Om läkemedlet

Sekukinumab är en helt human antikropp.
Fördjupa dig i den senaste informationen om Cosentyx.

Stöd för dig och din patient

Ta del av stödmaterial för dig och dina patienter.
Lär dig mer om hur Cosentyx administreras.
 

Cosentyx (sekukinumab). Beredningsform: Cosentyx 75 mg eller 150 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta. Cosentyx 150 mg eller 300 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna. Rx; (F- Förmån). Sekukinumab är en helt human antikropp som binder och neutraliserar interleukin 17A (IL-17A). ATC-kod: L04AC10. Indikationer: 1) Måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som behöver systemisk behandling. 2) Måttlig till svår plackpsoriasis hos barn och ungdomar från 6 års ålder som behöver systemisk behandling. 3) Måttlig till svår aktiv hidradenitis suppurativa (acne inversa) hos vuxna med otillräckligt svar på konventionell systemisk HS-behandling 4) Som monoterapi eller i kombination med metotrexat vid behandling av aktiv psoriasisartrit hos vuxna när svaret på tidigare sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD:s) har varit otillräckligt. 5) Aktiv ankyloserande spondylit hos vuxna med otillräckligt svar på konventionell behandling. 6) Aktiv icke-radiografisk axial spondylartrit med objektiva tecken på inflammation påvisat med CRP och/eller MRT hos vuxna som haft ett otillräckligt svar på NSAID. 7) Som monoterapi eller i kombination med metotrexat för behandling av aktiv entesitrelaterad artrit. 8) Som monoterapi eller i kombination med metotrexat aktiv juvenil psoriasisartrit hos patienter 6 år och äldre som har svarat otillräckligt på eller inte kan tolerera konventionell behandling. Kontraindikationer: Allvarliga överkänslighetsreaktioner mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Kliniskt betydelsefull aktiv infektion. Varningar och försiktighet: Försiktighet ska iakttas vid övervägande att använda Cosentyx till patienter med en kronisk infektion eller anamnes på återkommande infektion. Cosentyx rekommenderas inte till patienter med inflammatorisk tarmsjukdom såsom Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Kvinnor i fertil ålder ska använda en effektiv preventivmetod under behandlingen och i minst 20 veckor efter avslutad behandling. Cosentyx ska undvikas under amning. Läkemedelsförmån: Subventioneras endast vid plackpsoriasis, psoriasisartrit, axial spondylartrit, hidradenitis suppurativa och juvenil idiopatisk artrit när behandling med TNF-hämmare gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig. Produktresumé: Uppdaterad 2023-08-29, för fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se. Novartis Sverige AB, Telefon 08-732 32 00, www.novartis.se

SE2312133683 (13 december 2023)