Stödmaterial

Material för dig och dina patienter. Saknar du något? Hör av dig till oss!

 

Hitta snabbt

För patienter » För hälso- och sjukvårdspersonal »

 

För patienter

Patientinformation om ENTRESTO

 Typ av material: Broschyr (produktinformation) 

För hjärtsvikt hos vuxna. Informationen riktar sig till de patienter som har ordinerats ENTRESTO. Här kan de läsa om läkemedlet och vad de ska tänka på när de behandlas med ENTRESTO.

Beställ materialet

Information om byte från ACE-hämmare till ENTRESTO

 Typ av material: Broschyr (produktinformation) 

För hjärtsvikt hos vuxna. En guide till patienten för hur bytet till ENTRESTO från behandling med ACE-hämmare ska ske.

Beställ materialet

Symtomkontroll vid hjärtsvikt

 Typ av material: Broschyr 

Ett hjälpmedel för symtomkontroll för patienter.

Beställ materialet

 

För hälso- och sjukvårdspersonal

Doskort för ENTRESTO

 Typ av material: Broschyr 

För hjärtsvikt hos vuxna. En lathund för hur behandling med Entresto ska initieras och vad som ska beaktas vid byte till ENTRESTO från ACEhämmare och ARB.

Beställ materialet

 

Boka möte

Håll dig uppdaterad


Du kanske också är intresserad av:

Nordic CardioCast – allt om hjärtat för ögat och örat

Botanisera bland ny kunskap, erfarenheter och inspirerande samtal – när och hur det passar dig.Ta del av frågeställningarna

 

 

 

Referenser

  1. ENTRESTO produktresumé, fass.se

 

ENTRESTO® (sakubitril/valsartan) Rx. (F, EF) Läkemedelsförmån: Filmdragerade tabletter ingår i förmånen med begränsning till behandling av Kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos vuxna med nedsatt ejektionsfraktion. ATC kod C09DX04. Beredningsformer: Filmdragerade tabletter och granulat i kapslar avsedda att öppnas. Entresto hämmar neprilysin (via sakubitril) samtidigt som den blockerar AT1 receptorn (via valsartan). Indikation: 1) Hjärtsvikt hos vuxna: Entresto är avsett för behandling av kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos vuxna med nedsatt ejektionsfraktion. 2) Pediatrisk hjärtsvikt: Entresto är avsett för behandling av kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos barn och ungdomar i åldern ett år eller äldre med systolisk vänsterkammardysfunktion. Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller något hjälpämne. Entresto får inte administreras förrän tidigast 36 timmar efter avbruten behandling med ACE-hämmare. Tidigare konstaterat, ärftligt eller idiopatiskt angioödem. Samtidig användning med aliskireninnehållande läkemedel hos patienter med diabetes mellitus eller patienter med nedsatt njurfunktion. Kraftigt nedsatt leverfunktion, biliär cirros och kolestas. Andra och tredje trimestern av graviditet. Varningar och försiktighet: Dubbel blockad av renin-angiotensin-aldosteronsystemet. SBP<100 mm Hg eller ≥5:e percentilen SBP för den pediatriska patientens ålder. Hyperkalemi. Angioödem. Nedsatt njurfunktion. Måttligt nedsatt leverfunktion. Entresto har mindre effekt på förmågan att framföra fordon och andra maskiner. För pris och ytterligare information se www.fass.se. Datum för senaste översynen av produktresumén: 2023-12-04. Novartis Sverige AB, Telefon 08-7323200, www.novartis.se.

SE2310190258 (19 oktober 2023)