Cosentyx (sekukinumab) är en helt human monoklonal antikropp som hämmar IL-17A. IL-17A har visats vara viktig i patogenesen vid ankyloserande spondylit, psoriasisartrit och plackpsoriasis. Detta bekräftas inte minst av den kliniska effekt man ser vid behandling av patienter med dessa sjukdomar med Cosentyx.


Vid psoriasisartrit har Cosentyx visats ge effekt på de besvär som är typiska för sjukdomen1:

 • inflammerade leder

 • smärta

 • entesiter

 • daktyliter

 • psoriasisplack

 • nagelpsoriasis
   

Uppföljning upp till 1 år har också visat en hämmande effekt på röntgenologisk progression av skador på leder.2


Vid ankyloserande spondylit har Cosentyx den första nya verkningsmekanismen för ett godkänt läkemedel sedan introduktionen av TNF-hämmarna.

Cosentyx har vid ankyloserande spondylit visats ge en signifikantoch ihållande effekt på olika mått på sjukdomsaktivitet och patientrapporterade symtom5:

 • patientrapporterad sjukdomsaktivitet
 • CRP

 • trötthet

 • fysisk funktion

 • rörlighet

 • livskvalitet


Vid plackpsoriasis har effekten av Cosentyx studerats i direkt jämförande studier med två preparat med andra verkningsmekanismer, etanercept och ustekinumab. Cosentyx visades i dessa studier vara mer effektivt på hudsymptom än både etanercept och ustekinumab3,4.

Cosentyx har vid psoriasisartrit visats vara effektiv som första linjens biologiska behandling, samt efter otillräckligt behandlingssvar med TNF-hämmare. Vid behandling av patienter med Cosentyx efter behandling med TNF-hämmare eller måttlig till svår psoriasis ska dosen 300 mg ges. För övriga patienter är den rekommenderade dosen 150 mg. Doseringsintervallet är det samma för samtliga indikationer. Inledningsvis ges 1 dos en gång i veckan i fem veckor (vecka 0, 1, 2, 3 och 4), följt av 1 dos en gång i månaden som underhållsdosering.

Cosentyx kan vid psoriasisartrit användas både som monoterapi och i kombination med metotrexat eftersom man inte har sett någon skillnad i effekt varken på kort eller lång sikt.


I kliniska studier har fler än 6800 patienter med olika indikationer behandlats med Cosentyx.

Vid ankyloserande spondylit och psoriasisartrit är säkerhetsprofilen jämförbar med studier inom plackpsoriasis. Den vanligaste biverkningen är övre luftvägsinfektioner. I linje med verkningsmekanismen sågs en något ökad dosberoende incidens av milda till måttliga infektioner med Candida albicans. Samtliga fall läkte ut spontant eller med standardbehandling, under fortsatt behandling med Cosentyx1,3,5.

Cosentyx har effekt både som första linjens behandling efter konventionell behandling och även för patienter som haft otillräckligt behandlingssvar på TNF-hämmare.

För patienter med ankyloserande spondylit ska Cosentyx ges i dosen 150 mg. Doseringsintervallet är det samma för samtliga indikationer. Inledningsvis ges 1 dos en gång i veckan i fem veckor (vecka 0, 1, 2, 3 och 4), följt av 1 dos en gång i månaden som underhållsdosering.

Referenser
 1. McInnes IB., Lancet. 2015 Sep 19;386(9999):1137-46;
 2. van der Heijde, D., Arthritis Rheumatol. 2016 Aug;68(8):1914-21
 3. Langley, RG., N Engl J Med. 2014 Jul 24;371(4):326-38.
 4. Thaci, D., J Am Acad Dermatol. 2015 Sep;73(3):400-9
 5. Baeten, D., N Engl J Med 2015;373:2534-48

Cosentyx (sekukinumab), 150 mg och 300 mg injektionsvätska, lösning och 150 mg pulver till injektionsvätska, lösning. Rx; (F). Beredningsform: Förfylld spruta eller förfylld injektionspenna 150 mg samt förfylld injektionspenna 300 mg. Rx; Beredningsform: Cosentyx 150 mg pulver till injektionsvätska, lösning, ingår ej i läkemedelsförmånen. Sekukinumab är en helt human antikropp som binder och neutraliserar interleukin 17A (IL-17A). ATC-kod: L04AC10 Indikationer: 1) Måttlig till svår plackpsoriasis hos vuxna som behöver systemisk behandling. 2) Måttlig till svår plackpsoriasis hos barn och ungdomar från 6 års ålder som behöver systemisk behandling. 3) Som monoterapi eller i kombination med metotrexat vid behandling av aktiv psoriasisartrit hos vuxna när svaret på tidigare sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARD:s) har varit otillräckligt. 4) Aktiv ankyloserande spondylit hos vuxna med otillräckligt svar på konventionell behandling och aktiv icke-radiografisk axial spondylartrit med objektiva tecken på inflammation påvisat med CRP och/eller MRT  hos vuxna som haft ett otillräckligt svar på NSAID. Kontraindikationer: Allvarliga överkänslighetsreaktioner mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Kliniskt betydelsefull aktiv infektion. Varningar och försiktighet: Försiktighet ska iakttas vid övervägande att använda Cosentyx till patienter med en kronisk infektion eller anamnes på återkommande infektion. Cosentyx rekommenderas inte till patienter med inflammatorisk tarmsjukdom såsom Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Kvinnor i fertil ålder ska använda en effektiv preventivmetod under behandlingen och i minst 20 veckor efter avslutad behandling. Cosentyx ska undvikas under amning. Läkemedelsförmån: För plackpsoriasis med begränsningen måttlig till svår plackpsoriasis hos patienter som inte svarat på systemisk behandling såsom ciklosporin, metotrexat eller PUVA (psoralen och ultraviolett A), eller när intolerans eller kontraindikationer föreligger mot sådana behandlingar. Produktresumé: Uppdaterad 2020-11-20, för fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se
Novartis Sverige AB, Telefon 08-732 32 00, www.novartis.se

SE2006182308 (18 juni 2020)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request