klinisk effekt

Tyverb är en peroral tyrosinkinashämmare som binder till den intracellulära delen av ErbB1 (EGFR) och ErbB2 (HER2) och blockerar signalen in i cellen. Tyverb ges i tablettform och kombineras med cytostatika och eventuellt trastuzumab.

 

Tyverb i kombination med capecitabin

Effekten och säkerheten hos Tyverb i kombination med capecitabin vid behandling av bröstcancerpatienter undersöktes i en randomiserad Fas III-studie. De patienter som fick medverka i studien hade lokalt framskriden eller metastatisk bröstcancer med överuttryck av HER2, där cancern fortskridit trots behandling med taxan, atracyklin och trastuzumab. En oberoende utvärdering visade att när Tyverb gavs i kombination med capecitabin ökade tiden till progression signifikant (Riskkvot 0,57 [95% CI 0,43, 0,77] P = 0,0001) jämfört med enbart capecitabin.1,2 

 

Tyverb i kombination med trastuzumab

Effekt och säkerhet med Tyverb i kombination med trastuzumab vid metastaserande bröstcancer utvärderades i en randomiserad studie. Kvalificerade patienter var kvinnor med stadie IV ErbB2 genförstärkt (eller överuttryck av protein) metastaserande bröstcancer, vilka genomgått behandling med antracykliner och taxaner. Dessutom skulle patienterna ha progredierat vid senaste behandlingsregimen innehållande trastuzumab. Progressionsfri överlevnad (PFS) var den primära målsättningen med studien. När Tyverb gavs i kombination med trastuzumab ökade tiden till progression signifikant (Riskkvot (95% CI) 0,73 [0,57, 0,93] P = 0,008) jämfört med Tyverb enbart.1,3

 

Tyverb i kombination med aromatashämmare (letrozol)

Tyverb har studerats i kombination med letrozol för behandling av postmenopausala kvinnor med hormonreceptorpositiv (östrogenreceptorpositiv [ER] och/eller östrogenreceptorpositiv [PgR] framskriden eller metastatisk bröstcancer (MBC).

FAS III-studien var randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad. Till studien inkluderades patienter som inte tidigare erhållit behandling för sin metastatiska sjukdom. 

Av alla patienter som randomiserats till behandling hade 219 patienter tumörer som överuttryckte HER2-receptorn och detta var den förutbestämda primära populationen för effektanalysen. Det fanns 952 patienter med HER2-negativa tumörer och totalt 115 patienter med obekräftad HER2-status för tumören (inget tumörprov, inget analysresultat eller annan anledning).

Hos MBC-patienter med HER2-överuttryck var den prövarfastställda progressionsfria överlevnaden (PFS) signifikant längre med letrozol plus Tyverb jämfört med letrozol plus placebo (Riskkvot (95% CI) 0,71 (0,53, 0,96) P = 0,019). I den HER2-negativa populationen sågs ingen fördel i PFS när letrozol plus Tyverb jämfördes med letrozol plus placebo.

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.