Inbjudan till utbildning med fokus på nya möjligheter att behandla skovvis multipel skleros (RMS)


NOVARTIS Neuroscience är glada att välkomna dig till en digital utbildning kring skovvis MS (RMS) och anti-CD20 behandling.
Syftet med mötet är att få en ökad förståelse för anti-CD20 behandling och nya behandlingsmöjligheter.
Det kommer finnas möjlighet för dig som deltagare att ställa frågor till föreläsarna vilka kommer att besvaras under paneldiskussionen.
I anslutning till mötet kan man ta del av produktinformation om KESIMPTA (ofatumumab).


Anmälan

Gör din anmäl dig här!

För deltagande behöver du din huvudmans godkännande.

Vid eventuella frågor kontakta produktchef Susanna Edlind, Novartis, telefon 070-889 31 32


Indikation
Kesimpta är indicerat för behandling av vuxna patienter med skovvis multipel skleros (RMS) med aktiv sjukdom som definieras av kliniska eller bilddiagnostiska fynd.1 
Kesimpta subventioneras för:
1) patienter med låg till måttlig sjukdomsaktivitet
2) patienter med högaktiv sjukdom endast när behandling med rituximab inte är lämplig.
KESIMPTA (ofatumumab) 20 mg lösning i förfylld injektionspenna, tillhör läkemedelsgrupp selektiva immunsuppressiva medel, ATC-kod L04AA52, Rx, F Indikation: Kesimpta är avsett för behandling av vuxna patienter med skovvis multipel skleros (RMS) med aktiv sjukdom som definieras av kliniska eller bilddiagnostiska fynd. Dosering: 20 mg sc injektion vecka 0, 1 och 2, följt av månadsvis dosering med start vecka 4 som administreras av patienten själv. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar eller allvarlig aktiv infektion. Känd aktiv malignitet. Varning/försiktighet: Injektionsrelaterade reaktioner kan uppkomma. Den första injektionen ska ges under överinseende av hälso- och sjukvårdspersonal. Vid misstanke om PML ska behandling med ofatumumab avbrytas. Screening för Hepatit B virus bör utföras innan behandling inleds. Det rekommenderas att patientens immunstatus utvärderas innan behandling initieras. Hos patienter med aktiv infektion ska administreringen skjutas upp, tills infektionen har gått tillbaka. Levande eller levande försvagade vacciner bör administreras minst fyra veckor före behandling och inaktiverade vacciner bör administreras minst två veckor före behandling. Mediantid till B-cellsåterhämtning är 24,6 veckor (baserat på data från fas 3-studier). Betänk additiva effekter vid samtidig administrering av andra immunsuppressiva läkemedel. Kvinnor i fertil ålder ska uppvisa negativt graviditetstest och använda effektiv preventivmetod under pågående Kesimpta-behandling och minst 6 månader efter avslutad behandling. För fullständig förskrivarinformation, se www.fass.se. Produktresumé uppdaterad: KESIMPTA 2021-05-12
Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
Novartis Sverige AB, Telefon 08-732 32 00, www.novartis.se
Referens 1: Kesimpta produktresumé, fass.se
Program 
16.30
Inledning Novartis. Presentation av data från de pivotala fas-3 studierna ASCLEPIOS I+II
Kimia Yousefi, Medical Manager Neuroscience, Novartis
16.50
Självadministrering – vad innebär det för patienten? Demonstration av självinjicering med Sensoready-pennan
Anna Cunningham, MS-sjuksköterska, Centrum för Neurologi, Stockholm
17.00
Anti-CD20 behandling – välbeprövat och effektivt?
Jan Lycke, Professor och överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
17.15
Fokus på säkerhet vid anti-CD20 behandling
Anne-Marie Landtblom, Professor Emeritus, Uppsala Universitet
17.30
Paneldiskussion med frågor från åhörarna
Anna Cunningham, Jan Lycke och Anne-Marie Landtblom
17.55
Avslut och sammanfattning
SE2111085080
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request