Om ENTRESTO - Hjärtsvikt hos vuxna

ENTRESTO är en så kallad Angiotensin Receptor Neprilysin Inhibitor (ARNI) och innehåller de verksamma substanserna valsartan och sakubitril. Sakubitril blockerar nedbrytningen av natriuretiska peptider och valsartan tillhör gruppen angiotensin-receptorblockerare (ARB).1

 

Hitta snabbt

Indikation » Verkningsmekanism » Dosering och titering » Att tänka på vid insättning »

 

Indikation1

ENTRESTO är indicerat för behandling av kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos vuxna med nedsatt ejektionsfraktion. Information om ENTRESTO vid pediatrisk hjärtsvikt kommer snart. Innan dess kan du läsa mer på fass.se.

 

Verkningsmekanism1

Entresto innehåller kombinationen sakubitiril/valsartan och är en så kallad Angiotensin Receptor Neprilysin Inhibitor (ARNI).

Substansen valsartan är en så kallad angiotensinreceptorblockerare (ARB) som hämmar angiotensin-ll typ-1 i RAAS-systemet (renin-angiotensin-aldosteron-systemet) vilket bland annat leder till kärlvidgning, minskat återupptag av natrium och minskad frisättning av aldosteron. 

Substansen sakubitril är en prodrug till den verksamma metaboliten sakubitrilat som hämmar neprilysin, vilket leder till ökade mängder natriuretiska peptider i cirkulationen. De natriuretiska peptiderna bidrar till en ökad diures vilket minskar påfrestningen på hjärtat. De minskar även blodtryck och motverkar mekanismer för fibrosbildning i hjärtat. Eftersom neprilysinhämmare även kan minska nedbrytningen av angiotensin II måste neprilysinhämning  kombineras med en RAAS-blockad, vilket utgörs av valsartan komponenten i ENTRESTO.

 

 

Dosering och titrering1

Rekommenderad startdos för ENTRESTO är 49 mg/51mg två gånger dagligen, utom i de olika situationer som beskrivs nedan. Dosen bör fördubblas varannan till var fjärde vecka till måldosen 97mg/103mg två gånger dagligen, beroende på hur patienten tolererar behandlingen.

Om patienten har tolerabilitetsproblem (systoliskt blodtryck SBP ≤95 mmHg, symtomatisk hypotension, hyperkalemi, njurdysfunktion), rekommenderas förändring av den samtidiga läkemedelsbehandlingen, tillfällig nedtitrering eller utsättning av Entresto.

Erfarenheterna med behandling av patienter som inte redan tar en ACE-hämmare eller ARB eller tar låga doser av dessa läkemedel är begränsade, varför en startdos på 24 mg/26 mg två gånger dagligen och långsam dostitrering (en fördubbling var tredje till fjärde vecka) rekommenderas när Entresto används till dessa patienter.

Behandlingen ska inte påbörjas hos patienter med serumkalium >5,4 mmol/l eller med SBP <100 mmHg. En startdos på 24 mg/26 mg två gånger dagligen bör övervägas för patienter med SBP ≥100 till110 mmHg.

En startdos på 24 mg/26 mg två gånger dagligen bör övervägas hos patienter med måttligt nedsatt njurfunktion (eGFR 30–60 ml/min/1,73 m2). Eftersom det finns mycket begränsad klinisk erfarenhet vad gäller patienter med allvarlig njurfunktionsnedsättning (eGFR <30 ml/min/1,73 m2) bör Entresto användas med försiktighet och en startdos om 24 mg/26 mg två gånger dagligen rekommenderas. Det finns ingen erfarenhet från patienter med terminal njursjukdom och användning av ENTRESTO rekommenderas inte.

 

Att tänka på vid insättning1

Behandling ska inte påbörjas hos patienter med serumkalium >5,4 mmol/l eller SBP< 100 mmHg. 

En startdos på 24 mg/26 mg två gånger dagligen bör övervägas för patienter med SBP≥ 100 till 110 mmHg, måttligt nedsatt njurfunktion (eGFR 30–60 ml/min/1,73 m2) och måttligt nedsatt leverfunktion (child-pugh B) eller med ASAT-/ALAT-värden som överstiger den övre gränsen för normalvärdet med mer än det dubbla. För patienter med allvarlig njurfunktionsnedsättning (eGFR <30 ml/min/1,73 m2) bör Entresto användas med försiktighet och en startdos om 24 mg/26 mg två gånger dagligen rekommenderas. Det finns ingen erfarenhet från patienter med terminal njursjukdom och användning av Entresto rekommenderas inte.

Entresto ska inte ges samtidigt med en ACE-hämmare eller ARB. På grund av risken för angioödem vid användning samtidigt med en ACE-hämmare får behandling inte påbörjas förrän tidigast 36 timmar efter att ACE-hämmarbehandlingen avbrutits.

 

Boka möte

Håll dig uppdaterad


Du kanske också är intresserad av:

Nordic CardioCast – allt om hjärtat för ögat och örat

Botanisera bland ny kunskap, erfarenheter och inspirerande samtal – när och hur det passar dig.Ta del av frågeställningarna

 

 

 

Referenser

  1. ENTRESTO produktresumé, fass.se

 

ENTRESTO® (sakubitril/valsartan) Rx. (F, EF) Läkemedelsförmån: Filmdragerade tabletter ingår i förmånen med begränsning till behandling av Kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos vuxna med nedsatt ejektionsfraktion. ATC kod C09DX04. Beredningsformer: Filmdragerade tabletter och granulat i kapslar avsedda att öppnas. Entresto hämmar neprilysin (via sakubitril) samtidigt som den blockerar AT1 receptorn (via valsartan). Indikation: 1) Hjärtsvikt hos vuxna: Entresto är avsett för behandling av kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos vuxna med nedsatt ejektionsfraktion. 2) Pediatrisk hjärtsvikt: Entresto är avsett för behandling av kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos barn och ungdomar i åldern ett år eller äldre med systolisk vänsterkammardysfunktion. Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller något hjälpämne. Entresto får inte administreras förrän tidigast 36 timmar efter avbruten behandling med ACE-hämmare. Tidigare konstaterat, ärftligt eller idiopatiskt angioödem. Samtidig användning med aliskireninnehållande läkemedel hos patienter med diabetes mellitus eller patienter med nedsatt njurfunktion. Kraftigt nedsatt leverfunktion, biliär cirros och kolestas. Andra och tredje trimestern av graviditet. Varningar och försiktighet: Dubbel blockad av renin-angiotensin-aldosteronsystemet. SBP<100 mm Hg eller ≥5:e percentilen SBP för den pediatriska patientens ålder. Hyperkalemi. Angioödem. Nedsatt njurfunktion. Måttligt nedsatt leverfunktion. Entresto har mindre effekt på förmågan att framföra fordon och andra maskiner. För pris och ytterligare information se www.fass.se. Datum för senaste översynen av produktresumén: 2023-12-04. Novartis Sverige AB, Telefon 08-7323200, www.novartis.se.

SE2310190258 (19 oktober 2023)