Prissänkning ger förutsättningar för att fler patienter med kronisk migrän ska kunna få behandling med CGRP-hämmande läkemedel

Kronisk migrän är ett stort problem för många svenskar. Uppskattningsvis är det 2 % av den vuxna befolkningen som uppfyller kriterierna för kronisk migrän*, vilket motsvarar ungefär 160 000 individer i Sverige.1 För patienter med kronisk migrän där förebyggan- de behandling med minst två olika profylaktiska läkemedel inte visat effekt, alternativt inte tolererats av patienten, kan CGRP-hämmare göra stor skillnad vad gäller att minska antalet migrändagar per månad.2
 

Bildtext 1: Behandlingsmönstren är mycket ojämlika i landet. I Region Värmland är det bara 1,4 % av patienterna som idag behandlas.4
Bildtext 2: 1,4 % Region Värmland och 5,8 % Region Stockholm.

Det är ett känt faktum att förskrivningen av CGRP-läkemedel som är specifikt avsedda för kronisk migrän skiljer sig på ett betydande sätt mellan de olika regionerna i landet.3 Om man tittar på de patienter som uppfyller behandlingskriterierna är det bara 3,9% av de svenska patienterna med kronisk migrän som behandlas med CGRP-hämmande läkemedel, trots att upp till 75 % beräknas kunna bli hjälpta av behandlingen.4,5 Högst behandlingsfrekvens har rapporterats i Region Stockholm där 5, 8% av patienterna med kronisk migrän behandlas med CGRP-hämmare. Men behandlingsmönstren är mycket ojämlika i landet. I Region Värmland är det bara 1,4 % av patienterna som idag behandlas.4

Omkring 86 % av alla patienter som initieras på behandling med CGRP-hämmare står efter 6 månader kvar på sin behandling. Detta har gjort att behandlingstiden för varje enskild patient är längre än vad TLV antog i sina beslut om subvention för de CGRP-hämmare som ingår i läkemedelsförmånerna. Därför beslöt TLV att ompröva subventionen för samtliga CGRP-hämmare. Det nya beslutet innebär att priset för CGRP-hämmare nu sänks och fortsatt subventioneras till det nya lägre priset, med de förmånsbegränsningar och villkor som TLV tidigare beslutat om.**6

Låt oss hoppas att prissänkningen på CGRP-hämmarna innebär att regionerna tar vara på tillfället. Genom att använda prissänkningen till att öka behandlingsfrekvensen för kroniska migränpatienter i alla regioner kan fler patienter dra nytta av behandlingen.

Samtidigt önskar man att de stora skillnader mellan olika regioner som föreligger idag kan jämnas ut, så att var man kommer ifrån inte ska avgöra om man erbjuds behandling eller inte.

 

Boka möte

Håll dig uppdaterad


I dag ingår fyra CGRP-hämmare i förmånerna: Aimovig (erenumab), Ajovy (fremanezumab), Emgality (galkanezumab) och Vyepti (eptinezumab).

*Kronisk migrän definieras som minst 15 huvudvärksdagar per månad i mer än 3 månader varav minst 8 dagar per månad ska ha varit med migränhuvudvärk (enligt ICHD-3).

**Subventioneras endast för patienter med kronisk migrän som efter optimerad behandlin inte haft effekt av eller inte tolererat minst två olika profylaktiska läkemedelsbehandlingar.

 

Referenser

  1. Riktlinje för migrän. NPO Nervsystemets sjukdomar. 2022-10-25
  2. Aimovig produktresumé, fass.se
  3. Läkartidningen.se 2021-10-13
  4. Baserat på data från Statistiska centralbyrån och Socialstyrelsens statistikdatabas och en uppskattad prevalens av kronisk migrän på 2 % av hela befolkningen.
  5. Babanti P et al. Neurol Sci 2022;43: 5725-5728
  6. TLV 1615/2022, 2023-06-15

 

Aimovig (erenumab) (F), Rx, ATC-kod N02CD01, lösning i förfylld injektionspenna för subkutant bruk. Indikation: Migränprofylax hos vuxna som har minst 4 migrändagar per månad när behandling med Aimovig sätts in. Dosering: 70 eller 140 mg var 4:e vecka. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne som anges i Innehåll. Varning och försiktighet: För information se www.fass.se. För ytterligare information om pris och förpackning se www.fass.se. Kontaktuppgifter: Aimovig tillhandahålls av Novartis Sverige AB, www.novartis.se. Vid frågor om våra läkemedel kontakta [email protected]. Datum för översynen av produktresumén: 2023-08-10.

Aimovig subventioneras endast för patienter med kronisk migrän som efter optimerad behandling inte haft effekt av eller inte tolererat minst två profylaktiska läkemedelsbehandlingar. Kronisk migrän definieras som minst 15 huvudvärksdagar per månad i mer än 3 månader varav minst 8 dagar per månad ska ha varit med migränhuvudvärk (enligt ICHD-3). Subventioneras endast vid förskrivning av neurolog eller läkare verksam vid neurologklinik eller klinik/enhet specialiserad på behandling av patienter med kronisk migrän.

SE2311070901 (7 november 2023)