Kisqali (ribociklib) visar signifikant median totalöverlevnadsdata för kvinnor med HR+/HER2- post-menopausal avancerad bröstcancer i första linjes behandling i studieprogrammet MONALEESA

Kisqali totala överlevnadsdata från MONALEESA-2 studien publicerades i NEJM1 (post-meopausala kvinnor som har fått första linjens behandling med CDK4/6i + aromatashämmare) den 10 mars 2022.
Resultaten från MONALEESA-2 visar på en statistisk signifikant ökning på mer än ett år av förväntad median totalöverlevnad för kvinnor med HR+/HER2- post-menopausal avancerad bröstcancer när patienten behandlas med Kisqali plus letrozol jämfört mot enbart letrozol som första linjens behandling (Figur 1: Kaplan-Meier kurva)

  • Kisqali plus letrozol visade på en median totalöverlevnad (OS) på över fem år (63,9 månader) och med en ökande OS-fördel över tid(figur1)
  • Kisqali har konsekvent visat på signifikanta OS-fördelar i alla Fas 3-prövningar oberoende av menopausal status, lokalisation och antal metastaser, tidigare behandlig, tumörbörda och linje av behandling1,2,3

 

Kisqali + aromatashämmare visar signifikanta data hos postmenopausla kvinnor med avancerad bröstcancer med över 5 års median total överlevnad:

Vill du veta mer om resultaten från MONALEESA-2 och få ett särtryck?

Boka ett möte med våra kunniga kollegor.

 

Referenser
  1. N Engl J Med 2022; 386:942-50. DOI: 10.1056/NEJMoa2114663
  2. Slamon DJ, Neven P, Chia S, et al. Phase III randomized study of ribociclib and fulvestrant in hormone receptor-positive, human epidermal growth factor receptor 2-negative advanced breast cancer: MONALEESA-3. J Clin Oncol.2018;36(24):2465-2472.
  3. Im S.-A., Y.-S. Lu, A. Bardia, et al. Ribociclib plus endocrine therapy for premenopausal women with hormone-receptorpositive, advanced breast cancer (MONALEESA-7): a randomised phase 3 trial. Lancet Oncol. 2018;19(7):904-915.

 

Prof. Jerusalem - MONALEESA-2

 

Håll dig uppdaterad på information kring studier och andra nyheter inom bröstcancer, anmäl dig till vårt nyhetsbrev→


Kisqali (ribociklib) Rx, F, L01EF02. Farmakoterapeutisk grupp: Antineoplastiska medel, proteinkinashämmare. Beredningsform och förpackningar: 200mg filmdragerade tabletter i blisterförpackningar om 63, 42 eller 21 tabletter (motsvarande daglig dos om 600, 400 respektive 200 mg). Indikation: Kisqali är indicerat för behandling av kvinnor med hormonreceptor (HR)-positiv, human epidermal tillväxtfaktorreceptor 2 (HER2)-negativ lokalt avancerad eller metastaserande bröstcancer i kombination med en aromatashämmare eller fulvestrant som initial endokrinbaserad behandling, eller till kvinnor som tidigare fått endokrin behandling. Till pre- eller perimenopausala kvinnor ska den endokrina behandlingen kombineras med en LHRH-agonist (luteiniserande hormonfrisättande hormonagonist). Dosering: Rekommenderad dos är 600 mg (tre 200 mg filmdragerade tabletter) ribociklib en gång dagligen i 21 dagar i följd, därefter behandlingsuppehåll i 7 dagar, vilket ger totalt en behandlingscykel på 28 dagar. Kisqali ska användas tillsammans med 2,5 mg letrozol eller annan aromatashämmare eller med 500 mg fulvestrant. Behandling av pre- och perimenopausala kvinnor med de godkända Kisqali-kombinationerna ska även inkludera en LHRH-agonist i enlighet med lokal klinisk praxis. Kisqali kan tas med eller utan föda. Varningar och försiktighet: Neutropeni, avvikande levervärden och förlängt QT-intervall kan uppkomma vid behandling med Kisqali och bör monitoreras under de första behandlingscyklerna. Kisqali ska inte användas till patienter som redan har eller som löper betydande risk att utveckla QTc-förlängning. För patienter med måttlig eller svår leverfunktionsnedsättning rekommenderas en startdos på 400 mg, för patienter med gravt nedsatt njurfunktion rekommenderas en startdos på 200 mg. Kisqali rekommenderas inte under graviditet. Patienter ska inte amma under behandling med Kisqali och under minst 21 dagar efter sista dosen. Kisqali hämmar CYP3A4. Toxisk epidermal nekrolys (TEN) har rapporterats vid behandling med Kisqali. Avbryt behandlingen vid tecken på allvarliga hudreaktioner. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen, jordnöt, soja eller mot något ingående hjälpämne. För mer information och pris: www.fass.seSenast översyn produktresumé 10.06.2022. Novartis Sverige AB, Box 1218, 164 28 Kista. Tel: 08 732 32 00, www.novartis.se. SE2208240461

Betygsätt sidan
SE2204279433 (27. april 2022)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request