PARADIGM-HF, subgruppsanalys: Sakubitril/valsartan är bättre än enalapril för patienter med hjärtsvikt och nedsatt ejektionsfraktion och samtidig kronisk njursjukdom

Behandling med sakubitril/valsartan hade, jämfört med enalapril, gynnsamma effekter på kardiovaskulära och njurrelaterade händelser hos patienter med hjärtsvikt och reducerad ejektionsfraktion (HFrEF), oavsett kronisk njursjukdomsstatus (CKD).1

 

Patienter med HFrEF har ofta försämrad njurfunktion. Vid behandling av HFrEF är blockeringen av renin-angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS) centralt och kan även minska progressionen till terminal njursvikt. Behandling med RAAS-inhibitorer kan ibland behöva avbrytas på grund av höga nivåer serumkreatinin. Sådana behandlingsavbrott är extra olyckliga hos CKD-patienter, eftersom de löper större risk att försämras och får de största absoluta fördelarna av att behandlas med RAAS-inhibitorer.1

För en bättre förståelse av möjliga interaktioner mellan behandlingstyp, njurfunktion och kardiell status analyserades data från PARADIGM-HF-studien avseende uppskattad filtrationshastiget i glomeruli (eGFR), UACR (förhållandet mellan albumin och kreatinin i urin) och effekten av HFrEF-behandling med sakubitril/valsartan och enalapril och dess påverkan på kardiovaskulära och renala händelser.1

Vid tiden för screening var eGFR-medelvärdet 70 ± 20 ml/min/1,73 m2 och en av tre patienter hade CKD. UACR-medianen var 1,0 mg/mmol och en av fyra hade förhöjt UACR.1 

Under uppföljningen sjönk eGFR signifikant mindre med sakubitril/valsartan än med enalapril. Sänkningen var -1,61 ml/min/1,73 m2/år (95 % konfidensintervall (CI): -1,77 till -1,44 ml/min/1,73 m2/år) för sakubitril/valsartan och -2,04 ml/min/1,73 m2/år (95 % CI: -2,21 till -1,88 ml/min/1,73 m2/år) för enalapril.

eGFR sjönk mindre hos patienter som fick sakubitril/valsartan än hos dem som fick enalapril.1

Denna skillnad i eGFR till fördel för sakubitril/valsartan fanns trots en tydligare ökning av UACR hos patienter som fick sakubitril/valsartan än hos dem som fick enalapril (1,20 mg/mmol [95 % CI: 1,04 till 1,36 mg/mmol] jämfört med 0,90 mg/mmol [95 % CI: 0,77 till 1,03 mg/mmol]; p < 0,001).1 

Av patienterna med CKD drabbades 30 % av kardiovaskulär död eller hospitaliserades för hjärtsvikt under uppföljningstiden. Motsvarande siffra för patienter utan CKD var 21 %. Jämfört med enalapril minskade en behandling med sakubitril/valsartan den relativa risken på likartat sätt hos patienter med och utan CKD (mer information och riskkvoter finns i bilden), medan den absoluta riskreduktionen var större hos patienter med CKD.

Vad gäller tolerabiliteten hos patienter utan CKD avbröt 0,49 % behandlingen med sakubitril/valsartan och 0,82 % behandlingen med enalapril på grund av njurrelaterade biverkningar. Hos patienter med CKD var motsvarande siffror 2,6 % respektive 1,1 %.

Sammanfattningsvis minskade eGFR långsammare hos patienter som fick sakubitril/valsartan istället för enalapril, och utfallen avseende njur- och hjärt-/kärlstatus förbättrades. Detta gällde även hos patienter med CKD och trots att sakubitril/valsartan ledde till en högre stegring av UACR jämfört med enalapril. Fynden är kliniskt relevanta, eftersom RAAS-blockerare ofta sätts ut eller inte alls sätts in hos patienter med hjärtsvikt och njurdysfunktion.1

Skaffa mer information om sakubitril/valsartan – boka ett informationsmöte här.

 

Beskrivning av PARADIGM-HF

I den stora randomiserade studien PARADIGM-HF jämfördes sakubitril/valsartan och enalapril hos 8 399 patienter med kronisk hjärtsvikt – klass II–IV enligt New York Heart Association – och sänkt ejektionsfraktion.2 De primära resultaten av PARADIGM-HF visade att behandling med sakubitril/valsartan minskade risken för kardiovaskulär död och sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt (HR 0,80 KI 0,73-0,87 p<0,001)3 samt bromsade den kliniska progressionen hos överlevande hjärtsviktspatienter i större utsträckning än enalapril.4

 

 

Boka möte

Håll dig uppdaterad


Du kanske också är intresserad av:

Nordic CardioCast – allt om hjärtat för ögat och örat

Botanisera bland ny kunskap, erfarenheter och inspirerande samtal – när och hur det passar dig.Ta del av frågeställningarna

 

 

 

Referenser

  1. Damman K et al. Renal Effects and Associated Outcomes During Angiotensin-Neprilysin Inhibition in Heart Failure. JACC Heart Fail. 2018;6(6):489-498. 

  2. McMurray JJ et al. Dual angiotensin receptor and neprilysin inhibition as an alternative to angiotensin-converting enzyme inhibition in patients with chronic systolic heart failure: rationale for and design of the Prospective comparison of ARNI with ACEI to Determine Impact on Global Mortality and morbidity in Heart Failure trial (PARADIGM-HF). Eur J Heart Fail 2013;15:1062–73.

  3. McMurray JJ et al. Angiotensin-neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure. N Engl J Med 2014;371:993–1004.

  4. Packer M et al. Angiotensin receptor neprilysin inhibition compared with enalapril on the risk of clinical progression in surviving patients with heart failure. Circulation 2015;131:54–61.

 

ENTRESTO® (sakubitril/valsartan) Rx. (F, EF) Läkemedelsförmån: Filmdragerade tabletter ingår i förmånen med begränsning till behandling av Kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos vuxna med nedsatt ejektionsfraktion. ATC kod C09DX04. Beredningsformer: Filmdragerade tabletter och granulat i kapslar avsedda att öppnas. Entresto hämmar neprilysin (via sakubitril) samtidigt som den blockerar AT1 receptorn (via valsartan). Indikation: 1) Hjärtsvikt hos vuxna: Entresto är avsett för behandling av kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos vuxna med nedsatt ejektionsfraktion. 2) Pediatrisk hjärtsvikt: Entresto är avsett för behandling av kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos barn och ungdomar i åldern ett år eller äldre med systolisk vänsterkammardysfunktion. Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller något hjälpämne. Entresto får inte administreras förrän tidigast 36 timmar efter avbruten behandling med ACE-hämmare. Tidigare konstaterat, ärftligt eller idiopatiskt angioödem. Samtidig användning med aliskireninnehållande läkemedel hos patienter med diabetes mellitus eller patienter med nedsatt njurfunktion. Kraftigt nedsatt leverfunktion, biliär cirros och kolestas. Andra och tredje trimestern av graviditet. Varningar och försiktighet: Dubbel blockad av renin-angiotensin-aldosteronsystemet. SBP<100 mm Hg eller ≥5:e percentilen SBP för den pediatriska patientens ålder. Hyperkalemi. Angioödem. Nedsatt njurfunktion. Måttligt nedsatt leverfunktion. Entresto har mindre effekt på förmågan att framföra fordon och andra maskiner. För pris och ytterligare information se www.fass.se. Datum för senaste översynen av produktresumén: 2023-12-04. Novartis Sverige AB, Telefon 08-7323200, www.novartis.se.

SE2310190258 (19 oktober 2023)