PROVE-HF, subgruppsanalys: Sakubitril/valsartan ökar ejektionsfraktion hos hjärtsviktspatienter aktuella för ICD

Efter ett års behandling med sakubitril/valsartan hade EF förbättrats till >35 % hos nästan 2 av 3 patienter med hjärtsvikt och sänkt ejektionsfraktion (HFrEF) som var aktuella för ICD-implantat vid baseline.1

 

För att minska risken för plötsliga dödsfall rekommenderas en ICD för patienter med hjärtsvikt (HF) och sänkt ejektionsfraktion (EF) med EF ≤35 %.1 

Behandling med sakubitril/valsartan har visats ha en reversibel påverkan på remodellering av hjärtat2 och förbättra de kliniska utfallen hos patienter med HF och sänkt EF (HFrEF) jämfört med enalapril.3 I en studie av de potentiella fördelarna med sakubitril/valsartan för patienter med HFrEF och baslinje-EF ≤35 % användes data från PROVE-HF-studien för att analysera om behandling med sakubitril/valsartan via reversibel remodellering kunde öka EF och därmed gynnsamt ändra patientens ICD-aktualitet. 

I patientkohorten med HFrEF från studien PROVE-HF, som uppfyllde ICD-kravet vid baseline, ökade EF till över 35 % hos 1 av 3 (32 %) efter 6 månaders behandling med sakubitril/valsartan. Detta gällde för nästan 2 av 3 (62 %) efter ett års behandling. Noterbart var att förbättringarna uppstod med god bakgrundsbehandling och oavsett om patienter med implantat vid baseline ingick eller inte.1

Enligt dessa fynd får en substantiell andel patienter utan ICD när behandlingen med sakubitril/valsartan inleds en så förbättrad eller reversibel hjärtremodellering under pågående behandling med sakubitril/valsartan att de inte längre är aktuella för ICD. Den substantiella förbättringen av EF för vänster kammare med sakubitril/valsartan kan dessutom kvarstå i minst 12 månader.1

Skaffa mer information om sakubitril/valsartan – boka ett informationsmöte här.

 

Beskrivning av PROVE-HF

I en singel-armad open-label-studie PROVE-HF undersöktes hjärtremodellering genom hjärtvolym och hjärtfunktion hos 794 patienter med kronisk HFrEF som behandlades med sakubitril/valsartan. En korrelation mellan sänkt nivå av natriuretiska peptider typ NTpro-BNP och förbättrade markörer för hjärtvolym och -funktion efter 12 månader tyder på att inbromsad eller reversibel hjärtremodellering kan ligga till grund för effekterna av sakubitril/valsartan hos HFrEF-patienter.2

 

 

Boka möte

Håll dig uppdaterad


Du kanske också är intresserad av:

Nordic CardioCast – allt om hjärtat för ögat och örat

Botanisera bland ny kunskap, erfarenheter och inspirerande samtal – när och hur det passar dig.Ta del av frågeställningarna

 

 

 

Referenser

  1. Felker GM et al. Implantable Cardioverter-Defibrillator Eligibility After Initiation of Sacubitril/Valsartan in Chronic Heart Failure: Insights From PROVE-HF. Circulation. 2021 Jul 13;144(2):180-182. 

  2. Januzzi JL Jr et al. Association of Change in N-Terminal Pro-B-Type Natriuretic Peptide Following Initiation of Sacubitril-Valsartan Treatment With Cardiac Structure and Function in Patients With Heart Failure With Reduced Ejection Fraction. JAMA. 2019 Sep 17;322(11):1085-1095. 

  3. McMurray JJ et al. Angiotensin-neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure. N Engl J Med. 2014;371:993–1004. 

 

ENTRESTO® (sakubitril/valsartan) Rx. (F, EF) Läkemedelsförmån: Filmdragerade tabletter ingår i förmånen med begränsning till behandling av Kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos vuxna med nedsatt ejektionsfraktion. ATC kod C09DX04. Beredningsformer: Filmdragerade tabletter och granulat i kapslar avsedda att öppnas. Entresto hämmar neprilysin (via sakubitril) samtidigt som den blockerar AT1 receptorn (via valsartan). Indikation: 1) Hjärtsvikt hos vuxna: Entresto är avsett för behandling av kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos vuxna med nedsatt ejektionsfraktion. 2) Pediatrisk hjärtsvikt: Entresto är avsett för behandling av kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos barn och ungdomar i åldern ett år eller äldre med systolisk vänsterkammardysfunktion. Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller något hjälpämne. Entresto får inte administreras förrän tidigast 36 timmar efter avbruten behandling med ACE-hämmare. Tidigare konstaterat, ärftligt eller idiopatiskt angioödem. Samtidig användning med aliskireninnehållande läkemedel hos patienter med diabetes mellitus eller patienter med nedsatt njurfunktion. Kraftigt nedsatt leverfunktion, biliär cirros och kolestas. Andra och tredje trimestern av graviditet. Varningar och försiktighet: Dubbel blockad av renin-angiotensin-aldosteronsystemet. SBP<100 mm Hg eller ≥5:e percentilen SBP för den pediatriska patientens ålder. Hyperkalemi. Angioödem. Nedsatt njurfunktion. Måttligt nedsatt leverfunktion. Entresto har mindre effekt på förmågan att framföra fordon och andra maskiner. För pris och ytterligare information se www.fass.se. Datum för senaste översynen av produktresumén: 2023-09-11. Novartis Sverige AB, Telefon 08-7323200, www.novartis.se.

SE2310190258 (19 oktober 2023)