Piqray utvärderades i en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas III-studie i kombination med fulvestrant hos postmenopausala kvinnor, och män, med HR-positiv, HER2 negativ, avancerad (lokoregionalt recidiv eller metastatisk) bröstcancer vars sjukdom hade progredierat under eller efter en behandling med aromatashämmare (med eller utan CDK4/6 hämmare). Studiens primära effektmått var progressionsfri överlevnad (PFS) med användning av RECIST v1.1, baserat på prövarens bedömning hos patienter med avancerad bröstcancer bröstcancer med PIK3CA-mutation.

*Tidigare behandling med CDK 4/6 hämmare ingår inte i indikationen

Ref: Piqray SPC 2021-05-21

 

Läs mer om SOLAR-1 →

 
Referens:
Piqray SPC 2021-05-21
Betygsätt sidan
SE2110085315 (8. oktober 2021)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request