Administrering av KISQALI®

Lär dig mer om administrering av KISQALI och rekommenderad monitorering innan och under behandling.

 

Hitta snabbt

Administrering » Monitorering » Dosjustering »

 

Administrering

Rekommenderad dos är 600 mg (200 mg tablett x 3) KISQALI en gång dagligen i 21 dagar följt av behandlingsuppehåll i 7 dagar. Behandlingen ska pågå så länge patienten har klinisk nytta av behandlingen eller tills oacceptabel toxicitet inträffar.1

KISQALI ska användas tillsammans med en aromatashämmare eller fulvestrant. Behandling av pre och perimenopausala kvinnor ska även inkludera en LHRH-agonist i enlighet med lokal klinisk praxis och kan sättas in redan dag 1, vilket innebär att patienten inte behöver vänta i 4 veckor efter att LHRH-agonisten satts in.1

Tabell förskrivning läkemedel - administration av Kisqali

Till pre- eller perimenopausala kvinnor ska den endokrina behandlingen kombineras med en LHRH-agonist 1. Se produktresumén för aromatashämmare respektive fulvestrant för ytterligare information.

 

Rekommenderad monitorering innan och under behandling med KISQALI1

Tabell monitorering Kisqali

*Vid onormala värden av grad 2 eller högre rekommenderas tätare kontroller.1
** Om QTcF-förlängning konstateras under behandling rekommenderas att EKG tas med tätare intervall.1
*** Förutom om kliniskt indicerat.1

 

Dosjustering

Dosjustering vid eventuella biverkningar görs genom stegvis minskning av antalet tabletter.1

Illustration Dosering Kisqali

Om ytterligare minskning till en dos under 200 mg/dag krävs ska behandlingen sättas ut permanent.1 Vid behov, se produktresumén för riktlinjer avseende dosjustering vid biverkningar.

Läs mer på fass.se


 

Boka möte

Håll dig uppdaterad


Du kanske också är intresserad av:

Illustration kors (stödmaterial)

Stödmaterial

Ta del av stödmaterial för dig och dina patienter.Fördjupa dig här

 

Illustration Oncology Sessions

Oncology Sessions

Ta del av det senaste inom onkologi via webinarier, intervjuer och videor.Läs mer

 


 
Referenser
  1. Produktresumé KISQALI, fass.se

 

Kisqali (ribociklib) Rx, F, L01EF02. Farmakoterapeutisk grupp: Antineoplastiska medel, proteinkinashämmare. Beredningsform och förpackningar: 200mg filmdragerade tabletter i blisterförpackningar om 63, 42 eller 21 tabletter (motsvarande daglig dos om 600, 400 respektive 200 mg). Indikation: Kisqali är indicerat för behandling av kvinnor med hormonreceptor (HR)-positiv, human epidermal tillväxtfaktorreceptor 2 (HER2)-negativ lokalt avancerad eller metastaserande bröstcancer i kombination med en aromatashämmare eller fulvestrant som initial endokrinbaserad behandling, eller till kvinnor som tidigare fått endokrin behandling. Till pre- eller perimenopausala kvinnor ska den endokrina behandlingen kombineras med en LHRH-agonist (luteiniserande hormonfrisättande hormonagonist). Varningar och försiktighet: Neutropeni, avvikande levervärden och förlängt QT-intervall kan uppkomma vid behandling med Kisqali och bör monitoreras under de första behandlingscyklerna. Kisqali ska inte användas till patienter som redan har eller som löper betydande risk att utveckla QTc-förlängning. För patienter med måttlig eller svår leverfunktionsnedsättning rekommenderas en startdos på 400 mg, för patienter med gravt nedsatt njurfunktion rekommenderas en startdos på 200 mg. Interstitiell lungsjukdom (ILD)/pneumonit och toxisk epidermal nekrolys (TEN) har rapporterats med Kisqali. Avbryt behandling med Kisqali hos patienter med allvarlig interstitiell lungsjukdom (ILD)/pneumonit och vid tecken på allvarliga hudreaktioner. Kisqali rekommenderas inte under graviditet. Patienter ska inte amma under behandling med Kisqali och under minst 21 dagar efter sista dosen. Kisqali hämmar CYP3A4. För ingående beskrivning av varningar och försiktighet se www.fass.seKontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen, jordnöt, soja eller mot något ingående hjälpämne. För mer information och pris: www.fass.se. Senast översyn produktresumé 2024-02-22. Novartis Sverige AB, Box 1218, 164 28 Kista. Tel: 08 732 32 00, www.novartis.se. PI-11195756_02052024 

SE2403063631 (6 mars 2024)