Läkemedlet Kesimpta® (ofatumumab)  är en helt human monoklonal antikropp. Det fungerar genom att selektivt binda till CD20-receptorerna på ytan av B-celler, vilket leder till effektiv reduktion av B-celler.¹

Europeiska kommissionen godkände Kesimpta den 26 mars 2021 för behandling av skovvis multipel skleros (RMS) hos vuxna med aktiv sjukdom definierad av kliniska eller bilddiagnostiska fynd. Detta är den första och enda självadministrerade, riktade anti-CD20-behandlingen för vuxna patienter med RMS. 

 

Indikation

Kesimpta® är indicerat för behandling av vuxna patienter med skovvis multipel skleros (RMS) med aktiv sjukdom som definieras av kliniska eller bilddiagnostiska fynd.3

 

Kesimpta® verkningsmekanism

Ofatumumab är en helt human monoklonal immunglobulin G1 antikropp (IgG1 antikropp) mot CD20. CD20 molekylen är ett transmembrant fosfoprotein som uttrycks på B lymfocyter från pre B  till moget B lymfocytstadium. CD20 molekylen uttrycks också på en liten andel aktiverade T celler.

Bindningen av ofatumumab till CD20 inducerar lysering av CD20 positiva B celler huvudsakligen genom komplementberoende cytotoxicitet (CDC) och, i lägre grad, genom antikroppsberoende cellmedierad cytotoxicitet (ADCC). Ofatumumab har också visats inducera cellysering i celler med såväl starkt som svagt uttryck av CD20. T celler som uttrycker CD20 blir också reducerade av ofatumumab.2

 

Film om Kesimptas® verkningsmekanism

 

 
Referenser
  1. European Medicines Agency. [uppdaterat: 26.03.2021; hämtat 10.05.2021]. Hämtat från: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/kesimpta
  2. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/kesimpta-epar...

KESIMPTA (ofatumumab) 20 mg lösning i förfylld injektionspenna, tillhör läkemedelsgrupp selektiva immunsuppressiva medel, ATC-kod L04AA52, Rx, EF Indikation: Kesimpta är avsett för behandling av vuxna patienter med skovvis multipel skleros (RMS) med aktiv sjukdom som definieras av kliniska eller bilddiagnostiska fynd. Dosering: 20 mg sc injektion vecka 0, 1 och 2, följt av månadsvis dosering som administreras av patienten själv. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar eller allvarlig aktiv infektion. Känd aktiv malignitet. Varning/försiktighet: Injektionsrelaterade reaktioner kan uppkomma. Den första injektionen ska ges under överinseende av hälso- och sjukvårdspersonal. Vid misstanke om PML ska behandling med ofatumumab avbrytas. Screening för Hepatit B virus bör utföras innan behandling inleds. Det rekommenderas att patientens immunstatus utvärderas innan behandling initieras. Hos patienter med aktiv infektion ska administreringen skjutas upp, tills infektionen har gått tillbaka. Levande eller levande försvagade vacciner bör administreras minst fyra veckor före behandling och inaktiverade vacciner bör administreras minst två veckor före behandling. Mediantid till B-cellsåterhämtning är 24,6 veckor (baserat på data från fas 3-studier). Betänk additiva effekter vid samtidig administrering av andra immunsuppressiva läkemedel. Kvinnor i fertil ålder ska uppvisa negativt graviditetstest och använda effektiv preventivmetod under pågående Kesimpta-behandling och minst 6 månader efter avslutad behandling.
För fullständig förskrivarinformation, se www.fass.se. Produktresumé uppdaterad: KESIMPTA 2022-03-22
Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. 
Novartis Sverige AB, Telefon 08-732 32 00, www.novartis.se
SE2208198200 (19 augusti 2022)