Title:
Cosentyx Patientinformation (IHDGemensam4). För patienter, produktinformation

Patientmaterial - till patient som fått Cosentyx (sekukinumab) förskrivet av sin läkare.

Artikelnummer: IHDGemensam4

×

Medical Information Request

×

Ask Speakers