PIONEER-HF, subgruppsanalys: Bibehållen effekt och säkerhet hos sakubitril/valsartan oavsett tidigare förekomst av hjärtsvikt och oavsett behandlingsstatus

Oavsett tidigare förekomst av hjärtsvikt och oavsett behandlingsstatus leder sakubitril/valsartan till signifikant större sänkning av NT-proBNP-nivåerna och numerärt färre kliniska utfall.1

* jämfört med enalapril hos patienter som läggs in för akut dekompenserad hjärtsvikt.

 

I den här PIONEER-HF-subgruppsanalysen jämfördes sakubitril/valsartan med enalapril hos 1) patienter med nydebuterad hjärtsvikt respektive patienter med förvärrad kronisk hjärtsvikt, 2) patienter som hade fått ACE-hämmare eller ARB vid tiden för hospitalisering respektive patienter som inte fått något av dem.1

I studien hade 1 av 3 patienter (34 %) hjärtsvikt för första gången, medan 2 av 3 patienter (66 %) hade förvärrad kronisk hjärtsvikt. Det fanns inga interaktioner mellan tidigare hjärtsvikt och effekten av sakubitril/valsartan jämfört med enalapril på kardiovaskulär död eller återläggning för hjärtsvikt. Dessa kliniska utfall förbättrades alltså betydligt med sakubitril/valsartan oavsett tidigare hjärtsviktshistorik. Patienter som behandlats med sakubitril/valsartan hade också en betydligt större sänkning av NT-proBNP-nivån än patienter som behandlats med enalapril, oavsett tidigare HF-historik (för nydebuterade -73,6 % mot -56.2 % p<0,001, för patienter med tidigare HF -42,0 % mot -20,8 %  p<0,001 ) .1 

Vad gäller behandlingsstatus hade omkring hälften av patienterna (48 %) behandlats med ACE-hämmare eller ARB medan 52 % inte tidigare behandlats med dem. Som i fallet med hjärtsviktshistorik var nivåminskningen av NT-proBNP betydligt större hos patienterna som behandlats med sakubitril/valsartan än hos dem som fick enalapril, oavsett behandlingsstatus (för ACEh/ARB naiva patienter -61,9 % mot -47,5 % p<0,001, för patienter som tidigare behandlats med ACEh/ARB -46,8 % mot -24,2 % P<0,001 ). Samma mönster observerades för kardiovaskulär död eller återinskrivning på grund av hjärtsvikt, men skillnaden var inte statistiskt signifikant för patienter som varken fått ACE-inhibitor eller ARB.1

Säkerhetsprofilen var i alla undergrupper likartad hos sakubitril/valsartan och hos enalapril.1

Tillsammans med fynd från PARADIGM-HF-studien5 ger dessa data stöd för fördelarna och säkerheten med att ge sakubitril/valsartan till patienter med HFrEF oavsett klinisk status, diagnoslängd eller behandlingsstatus. Kommande studier bör undersöka hur behandlingsstart och dosökning kan optimeras för de olika delpopulationerna av hjärtsviktspatienter.

 

Beskrivning av PIONEER-HF

I PIONEER-HF-studien jämfördes sakubitril/valsartan med enalapril hos 881 patienter med hjärtsvikt och sänkt ejektionsfraktion (HFrEF) som hospitaliserats på grund av akut dekompenserad hjärtsvikt i USA. Patienterna inkluderades oavsett diagnoslängd och oavsett om de behandlades med ACE-hämmare (angiotensinkonverterande enzym) eller ARB (angiotensinreceptorblockerare).2 Huvudresultatet från PIONEER-HF-studien visade att inledning med sakubitril/valsartan ledde till större sänkning av nivån av NT-proBNP (natriuretiska peptider av pro-B-typ med N-terminal) inom 8 veckor från baseline jämfört med patienter som behandlades med enalapril (HR 0.71; 95% CI, 0.63-0.80; p< 0.001)3.

 

 

Boka möte

Håll dig uppdaterad


Du kanske också är intresserad av:

Nordic CardioCast – allt om hjärtat för ögat och örat

Botanisera bland ny kunskap, erfarenheter och inspirerande samtal – när och hur det passar dig.Ta del av frågeställningarna

 

 

Referenser

  1. Ambrosy AP et al. Angiotensin Receptor-Neprilysin Inhibition Based on History of Heart Failure and Use of Renin-Angiotensin System Antagonists. J Am Coll Cardiol. 2020 Sep 1;76(9):1034-1048.

  2. Velazquez EJ et al. Rationale and design of the comParIson Of sacubitril/valsartaN versus Enalapril on Effect on nt-pRo-bnp in patients stabilized from an acute Heart Failure episode (PIONEER-HF) trial. Am Heart J. 2018 Apr;198:145-151. 

  3. Velazquez EJ et al. Angiotensin-Neprilysin Inhibition in Acute Decompensated Heart Failure. N Engl J Med. 2019 Feb 7;380(6):539-548. 

  4. Morrow DA et al. Clinical Outcomes in Patients With Acute Decompensated Heart Failure Randomly Assigned to Sacubitril/Valsartan or Enalapril in the PIONEER-HF Trial. Circulation. 2019 May 7;139(19):2285-2288. 

  5. McMurray JJ et al. Dual angiotensin receptor and neprilysin inhibition as an alternative to angiotensin-converting enzyme inhibition in patients with chronic systolic heart failure: rationale for and design of the Prospective comparison of ARNI with ACEI to Determine Impact on Global Mortality and morbidity in Heart Failure trial (PARADIGM-HF). Eur J Heart Fail 2013;15:1062–73

 

ENTRESTO® (sakubitril/valsartan) Rx. (F, EF) Läkemedelsförmån: Filmdragerade tabletter ingår i förmånen med begränsning till behandling av Kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos vuxna med nedsatt ejektionsfraktion. ATC kod C09DX04. Beredningsformer: Filmdragerade tabletter och granulat i kapslar avsedda att öppnas. Entresto hämmar neprilysin (via sakubitril) samtidigt som den blockerar AT1 receptorn (via valsartan). Indikation: 1) Hjärtsvikt hos vuxna: Entresto är avsett för behandling av kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos vuxna med nedsatt ejektionsfraktion. 2) Pediatrisk hjärtsvikt: Entresto är avsett för behandling av kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos barn och ungdomar i åldern ett år eller äldre med systolisk vänsterkammardysfunktion. Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller något hjälpämne. Entresto får inte administreras förrän tidigast 36 timmar efter avbruten behandling med ACE-hämmare. Tidigare konstaterat, ärftligt eller idiopatiskt angioödem. Samtidig användning med aliskireninnehållande läkemedel hos patienter med diabetes mellitus eller patienter med nedsatt njurfunktion. Kraftigt nedsatt leverfunktion, biliär cirros och kolestas. Andra och tredje trimestern av graviditet. Varningar och försiktighet: Dubbel blockad av renin-angiotensin-aldosteronsystemet. SBP<100 mm Hg eller ≥5:e percentilen SBP för den pediatriska patientens ålder. Hyperkalemi. Angioödem. Nedsatt njurfunktion. Måttligt nedsatt leverfunktion. Entresto har mindre effekt på förmågan att framföra fordon och andra maskiner. För pris och ytterligare information se www.fass.se. Datum för senaste översynen av produktresumén: 2023-12-04. Novartis Sverige AB, Telefon 08-7323200, www.novartis.se.

SE2310190258 (19 oktober 2023)