Minskad risk för återfall vid adjuvant behandling med Tafinlar+Mekinist för patienter med BRAF-muterat malignt melanom i stadium III

En 5-årsanalys av COMBI-AD-studien visar att den uppskattade andelen patienter utan återfall var 52% i gruppen som fick adjuvant kombinationsbehandling med Tafinlar + Mekinist, jämfört med 36% hos de patienter som fått placebo.

 

En 5-årsuppföljning i fas III studien COMBI-AD visar att andelen patienter som var fria från återfall (RFS) var 52% (95 % CI: 48; 58) i gruppen som fick Tafinlar+Mekinist jämfört med 36% (95 % CI: 32; 41) hos dem som fick placebo (95 % CI: 0,42; 0,61). Under den aktiva behandlingperioden av 12 månader  var 88% av patienterna återfallsfria jämfört med 56% av patienterna som fick placebo. Återfallsfria överlevnaden (RFS) analyserades för alla substadier definierade  enligt American Joint Committee on Cancer, 7:e och dessa inkluderade börda av lymfmetastaser samt ulcerationsstatus. 

I två efterföljande studier (COMBI-i) vid behandling av icke resektabelt eller metastaserat melanom och (COMBI-Aplus) vid adjuvant behandling av melanom rekommenderade man utsättning av båda läkemedlen när patientens kroppstemperatur ≥ 38◦C. Vid återfall kan behandlingen också avbrytas vid första symptomet på feber.

Läs sammanfattningen av studien Five-Year Analysis of Adjuvant Dabrafenib plus Trametinib in Stage III Melanoma här.

Ingen analys av biverkningar gjordes eftersom alla patienter hade avslutat behandlingen för tiden då den uppdaterade analysen av RFS gjordes.1

COMBI-AD är en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas III-studie som omfattade totalt 870 patienter med BRAF V600E/K-positivt melanom i stadium III som genomgått en operation där tumören avlägsnats i sin helhet. Patienterna behandlades i 12 månader och indelades i grupper baserat på BRAF-mutation (V600E respektive V600K) och stadium (IIIA, -B eller -C).

Studien genomfördes på 169 kliniska prövningssites i 26 olika länder, i Sverige deltog Stockholm, Uppsala, Göteborg och Lund med totalt 27 patienter. Primär endpoint i studien visar att patienter som får adjuvant behandling med Tafinlar+Mekinist efter operation löper 52% minskad risk för att drabbas av återfall jämfört med patienter som fått placebo.2

Baserat på uppdaterade data jämfört med den primära analysen upprätthålls nyttan av RFS med en uppskattad HR av 0,51 (95 % CI: 0,42; 0,61). Den 5-åriga RFS-frekvensen var 52 % (95 % CI: 48; 58) i kombinationsarmen jämfört med 36 % (95 % CI: 32; 41) i placeboarmen.3

I patientgruppen som fick kombinationsbehandling fick 97 procent en biverkan; 41 procent hade biverkningar av grad 3/4 och 26 procent hade biverkningar som ledde till att behandlingen avbröts. Motsvarande andel biverkningar i placebogruppen var 88%, 14%, 3% respektive.4

Boka möte

Håll dig uppdaterad


Du kanske också är intresserad av:

Välkommen till Mel.Ex

Intressanta ämnen och ny forskning inom terapiområdet malignt melanom.Jag vill veta mer

 

 

 

Referenser

  1. Hauschild A, et al. Longer follow-up confirms relapse-free survival benefit with adjuvant dabrafenib plus trametinib in patients with resected BRAF V600-mutant stage III melanoma. Journal of Clinical Oncology. 2018.

  2. G. Long, et al. COMBI-AD RFS Update and Biomarker Analysis. Abstract LBA43. 2018 European Society of Medical Oncology (ESMO), October 19-23, 2018, Munich, Germany.

  3. Dummer R, et al.Five-Year Analysis of Adjuvant Dabrafenib plus Trametinib in Stage III Melanoma. N Engl J Med.

  4. Long GV, Hauschild A, Santinami M, et al. Adjuvant Dabrafenib Plus Trametinib for Stage III BRAF V600E/K-Mutant Melanoma. New England Journal of Medicine. 2017.

 

Mekinist® (trametinib) Rx, F, ATC-kod: L01EE01. Behandlingstid: Behandlingen ska pågå tills den inte längre har någon positiv effekt eller oacceptabel toxicitet uppträder. Vid adjuvant behandling av melanom, ska patienterna behandlas under en period av 12 månader om det inte finns sjukdomsåterfall eller oacceptabla biverkningar. Beredningsform: Tabletter á 0,5 mg eller 2 mg. Verksamma beståndsdelar: Trametinib. Indikation: Trametinib som monoterapi eller i kombination med dabrafenib är avsett för behandling av vuxna patienter med icke-resektabelt eller metastaserat melanom med en BRAF V600-mutation och som kombination för behandling av vuxna patienter med melanom i Stadie III med en BRAF V600-mutation, efter fullständig resektion och vuxna patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer med en BRAF V600-mutation. Innan patienterna tar trametinib måste ett validerat test utförts som bekräftar att tumören har en mutation i BRAFV600. Varningar och försiktighet: Ta alltid Mekinist enligt läkarens anvisningar. Liksom för alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Mekinist kan ge pyrexi (feber) av olika grad och frekvens. Om patientens feber stiger över 38° C ska behandlingen tillfälligt stoppas. Om Mekinist tas i kombination med Tafinlar ska båda behandlingarna tillfälligt sättas ut. Febern kontrolleras med hjälp av febernedsättande läkemedel. För fullständig förskrivarinformation och pris, se fass.se. Produktresuméns senaste översyn 2023-09-11.

Tafinlar® (dabrafenib) Rx, F, ATC-kod: L01EC02. Behandlingstid: Behandlingen ska pågå tills den inte längre har någon positiv effekt eller oacceptabel toxicitet uppträder. Vid adjuvant behandling av melanom, ska patienterna behandlas under en period av 12 månader om det inte fi nns sjukdomsåterfall eller oacceptabla biverkningar. Beredningsform: Kapslar á 50 mg eller 75 mg. Verksamma beståndsdelar: dabrafenib. Indikation: Dabrafenib som monoterapi eller i kombination med trametinib är avsett för behandling av vuxna patienter med icke-resektabelt eller metastaserat melanom med en BRAF V600-mutation och som kombination för behandling av vuxna patienter med melanom i Stadie III med en BRAF V600-mutation, efter fullständig resektion och vuxna patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer med en BRAF V600-mutation. Innan patienterna tar dabrafenib måste ett validerat test utförts som bekräftar att tumören har en mutation i BRAF V600. Varningar och försiktighet: Ta alltid Tafinlar enligt läkarens anvisningar. Liksom för alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Tafinlar kan ge pyrexi (feber) av olika grad och frekvens. Om patientens feber stiger 38° C ska behandlingen tillfälligt stoppas. Om Tafinlar tas i kombination med Mekinist ska båda behandlingarna tillfälligt sättas ut. Febern kontrolleras med hjälp av febernedsättande läkemedel. För fullständig förskrivarinformation och pris, se fass.se. Produktresuméns senaste översyn 2023-08-16. Om du vill rapportera en biverkan eller oönskad händelse, kontakta biverkningsenheten på Novartis. Telefon: 08-732 32 00. Postadress: Biverkningsenheten, Novartis, Box 1218, SE-164 28 Kista, Sweden. www.report.novartis.com

SE2311309944 (30 november 2023)