Vanliga frågor om Aimovig

Här hittar du svar på vanliga frågor om Aimovig. Fick du inte svar? Kontakta oss här.

Ja, det finns inga kända interaktioner mellan Aimovig och dessa typer av läkemedel.1

Nej, data som talar för sådan påverkan saknas.1

Det finns ingen studiedata på detta i dagsläget.1

Nej, Aimovig kan förvaras 7 dagar i rumstemperatur. Om en patient hämtar ut flera månaders behandling från apoteket så bör dock patienten ha en kylväska med sig för att undvika att bryta kylkedjan.1

Nej, klicket kan vara så pass tyst att det kan vara svårt att höra men injektionspennan fungerar som vanligt i alla fall. Man bör titta på fönstret på injektionspennan för att säkerställa att injektionen getts. Om fönstret på injektionspennan är gult så har injektionen genomförts.1

Om fönstret på injektionspennan är gult så har injektionen genomförts.1

Använda injektionspennor kan lämnas in på närmsta apotek eller kastas i en behållare för riskavfall, som sedan lämnas till närmsta apotek.1

Det är vanligt att patienter upplever effekt av Aimovig 1:a behandlingsveckan, men eftersom migrän kan fluktuera så bör man vänta minst 3 månader innan man gör en utvärdering av effekten.1

Det finns begränsad mängd data från användning av erenumab till gravida kvinnor. Som en försiktighetsåtgärd bör man undvika användning av Aimovig under graviditet.1

Generellt är Aimovig vältolererat. De rapporterade biverkningarna för 70 mg och 140 mg var reaktioner vid injektionsstället, förstoppning, muskelkramper och klåda. De flesta reaktionerna var av lindrig eller måttlig allvarlighetsgrad.1

Det rekommenderade dosintervallet för Aimovig 70 mg eller 140 mg är var 4:e vecka.1

Om patienten svara partiellt på behandlingen med Aimovig 70 mg så kan en doshöjning till 140 mg vara bra att prova och vilket kan ge ytterligare effekt för just den patienten.1

 

Boka möte

Håll dig uppdaterad


Du kanske också är intresserad av:

Migrän

Migrän ger återkommande anfall av unilateral, pulserande huvudvärk, ofta i kombination med illamående, kräkningar och ljud- och ljuskänslighet.Jag vill veta mer

 

 

 

Referenser

  1. Aimovig SPC, www.fass.se 

 

Aimovig (erenumab) (F), Rx, ATC-kod N02CD01, lösning i förfylld injektionspenna för subkutant bruk. Indikation: Migränprofylax hos vuxna som har minst 4 migrändagar per månad när behandling med Aimovig sätts in. Dosering: 70 eller 140 mg var 4:e vecka. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll. Varning och försiktighet: För information se www.fass.se. För ytterligare information om pris och förpackning se www.fass.se. Kontaktuppgifter: Aimovig tillhandahålls av Novartis Sverige AB, www.novartis.se. Vid frågor om våra läkemedel kontakta [email protected]. Datum för översynen av produktresumén: 2023-08-10.

Aimovig subventioneras endast för patienter med kronisk migrän som efter optimerad behandling inte haft effekt av eller inte tolererat minst två profylaktiska läkemedelsbehandlingar. Kronisk migrän definieras som minst 15 huvudvärksdagar per månad i mer än 3 månader varav minst 8 dagar per månad ska ha varit med migränhuvudvärk (enligt ICHD-3). Subventioneras endast vid förskrivning av neurolog eller läkare verksam vid neurologklinik eller klinik/enhet specialiserad på behandling av patienter med kronisk migrän.

SE2311070901 (7 november 2023)