• Ilaris® (canakinumab)
    Monoklonal antikropp, som hör till en grupp av läkemedel som kallas interleukinhämmare. Den blockerar effekten av ett ämne i kroppen som kallas interleukin 1-beta (IL 1-beta), som finns i ökad mängd vid inflammationssjukdomar.
Boka ett informationmöte med oss.
Novartis avdelning för medicinsk information hjälper gärna till om du har frågor om något av våra läkemedel.
Ilaris är en monoklonal antikropp, som hör till en grupp av läkemedel som kallas interleukinhämmare.
Ilaris ska ges subkutant.

 

Ilaris: Kanakinumab, helhuman monoklonal antikropp mot IL 1-beta; tillhör läkemedelsgrupp med ATC-kod L04AC08, Rx EF. Förpackning och innehåll: Injektionsvätska, lösning 150 mg/ml. Indikationer: Ilaris är indicerat  för behandling av följande autoinflammatoriska, periodiska febersyndrom hos vuxna, ungdomar och barn i åldern 2 år och äldre: Kryopyrinassocierade periodiska syndrom (CAPS), däribland: Muckle-Wells syndrom (MWS), systemisk inflammatorisk sjukdom med neonatal debut (NOMID)/kroniskt neurologiskt hud- och ledsyndrom hos barn (CINCA), svåra former av familjärt autoinflammatoriskt köldsyndrom (FCAS)/familjär köldurtikaria (FCU), som uppträder med ytterligare tecken och symtom än de som förekommer vid urtikaria framkallad av kyla. Tumörnekrosfaktor- (TNF-) receptorassocierat periodiskt syndrom (TRAPS). Hyperimmunoglobulin D-syndrom (HIDS)/mevalonatkinasbrist (MKD). Familjär medelhavsfeber (FMF). Ilaris ska ges i kombination med kolkicin, om det är lämpligt. Ilaris är också indicerat för behandling av: aktiv Stills sjukdom inklusive Stills sjukdom hos vuxna (AOSD) och systemisk juvenil idiopatisk artrit (sJIA) hos patienter som är 2 år eller äldre, som har haft ett otillräckligt svar på tidigare behandling med icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) och systemiska kortikosteroider. Ilaris kan ges som monoterapi eller i kombination med metotrexat. Ilaris är också indicerat för symtomatisk behandling av vuxna patienter med frekventa attacker av giktartrit (minst 3 attacker under de senaste 12 månaderna) hos vilka antiinflammatoriska icke steroida läkemedel (NSAID) och kolkicin är kontraindicerade, inte tolereras, eller inte ger adekvat respons och hos vilka upprepade kurer med kortikosteroider inte är lämpliga. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Aktiva, svåra infektioner. Varningar och försiktighet: Ilaris kan eventuellt vara förenat med en ökad incidens av allvarliga infektioner. Därför bör patienter övervakas noga för tecken och symtom på infektioner under och efter behandling med kanakinumab. Behandling med Ilaris ska inte fortsätta eller initieras hos patienter med svåra infektioner som kräver läkarvård. Samtidig användning av kanakinumab och TNF-hämmare (tumörnekrosfaktorhämmare) rekommenderas inte, eftersom detta kan öka risken för allvarliga infektioner. Före insättande av behandling, ska alla patienter utvärderas med avseende på både aktiv och latent tuberkulosinfektion. Levande vacciner ska inte ges samtidigt som Ilaris om inte fördelarna klart överväger riskerna. Före inledandet av behandling med Ilaris, bör vuxna och barn vid behov få alla rekommenderade vaccinationer, inklusive pneumokockvaccin och inaktiverat influensavaccin. Senaste uppdatering av produktresumé: 2023-08-25 För fullständig, information, se www.fass.se

SE20240626_11210927 (26 juni 2024)