KAMPEN FORTSÄTTER FÖR PATIENTER MED ALK+ NSCLC

zykadia-hero-home

Zykadia är indicerat för behandling av vuxna patienter med anaplastiskt lymfomkinas (ALK)-positiv avancerad icke småcellig lungcancer som tidigare har behandlats med krizotinib1.

På den här sidan finner du praktisk information om behandling, biverkningshantering, dosering och patientinformation. Du kan också rapportera eventuella biverkningar.


Referenser: 1. fass.se

ALK+ NSCLC är inte slutgiltigt besegrad. Men Zykadia ger sjukdomen en match, även när den första ALK-hämmaren inte längre biter. För även om cancern vann första ronden, är kampen inte över.

DOSERING & PROVTAGNING

Här hittar du information om dosering och provtagning vid användandet av Zykadia.

BIVERKNINGAR

Här hittar du information om hantering av eventuella biverkningar. 

Zykadia® (ceritinib): Rx F ATC kod: L01XE28, 150 mg hårda kapslar.

Farmakoterapeutisk grupp: antineoplastiska och immunmodulerande medel

Indikation: Zykadia är avsett för behandling av vuxna patienter med anaplastiskt lymfomkinas (ALK)-positiv avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) som tidigare behandlats med krizotinib. Kontraindikationer: överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Graviditet: Zykadia ska inte användas under graviditet såvida inte kvinnans kliniska tillstånd nödvändiggör behandling med Zykadia. Fertila kvinnor ska tillrådas att använda en effektiv preventivmetod under behandlingen med Zykadia och upp till 3 månader efter avslutad behandling.

Varningar och försiktighet: Zykadia rekommenderas inte till patienter med måttlig till svår nedsatt leverfunktion. Tillfälligt doseringsuppehåll och/eller dosminskning av Zykadia kan behövas baserat på säkerhet och tolerabilitet för den enskilde patienten. Om dosminskning krävs på grund av läkemedelsbiverkning ska denna ske genom stegvis minskning med 150 mg dagligen. Behandling med Zykadia rekommenderas inte till patienter med medfött långt QT-syndrom eller som tar läkemedel kända för att förlänga QTc-intervallet. Svår, livshotande eller dödlig interstitiell lungsjukdom (ILD)/pneumonit har observerats hos patienter som behandlats med Zykadia. För ingående varningar och försiktigheter se, - www.fass.se.

Dosering: ALK-positiv NSCLC status ska konstateras innan behandling med Zykadia inleds. Rekommenderad dos Zykadia är 750 mg peroralt en gång dagligen, vid samma tidpunkt varje dag. Kapslarna måste tas på fastande mage och ingen föda får intas under minst två timmar före och två timmar efter intaget av kapseln.

För ytterligare information beträffande: pris, dosering, varningar, försiktighet, biverkningar och hantering se, - www.fass.se. Senaste godkända produktresumé: 2018-07-06 Novartis Sverige AB. Box 1150. 183 11 Täby. Tel 08 732 32 00, - www.novartis.se

 

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Se avsnitt 4.8 om hur man rapporterar biverkningar.

Den här webbplatsen avser att använda cookies för att förbättra webbplatsen och din upplevelse av den. Genom att fortsätta att navigera runt på webbplatsen accepterar du vårt användande av cookies. Om du vill ha mer information och/eller inte vill använda cookies när du besöker vår webbplats, besök Om Cookies.