• Den verksamma substansen i läkemedlet Cosentyx® är antikroppen sekukinumab.
  • Sekukinumab hämmar cytokinet IL-17A, vilket resulterar i en minskad sjukdomsaktivitet vid sjukdomar som ankyloserande spondylit, psoriasisartrit och psoriasis.
  • En minskad nivå av IL-17A leder till en minskad inflammation som en följd av en hämmad rekrytering och aktivering av leukocyter i det inflammerade organet. När IL-17A hämmas minskar även skador på ben och leder genom en hämmande effekt på fibroblaster, osteoblaster och kondrocter [Miossec et al, N Engl J Med, 2009].
  • Sekukinumabantikropparna är helt humana och har mycket låg immunogenicitet, vilket gör att de uppfattas som kroppsegna antikroppar av patienternas egna immunförsvar [Reich K, Br J Dermatol. 2017 Mar;176(3):752-758. Spindeldreher S, Dermatol Ther (Heidelb). 2018 Mar;8(1):57-68]. I de individer som utvecklande läkemdelsantikroppar mot sekukinumab har man inte sett något samband med klinisk effekt.

 

Lär dig mer om hur du använder Cosentyx®-pennorna här.


Cosentyx (sekukinumab). Beredningsform: Cosentyx 75 mg eller 150 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta. Cosentyx 150 mg eller 300 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna. Rx; (F- Förmån).

Sekukinumab är en helt human antikropp som binder och neutraliserar interleukin 17A (IL-17A). ATC-kod: L04AC10 Indikationer: 1) Måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som behöver systemisk behandling. 2) Måttlig till svår plackpsoriasis hos barn och ungdomar från 6 års ålder som behöver systemisk behandling. 3) Som monoterapi eller i kombination med metotrexat vid behandling av aktiv psoriasisartrit hos vuxna när svaret på tidigare sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD:s) har varit otillräckligt. 4) Aktiv ankyloserande spondylit hos vuxna med otillräckligt svar på konventionell behandling och aktiv icke-radiografisk axial spondylartrit med objektiva tecken på inflammation påvisat med CRP och/eller MRT hos vuxna som haft ett otillräckligt svar på NSAID. 5) Som monoterapi eller i kombination med metotrexat för behandling av aktiv entesitrelaterad artrit och aktiv juvenil psoriasisartrit hos patienter 6 år och äldre som har svarat otillräckligt på eller inte kan tolerera konventionell behandling. Kontraindikationer: Allvarliga överkänslighetsreaktioner mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Kliniskt betydelsefull aktiv infektion. Varningar och försiktighet: Försiktighet ska iakttas vid övervägande att använda Cosentyx till patienter med en kronisk infektion eller anamnes på återkommande infektion. Cosentyx rekommenderas inte till patienter med inflammatorisk tarmsjukdom såsom Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Kvinnor i fertil ålder ska använda en effektiv preventivmetod under behandlingen och i minst 20 veckor efter avslutad behandling. Cosentyx ska undvikas under amning. Läkemedelsförmån: För plackpsoriasis med begränsningen måttlig till svår plackpsoriasis hos patienter som inte svarat på systemisk behandling såsom ciklosporin, metotrexat eller PUVA (psoralen och ultraviolett A), eller när intolerans eller kontraindikationer föreligger mot sådana behandlingar. Produktresumé: Uppdaterad 2023-01-19, för fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se

Novartis Sverige AB, Telefon 08-732 32 00, www.novartis.se

 

SE2302235874 (23 februari 2023)