Ilaris® ska ges subkutant. Detta betyder att det ska injiceras med en kort kanyl i fettvävnaden alldeles under huden. 

Om du har giktartrit kommer din behandling att övervakas av specialistläkare. Ilaris® ska då endast injiceras av sjukvårdspersonal. 

Om du har CAPS eller Stills sjukdom (AOSD eller sJIA), kan du själv ge dig injektioner med Ilaris® när du har fått ordentlig träning alternativt så kan en vårdgivare administrera injektionen.


Bruksanvisning för Ilaris injektionsvätska, lösning 

Läs igenom instruktionerna helt innan du injicerar:

Det är viktigt att inte försöka att injicera dig själv innan du har utbildats av sjukvårdspersonal.

Se även avsnitt 3, “Hur du injicerar Ilaris på dig själv eller på en patient”.

 


Viktiga förberedelser

 • Försök hitta ett rent utrymme där du kan förbereda läkemedlet och injicera dig själv.
 • Tvätta händerna med tvål och vatten och torka dem på en ren handduk.
 • Efter att ha tagit ut injektionsflaskan från kylskåpet, kontrollera utgångsdatum på injektionsflaskan och sprutorna. Använd inte produkterna efter det utgångsdatum som står på etiketten och kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
 • Låt injektionsflaskan stå oöppnad under 10 minuter för att innehållet till ska anta rumstemperatur. Försök inte att värma flaskan. Låt den värmas upp på egen hand.
 • Använd alltid nya, oöppnade kanyler och sprutor. Rör inte kanylerna eller toppen på injektionsflaskorna 

Samla ihop alla föremål du behöver


Detta ingår i förpackningen 

 • en injektionsflaska med Ilaris injektionsvätska, lösning (förvaras i kylskåp)

 

Detta ingår inte i förpackningen

 • en spruta 1,0 ml
 • en kanyl (t.ex. 18 G eller 21 G x 2 tum eller liknande, tillgänglig på marknaden) för att dra upp lösningen ur injektionsflaskan (“uppdragskanyl”)
 • en kanyl 27 Gx0,5 tum (eller liknande, tillgänglig på marknaden) för injicering (“injektionskanylen”)
 • spritsuddar
 • rena, torra tyglappar (i bomull)
 • ett häftplåster
 • en speciell, försluten avfallsbehållare för kassering av vassa föremål som kanyler, sprutor och injektionsflaskor

Förberedelse av injektionen

1. Ta bort av skyddshatten från injektionsflaskan med Ilaris. Rör inte injektionsflaskans gummipropp. Rengör gummiproppen i injektionsflaskan med en ny spritsudd. Öppna skyddsomslaget med sprutan och uppdragskanylen.

• Sätt uppdragskanylen på sprutan.

• Ta bort skyddet på uppdragskanylen.

•  Stick in uppdragskanylen mitt i gummiproppen i injektionsflaskan med Ilaris lösning.

2. Luta injektionsflaskan så att hela mängden lösning kan dras in i sprutan.

OBS! Den mängd lösning som behövs beror på vilken dos som ska ges. Sjukvårdspersonalen talar om för dig vilken mängd lösning du ska ha.

3. Dra sakta upp sprutkolven till korrekt markering (den mängd som ska ges enligt sjukvårdspersonalens anvisningar), för att fylla sprutan med Ilaris lösning. Om det finns luftbubblor i sprutan, ta bort dem såsom sjukvårdspersonalen instruerat dig. Kontrollera att det är rätt mängd med lösning i sprutan.. 

4. Ta loss sprutan och uppdragskanylen från injektionsflaskan. (Det kan finnas lösning kvar i injektionsflaskan.) Sätt på skyddet på uppdragskanylen igen såsom sjukvårds- eller apotekspersonalen instruerat dig. Ta loss uppdragskanylen från sprutan och lägg den i avfallsbehållaren.. 

5. Öppna skyddsomslaget till injiceringskanylen och sätt fast kanylen på sprutan. Fortsätt omedelbart med injektion. 

Själva injektionen

7. Rengör injektionsstället med en ny spritsudd. Låt området torka upp. Ta av skyddet på Injektionskanylen.

8. Nyp försiktigt tag om huden på injektionsstället. Håll sprutan i 90° vinkel och stick lugnt och rakt in kanylen i huden.

9. Håll kvar kanylen hela vägen inne i huden medan du sakta trycker ner sprutkolven tills det är tomt i sprutan. Lossa greppet om huden och dra sprutan rakt ut. Lägg den använda kanylen och sprutan i avfallsbehållaren, utan att först sätta på kanylskyddet eller ta bort kanylen.

Efter injektionen

10. Gnid inte på injektionsområdet. Om det skulle börja blöda, sätt på en ren, torr tyglapp över området och tryck försiktigt i 1–2 minuter eller tills blödningen stoppar. Sätt därefter på ett plåster.

11. Kassera kanyler och sprutor på ett säkert sätt genom att lägga dem i avfallsbehållaren eller såsom sjukvårds- eller apotekspersonalen instruerat dig. Återanvänd aldrig sprutor eller kanyler.

12. Kassera kanyler och sprutor på ett säkert sätt genom att lägga dem i avfallsbehållaren eller såsom sjukvårds- eller apotekspersonalen instruerat dig. Återanvänd aldrig sprutor eller kanyler.

Förvara avfallsbehållaren utom räckhåll för barn.  Kassera den såsom sjukvårds- eller apotekspersonalen instruerat dig.Referens

Produktresumé Ilaris, FASS.se 

SE2009237809
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request