Tyverb (lapatinib)

Indikation

Tyverb är indicerat för behandling av vuxna patienter med bröstcancer, vars tumörer överuttrycker HER2 (ErbB2);

 • I kombination med capecitabin för patienter med avancerad eller metastaserad sjukdom som progredierat efter tidigare behandling, vilken måste ha omfattat antracyklin och taxan och behandling med trastuzumab vid metastaserad sjukdom.
 • I kombination med trastuzumab för patienter med hormonreceptornegativ metastaserad sjukdom som har progredierat på tidigare behandling med trastuzumab i kombination med kemoterapi.
 • I kombination med en aromatashämmare för postmenopausala kvinnor med hormonreceptorpositiv metastatisk sjukdom som för närvarande inte är avsedd att behandlas med kemoterapi.
 
Klinisk effekt

Tyverb är en peroral tyrosinkinashämmare som binder till den intracellulära delen av ErbB1 (EGFR) och ErbB2 (HER2) och blockerar signalen in i cellen. Tyverb ges i tablettform och kombineras med cytostatika, trastuzumab samt aromatashämmare.

 

Tyverb i kombination med capecitabin

Effekten och säkerheten hos Tyverb i kombination med capecitabin vid behandling av bröstcancerpatienter undersöktes i en randomiserad Fas III-studie. De patienter som fick medverka i studien hade lokalt framskriden eller metastatisk bröstcancer med överuttryck av HER2, där cancern fortskridit trots behandling med taxan, atracyklin och trastuzumab. En oberoende utvärdering visade att när Tyverb gavs i kombination med capecitabin ökade tiden till progression signifikant (Riskkvot 0,57 [95% CI 0,43, 0,77] P = 0,0001) jämfört med enbart capecitabin.1,2 

 

Tyverb i kombination med trastuzumab

Effekt och säkerhet med Tyverb i kombination med trastuzumab vid metastaserande bröstcancer utvärderades i en randomiserad studie. Kvalificerade patienter var kvinnor med stadie IV ErbB2 genförstärkt (eller överuttryck av protein) metastaserande bröstcancer, vilka genomgått behandling med antracykliner och taxaner. Dessutom skulle patienterna ha progredierat vid senaste behandlingsregimen innehållande trastuzumab. Progressionsfri överlevnad (PFS) var den primära målsättningen med studien. När Tyverb gavs i kombination med trastuzumab ökade tiden till progression signifikant (Riskkvot (95% CI) 0,73 [0,57, 0,93] P = 0,008) jämfört med Tyverb enbart.1,3

 

Tyverb i kombination med aromatashämmare (letrozol)

Tyverb har studerats i kombination med letrozol för behandling av postmenopausala kvinnor med hormonreceptorpositiv (östrogenreceptorpositiv [ER] och/eller östrogenreceptorpositiv [PgR] framskriden eller metastatisk bröstcancer (MBC).

FAS III-studien var randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad. Till studien inkluderades patienter som inte tidigare erhållit behandling för sin metastatiska sjukdom. 

Av alla patienter som randomiserats till behandling hade 219 patienter tumörer som överuttryckte HER2-receptorn och detta var den förutbestämda primära populationen för effektanalysen. Det fanns 952 patienter med HER2-negativa tumörer och totalt 115 patienter med obekräftad HER2-status för tumören (inget tumörprov, inget analysresultat eller annan anledning).

Hos MBC-patienter med HER2-överuttryck var den prövarfastställda progressionsfria överlevnaden (PFS) signifikant längre med letrozol plus Tyverb jämfört med letrozol plus placebo (Riskkvot (95% CI) 0,71 (0,53, 0,96) P = 0,019). I den HER2-negativa populationen sågs ingen fördel i PFS när letrozol plus Tyverb jämfördes med letrozol plus placebo.

 

Dosering

Dosering av kombinationen Tyverb/capecitabin

Rekommenderad dos av Tyverb är 1250 mg (fem 250mg tabletter) en gång dagligen kontinuerligt. Rekommenderadd os av capecitabin är 2000 mg/m2/dag, tagen i 2 doser med 12 timmars intervall. Doseringen ska ske dag 1–14 under en 21-dagarscykel. Läs den fullständiga förskrivningsinformationen för capecitabin.

 

Dosering av kombinationen Tyverb/trastuzumab

Rekommenderad dos av Tyverb är 1000 mg (fyra 250mg tabletter) en gång dagligen kontinuerligt. Rekommenderad dos av trastuzumab är 4 mg/kg administrerat som en intravenös (i.v.) laddningsdos, följt av 2 mg/kg i.v. per vecka. Läs den fullständiga förskrivningsinformationen för trastuzumab.

