Aimovig är det första läkemedlet av sitt slag utvecklad specifikt för migränprofylax. Aimovig är en 100 procent fullt human monoklonal antikropp som selektivt binder kompetitivt med hög affinitet till samma yta på CGRP-receptorn som CGRP och hämmar därmed dess funktion utan någon signifikant aktivitet mot andra medlemmar i kalcitoninreceptorfamiljen1.

Läs mer om Aimovig och fullständig FASS-text på FASS.se.Ingår i läkemedelsförmånerna fr.o.m. 1 januari 20196

 Första läkemedlet av sitt slag specifikt utvecklat för migränprofylax

 100 procent human monoklonal antikropp som selektivt blockerar CGRP-receptorn5Halverar antalet migrändagar hos 50 procent av patienterna3Ges i 70 mg eller 140 mg dos5


Aimovig tas som subkutan injektion var 4:e vecka5


En majoritet av patienterna slutade överanvända smärtlindrande läkemedel5


Över 90 procent av patienterna valde att fullfölja studien5Effektskillnader jämfört med placebo sågs från och med månad 13Den totala säkerhets- och tolerabilitetsprofilen med Aimovig ligger i nivå med placebo2

 

 

 

 Injektionsinstruktioner

Här nedan finns en video med instruktioner över hur Aimovig tas. Patienter kan också ta del av denna video genom att gå till https://www.speakmigraine.com/sv/login och sedan logga in med EU-koden från Aimovig-förpackningen:

 

 

 

Referenser
  1. Tepper SJ, Ashina M, Reuter U, et al. Long-term safety and efficacy of erenumab in patients with chronic migraine: results from a 52-week, open-label extension study. Cephalalgia. 2020 Vol. 40(6) 543-553. Uppnående av 50 %, 75 % och 100 % minskningar från den dubbelblinda behandlingsfasens baslinje i månatliga migrändagar vid vecka 52 rapporterades av 59,0 %, 33,2 % och 8,9 % av patienterna för den kombinerade dosgruppen. Förändring från baslinjen under månatliga migrändagar: -8,5 (70 mg) och -10,5 (140 mg) kombinerat -9,3 dagar. Baslinje: ~18 dagar
  2. Tepper SJ, Diener H-C, Ashina M, et al. Efficacy of erenumab for the treatment of patients with chronic migraine in presence of medication overuse. Poster presented at: American Headache Society, 59th Annual Scientific Meeting; June 8–11, 2017; Boston, MA. 54,8 % i 70 mg gruppen, 60% i 140 mg gruppen och 39,5 % i placebogruppen slutade att överanvända kombinationer av smärtlindrande läkemedel.
  3. Peter J. Goadsby, M.D., Ph.D. et al. A Controlled Trial of Erenumab for Episodic Migraine. N Engl J Med 2017;377:2123-32. Reduktion av antalet månatliga migrändagar var -3,2 (P<0,001) i 70 mg gruppen, -3,7 (P<0,001) i 140 mg gruppen och -1,8 för placebo. Kurvorna delar sig redan månad 1 för 70 och 140 mg Aimovig jämfört med placebo. 50 % reduktion i antalet migrändagar uppnåddes av 50 % av patienterna som fick Aimovig 140 mg.
  4. Messoud A, Goadsby P J, Reuter U, et al. Long-term efficacy and safety of erenumab in migraine prevention: results from a 5-year, open-label treatment phase of a randomized clinical trial. Eur J Neurol. 2021;00:1-10. DOI: 10.1111/ene.14715. Absoluta värden reduktion av månatliga migrändagar, baseline 8,7 (0,2) days, gennomsnittlig förändring från baslinjen -5,3 (0,3) days
  5. Aimovig SPC, www.fass.se
  6. TLVs Aimovig subventionsbeslut
 
Aimovig (erenumab) (F), Rx, ATC-kod N02CD01, lösning i förfylld injektionspenna för subkutant bruk. Indikation: Migränprofylax hos vuxna som har minst 4 migrändagar per månad när behandling med Aimovig sätts in. Dosering: 70 eller 140 mg var 4:e vecka. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll. Varning och försiktighet: För information se www.fass.se. För ytterligare information om pris och förpackning se www.fass.seKontaktuppgifter: Aimovig tillhandahålls av Novartis Sverige AB, www.novartis.se. Vid frågor om våra läkemedel kontakta [email protected]Datum för senaste översynen av produktresumén: 2023-02-20▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
Aimovig subventioneras endast för patienter med kronisk migrän som efter optimerad behandling inte haft effekt av eller inte tolererat minst två profylaktiska läkemedelsbehandlingar. Kronisk migrän definieras som minst 15 huvudvärksdagar per månad i mer än 3 månader varav minst 8 dagar per månad ska ha varit med migränhuvudvärk (enligt ICHD-3). Subventioneras endast vid förskrivning av neurolog eller läkare verksam vid neurologklinik eller klinik/enhet specialiserad på behandling av patienter med kronisk migrän. 
SE2305105682 (10 maj 2023)