Stödmaterial

Material för dig och dina patienter. Saknar du något? Hör av dig till oss!

 

Hitta snabbt

För patienter » För hälso- och sjukvårdspersonal »

 

För patienter

Broschyr för premenopausala patienter som behandlas med Kisqali

 Typ av material: Broschyr (produktinformation) 

Broschyr med information för premenopausala patienter som behandlas med Kisqali.

Beställ materialet

Ladda ner materialet (PDF)

Broschyr för postmenopausala patienter som behandlas med Kisqali

 Typ av material: Broschyr (produktinformation) 

Broschyr med information för postmenopausala patienter som behandlas med Kisqali.

Beställ materialet

Ladda ner materialet (PDF)

 

För hälso- och sjukvårdspersonal

Doseringsguide för behandling med Kisqali

 Typ av material: Broschyr (produktinformation) 

Den här broschyren är en guide för vårdpersonal som behandlar bröstcancerpatienter med Kisqali.

Beställ materialet

Ladda ner materialet (PDF)

Kortfattad information och tips till dig som har patienter som behandlas med Kisqali

 Typ av material: Broschyr (produktinformation) 

Broschyr med information och tips om behandling med Kisqali.

Beställ materialet

Ladda ner materialet (PDF)

 

Boka möte

Håll dig uppdaterad


 

Kisqali (ribociklib) Rx, F, L01EF02. Farmakoterapeutisk grupp: Antineoplastiska medel, proteinkinashämmare. Beredningsform och förpackningar: 200mg filmdragerade tabletter i blisterförpackningar om 63, 42 eller 21 tabletter (motsvarande daglig dos om 600, 400 respektive 200 mg). Indikation: Kisqali är indicerat för behandling av kvinnor med hormonreceptor (HR)-positiv, human epidermal tillväxtfaktorreceptor 2 (HER2)-negativ lokalt avancerad eller metastaserande bröstcancer i kombination med en aromatashämmare eller fulvestrant som initial endokrinbaserad behandling, eller till kvinnor som tidigare fått endokrin behandling. Till pre- eller perimenopausala kvinnor ska den endokrina behandlingen kombineras med en LHRH-agonist (luteiniserande hormonfrisättande hormonagonist). Varningar och försiktighet: Neutropeni, avvikande levervärden och förlängt QT-intervall kan uppkomma vid behandling med Kisqali och bör monitoreras under de första behandlingscyklerna. Kisqali ska inte användas till patienter som redan har eller som löper betydande risk att utveckla QTc-förlängning. För patienter med måttlig eller svår leverfunktionsnedsättning rekommenderas en startdos på 400 mg, för patienter med gravt nedsatt njurfunktion rekommenderas en startdos på 200 mg. Interstitiell lungsjukdom (ILD)/pneumonit och toxisk epidermal nekrolys (TEN) har rapporterats med Kisqali. Avbryt behandling med Kisqali hos patienter med allvarlig interstitiell lungsjukdom (ILD)/pneumonit och vid tecken på allvarliga hudreaktioner. Kisqali rekommenderas inte under graviditet. Patienter ska inte amma under behandling med Kisqali och under minst 21 dagar efter sista dosen. Kisqali hämmar CYP3A4. För ingående beskrivning av varningar och försiktighet se www.fass.seKontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen, jordnöt, soja eller mot något ingående hjälpämne. För mer information och pris: www.fass.se. Senast översyn produktresumé 10.08.2023. Novartis Sverige AB, Box 1218, 164 28 Kista. Tel: 08 732 32 00, www.novartis.se 

SE2310179026 (17 oktober 2023)