utvecklingen har över 2 600 patienter med CAPS, TRAPS, HIDS/MKD, FMF, SJIA och giktartrit blivit behandlade med Ilaris®. De vanligaste biverkningarna var infektioner, huvudsakligen i de övre luftvägarna. Vid långtidsbehandling sågs ingen inverkan på biverkningarnas typ eller frekvens

 
Referenser
  1. Produktresumé Ilaris, FASS.se
SE2009237809 (23 sep 2020)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request