Sandostatin LAR (octreotid)

Indikation: Behandling av patienter med avancerade neuroendokrina tumörer utgående från midgut eller av okänd primär lokalisering där tumör av icke-midgut typ har uteslutits. Behandling av patienter med symptom associerade med funktionella gastroenteropankreatiska endokrina tumörer, t.ex. karcinoidtumörer med samtidigt karcinoidsyndrom. Behandling av patienter med akromegali när kirurgisk behandling är olämplig eller ineffektiv, samt under interimsperioden till dess strålbehandling fått full effekt. Behandling av TSH-utsöndrande hypofysadenom, när utsöndring inte har normaliserats efter kirurgi och/eller strålbehandling, hos patienter för vilka kirurgi är olämplig, hos patienter som strålas till dess att strålbehandlingen fått effekt. 

Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. 

Dosering: Får endast ges som djup intragluteal injektion. Vid upprepade injektioner alterneras mellan höger och vänster sida. Initialdos 20 mg med 4 veckors intervall i 3 mån. För tumörkontroll vid NET rekommenderas 30 mg var fjärde vecka.

Varningar och försiktighet: Oktreotid kan bland annat påverka leverfunktion, sköldkörtelfunktionen, glukosmetabolism, hjärta-kärl, gallblåsan, fertilitet och ge upphov till trombocytopeni. För fullständig information se produktresumé. 

Förpackning: Pulver (10, 20 och 30 mg) och vätska till injektionsvätska, suspension. För pris, se www.fass.se. Produktresumén uppdaterad 2018-02-15. ATC-kod H01CB02. För fullständig information se www.fass.se

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till:

Läkemedelsverket 
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

Novartis Sverige AB | Box 1150 | 183 11 TÄBY
Tel 08-732 32 00 | Fax 08-732 32 01 | www.novartis.se

RELATERAT INNEHÅLL

Har du frågor om våra läkemedel?

Novartis avdelning för medicinsk information hjälper gärna till om du har frågor om något av våra läkemedel.

Beställ material

Information och vägledning för dig och dina patienter under behandlingen av NET. 

Instruktionsfilm och steg för steg-träning

Instruktionsfilm till sjukvårdspersonal som administerar Sandostatin LAR.

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.