 

Dosering av kombinationen Tyverb/aromatashämmare

Rekommenderad dos av Tyverb är 1500 mg (sex 250mg tabletter) en gång dagligen kontinuerligt. Läs den fullständiga förskrivningsinformationen för den samadministrerade aromatashämmaren för doseringsuppgifter.

 

Biverkningar

De vanligaste biverkningarna (>25 %) vid behandling med Tyverb var gastrointestinala besvär (t.ex. diarré, illamående, kräkningar) och utslag. Palmar/plantar erytrodysestesi (PPE) var också vanlig (>25 %) när Tyverb administrerades i kombination med capecitabin. Incidensen av PPE var likartad vid behandling med Tyverb plus capecitabin respektive med enbart capecitabin. Diarré var den vanligaste biverkning som ledde till behandlingsavbrott när Tyverb administrerades i kombination med capecitabin eller med letrozol.


Inga ytterligare biverkningar har rapporterats i samband med Tyverb i kombination med trastuzumab. Det fanns en ökad incidens av hjärttoxicitet, men dessa händelser var jämförbara i art och svårighetsgrad med de som rapporterats från det kliniska programmet för lapatinib (se Varningar och försiktighet – hjärttoxicitet). Dessa data är baserade på exponering för denna kombination i 149 patienter i den pivotala studien.

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala

 

Varningar & försiktighetsåtgärder

Reducerad LVEF, Interstitiell lungsjukdom och pneumonit, leverskador, diarré och allvarliga hudreaktioner kan uppkomma vid behandling med Tyverb.

 

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något ingående hjälpämne.

 

Förpackning

Tyverb tillhandahålls i burkar och innehåller 70 filmdragerade tabletter.

 

För mer information: www.fass.se. Senast översyn produktresumé 13 december 2018. (L01XE07, Rx, F).
Novartis Sverige AB, BOX 1218. 164 28 Kista. Tel: 08 732 32 00, www.novartis.se

RELATERAT INNEHÅLL

Information om bröstcancer

Har du frågor om våra läkemedel?

Novartis avdelning för medicinsk information hjälper gärna till om du har frågor om något av våra läkemedel.

Tyverb

Indikation: Behandling av vuxna patienter med bröstcancer, vars tumörer överuttrycker HER2 (ErbB2); 

 • I kombination med capecitabin för patienter med avancerad eller metastaserad sjukdom som progredierat efter tidigare behandling, vilken måste ha omfattat antracyklin och taxan och behandling med trastuzumab vid metastaserad sjukdom.
 • I kombination med trastuzumab för patienter med hormonreceptornegativ metastaserad sjukdom som har progredierat på tidigare behandling med trastuzumab i kombination med kemoterapi.
 • I kombination med en aromatashämmare för postmenopausala kvinnor med hormonreceptorpositiv metastatisk sjukdom som för närvarande inte är avsedd att behandlas med kemoterapi.

Dosering: 

 • Dosering av kombinationen Tyverb/capecitabin:
  Rekommenderad dos av Tyverb är 1250 mg (fem 250mg tabletter) en gång dagligen kontinuerligt. Rekommenderadd os av capecitabin är 2000 mg/m2/dag, tagen i 2 doser med 12 timmars intervall. Doseringen ska ske dag 1–14 under en 21-dagarscykel. Läs den fullständiga förskrivningsinformationen för capecitabin.
 • Dosering av kombinationen Tyverb/trastuzumab:
  Rekommenderad dos av Tyverb är 1000 mg (fyra 250mg tabletter) en gång dagligen kontinuerligt. Rekommenderad dos av trastuzumab är 4 mg/kg administrerat som en intravenös (i.v.) laddningsdos, följt av 2 mg/kg i.v. per vecka. Läs den fullständiga förskrivningsinformationen för trastuzumab.
 • Dosering av kombinationen Tyverb/aromatashämmare:
  Rekommenderad dos av Tyverb är 1500 mg (sex 250mg tabletter) en gång dagligen kontinuerligt. Läs den fullständiga förskrivningsinformationen för den samadministrerade aromatashämmaren för doseringsuppgifter.

Beredningsform och förpackningar: 250mg filmdragerade tabletter i burkar.

Varningar och försiktighet: Reducerad LVEF, Interstitiell lungsjukdom och pneumonit, leverskador, diarré och allvarliga hudreaktioner kan uppkomma vid behandling med Tyverb. 

Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något ingående hjälpämne.

För mer information: www.fass.se.

Senast översyn produktresumé 13 december 2018. (L01XE07, Rx, F).

 

Novartis Sverige AB, BOX 1218, 164 28 Täby.

Tel: 08 732 32 00, www.novartis.se 

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.