En femårsanalys av studierna COMBI-d och COMBI-v visar på förlängd överlevnad hos patienter med inoperabelt eller metastaserande malingt melanom.1

Analysen omfattar 211 samt 352 patienter, i respektive studie, där totalöverlevnaden (OS) beräknades efter behandling med dabrafenib i kombination med trametinib.  I COMBI-d sågs en 5-årsöverlevnad på 32 procent för kombinationen jämfört med 27 procent i placebogruppen. Från en OS-analys vid 5 år i COMBI-v studien sågs en totalöverlevnad på 36 procent för kombinationen jämfört med 23 procent för monoterapi med vemurafenib.  Det primära effektmåttet i COMBI-v var totalöverlevnad och i COMBI-d progressionfri överlevnad. 

Biverkningar rapporterades hos 548 av 559 patienter (98%) och 99 patienter (18%) avbröt behandlingen på grund av biverkningar. Vanligast var feber (4%), minskad ejektionsfraktion (4%) och förhöjda alaninaminotansferaser (1%). Inga behandlingsrelaterade dödsfall rapporterades bland patienter som behandlades med dabrafenib i kombination med trametinib.

Länk här→

 

Om COMBI-d

COMBI-d är en randomiserad och dubbelblind registreringsstudie där en kombination av BRAF-hämmaren dabrafenib och MEK-hämmaren trametenib  jämförs med enbart dabrafenib och placebo som första linjens behandling för patienter med inoperabelt eller metastaserande malignt melanom med BRAF-mutation. I studien deltog 422 patienter från 121 studiesajter.2

Länk här→

 

Om COMBI-v

COMBI-v är en öppen fas III-studie med två grupper där en kombination av dabrafenib och trametenib jämförs med vemorafenib som monoterapi till patienter med BRAF-positivt inoperabelt eller metastaserande melanom. Primärt effektmått i studien var totalöverlevnad.3

Länk här→

 

Referenser
  1. Produktresume Tafinlar, senaste översyn 2019-11-21
  2. Long GV , Stroyakovskiy D, Gogas Het al.  Dabrafenib and trametinib versus dabrafenib and placebo for Val600 BRAF-mutant melanoma: a multicentre, double-blind, phase 3 randomised controlled trial. Lancet (2015).
  3. Grob JJ, Amonkar MM, Karaszewska B et al. Comparison of dabrafenib and trametinib combination therapy with vemurafenib monotherapy on health-related quality of life in patients with unresectable or metastatic cutaneous BRAF Val600-mutation-positive melanoma (COMBI-v): results of a phase 3, open-label, randomised trial. Lancet Oncol 2015; 16: 1389–98
SE2011135175 (November 2021)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request