Måttlig till svår aktiv hidradenitis suppurativa (HS)

Cosentyx (sekukinumab) är indicerat för behandling av måttlig till svår aktiv hidradenitis suppurativa (acne inversa) hos vuxna med otillräckligt svar på konventionell systemisk HS-behandling.1 Cosentyx är den första interleukinhämmaren som har godkänts för indikationen.2
 

Säkerhetsprofilen och effekten av Cosentyx utvärderades i två randomiserade, placebokontrollerade, dubbelblinda fas III-studier SUNSHINE och SUNRISE.3 I studierna inkluderades 1 084 vuxna patienter med måttlig till svår HS.3 Studierna är de hittills största som gjorts inom HS och de genomfördes i samarbete med läkare och sjuksköterskor vid 219 sjukhus i 40 länder.1,3 

Patienterna i studierna hade haft måttlig till svår HS i genomsnitt i 7,3 år. 23 % av patienterna som inkluerades hade tidigare fått biologisk behandling och svarat otillräckligt på den.1,3
 

Det primära effektmåttet var i båda studierna, andelen patienter som uppnådde Hidradenitis Suppurativa Clinical Response 50 (HiSCR50) i vecka 16, jämfört med placebo. 

Effekt av Cosentyx sågs i båda studierna så tidigt som vecka 2, effekten ökade progressivt till vecka 16 och bibehölls upp till vecka 52:1,3 

  • Oavsett tidigare eller samtidig antibiotikabehandling.1.3
  • Hos både biologiskt naiva och biologiskt exponerade patienter.1,3
  • Inga okända biverkningar rapporterades i studierna.3 

Signifikant förbättring visades i båda studierna i grupperna som behandlades med Cosentyx 300 mg varannan vecka för det primära effektmåttet HiSCR50, jämfört med placebo och även för minskning av antal abscesser och inflammatoriska noduli, jämfört med placebo.*1-4 Signifikant förbättring av det primära effektmåttet med dosering Cosentyx 300 mg var fjärde vecka, sågs även i studien SUNRISE* men inte i SUNSHINE.1-4

Även för det sekundära effektmåttet HS-relaterad hudsmärta sågs en signifikant förbättring uppmätt med NRS-skalan hos patienter med ett utgångsvärde på tre eller mer, poolade data.1,3

Förbättring av den hälsorelaterade livskvaliteten registrerades i vecka 16, registrerat med Dermatology Life Quality Index, i relation till utgångsvärdet och jämfört med placebo.1,3

Cosentyx är en interleukin 17A-hämmare som selektivt binder till och neutraliserar det proinflammatoriska cytokinet interleukin-17A. Interleukin 17A har en nyckelroll i patogenesen för bland annat, hidradenitis suppurativa och är uppreglerat i hidradenitis suppurativa-lesioner.1

Inga nya biverkningar rapporterades i dessa studier, säkerhetsprofilen för Cosentyx överensstämde med den som tidigare rapporterats. De vanligaste rapporterade biverkningarna är övre luftvägsinfektioner. De flesta biverkningarna var av mild eller måttlig svårighetsgrad. Kontraindikationer för Cosentyx är, allvarliga överkänslighetsreaktioner mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Kliniskt betydelsefull aktiv infektion.

Försiktighet ska iakttas vid övervägande att använda Cosentyx till patienter med en kronisk infektion eller anamnes på återkommande infektion. Cosentyx rekommenderas inte till patienter med inflammatorisk tarmsjukdom såsom Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Kvinnor i fertil ålder ska använda en effektiv preventivmetod under behandlingen och i minst 20 veckor efter avslutad behandling. Cosentyx ska undvikas under amning.1

 

Boka möte

Håll dig uppdaterad


Du kanske också är intresserad av:

Derma Talks

Medicinsk information och föreläsningar inom dermatologi.Jag vill veta mer

 

Reuma Talks

Medicinsk information och föreläsningar inom reumatologi.Jag vill veta mer

 


 

* Cosentyx varannan vecka visade statistiskt signifikant överlägsenhet jämfört med placeboarmen för HiSCR i båda studierna (SUNSHINE: p=0,007, SUNRISE: p=0,015) och Cosentyx var fjärde vecka endast i SUNRISE-studien vid vecka 16 (p=0,0022). HiSCR, hidradenitis suppurativa kliniskt svar. HiSCR definieras som minst 50 % minskning av antalet abscesser och noduli utan ökning av antalet abscesser och/eller av antalet dränerande fistlar. 

 

Referenser

  1. Cosentyx produktresumé, fass.se

  2. Cosentyx | European Medicines Agency (europa.eu)

  3. Kimball et al. Lancet February 3, 2023 https://doi.org/10.1016/ S0140-6736(23)00022-3

  4. Kimball et al. Lancet February 3, 2023 https://doi.org/10.1016/ S0140-6736(23)00022-3, Suppl. 1

 

Cosentyx (sekukinumab). Beredningsform: Cosentyx 75 mg eller 150 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta. Cosentyx 150 mg eller 300 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna. Rx; (F- Förmån). Sekukinumab är en helt human antikropp som binder och neutraliserar interleukin 17A (IL-17A). ATC-kod: L04AC10. Indikationer: 1) Måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som behöver systemisk behandling. 2) Måttlig till svår plackpsoriasis hos barn och ungdomar från 6 års ålder som behöver systemisk behandling. 3) Måttlig till svår aktiv hidradenitis suppurativa (acne inversa) hos vuxna med otillräckligt svar på konventionell systemisk HS-behandling 4) Som monoterapi eller i kombination med metotrexat vid behandling av aktiv psoriasisartrit hos vuxna när svaret på tidigare sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD:s) har varit otillräckligt. 5) Aktiv ankyloserande spondylit hos vuxna med otillräckligt svar på konventionell behandling. 6) Aktiv icke-radiografisk axial spondylartrit med objektiva tecken på inflammation påvisat med CRP och/eller MRT hos vuxna som haft ett otillräckligt svar på NSAID. 7) Som monoterapi eller i kombination med metotrexat för behandling av aktiv entesitrelaterad artrit. 8) Som monoterapi eller i kombination med metotrexat aktiv juvenil psoriasisartrit hos patienter 6 år och äldre som har svarat otillräckligt på eller inte kan tolerera konventionell behandling. Kontraindikationer: Allvarliga överkänslighetsreaktioner mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Kliniskt betydelsefull aktiv infektion. Varningar och försiktighet: Försiktighet ska iakttas vid övervägande att använda Cosentyx till patienter med en kronisk infektion eller anamnes på återkommande infektion. Cosentyx rekommenderas inte till patienter med inflammatorisk tarmsjukdom såsom Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Kvinnor i fertil ålder ska använda en effektiv preventivmetod under behandlingen och i minst 20 veckor efter avslutad behandling. Cosentyx ska undvikas under amning. Läkemedelsförmån: Subventioneras endast vid plackpsoriasis, psoriasisartrit, axial spondylartrit, hidradenitis suppurativa och juvenil idiopatisk artrit när behandling med TNF-hämmare gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig. Produktresumé: Uppdaterad 2023-08-29, för fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se. Novartis Sverige AB, Telefon 08-732 32 00, www.novartis.se

SE2312133683 (13 december 2023)