PARADIGM-HF, subanalys: Patienter vilkas dos måste sänkas får ändå fler fördelar med sakubitril/valsartan än med enalapril

Den relativa effektfördelen för sakubitril/valsartan jämfört med enalapril kvarstår vid lägre doser men den absoluta risken för nya händelser ökar.1

 

En del patienter med kronisk hjärtsvikt och nedsatt ejektionsfraktion (HFrEF) tolererar inte måldoserna av hjärtläkemedel. För att bedöma om sänkta doser sakubitril/valsartan ändå innebär fördelar för patienterna jämfört med enalapril i sänkta doser analyserades data från PARADIGM-HF-studien post-hoc.1

Nästan alla deltagare fick måldosen på 97/103 mg sakubitril/valsartan eller 10 mg enalapril två gånger dagligen efter randomisering. Men 42 % av dem som fick sakubitril/valsartan titrerades ner till 49/51, 24/26 eller 0/0 mg två gånger dagligen, och 43 % av dem som fick enalapril titrerades ner till 5, 2,5 eller 0 mg enalapril två gånger dagligen.1 

Oavsett om patienterna fick sakubitril/valsartan eller enalapril kopplades sänkta doser till en mer än dubbelt så hög risk för kardiovaskulär död eller sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt. Den förhöjda risken avspeglas i en riskkvot (HR) på 2,5 (95 % konfidensintervall (CI) 2,2–2,7).1

Personer som fick mindre än måldosen med sakubitril/valsartan drabbades av färre problem jämfört med dem som fick mindre än måldosen av enalapril. Samma mönster återfanns hos patienter som fick måldosen. Skillnaden, till fördel för sakubitril/valsartan, avspeglades i en HR på 0,80 (95 % CI 0,70–0,93) efter en dossänkning och en HR på 0,79 (95 % CI 0,71–0,88) för patienter på maxdosen.1 

Generellt var personer som titrerades ner till lägre doser sjukare och skörare jämfört med dem som hölls kvar på måldosen. Specifikt hade PARADIGM-HF-deltagare med sänkt dos högre ålder, lägre systoliskt blodtryck, svårare hjärtsviktssymtom eller kraftigare njurfunktionssänkning. Resultatet av den här post-hoc-analysen visar att sakubitril/valsartan innebär större fördelar för dessa patienter, jämfört med enalapril.

Skaffa mer information om sakubitril/valsartan – boka ett informationsmöte här.

 

Beskrivning av PARADIGM-HF

I den stora randomiserade studien PARADIGM-HF jämfördes sakubitril/valsartan och enalapril hos 8 399 patienter med kronisk hjärtsvikt – klass II–IV enligt New York Heart Association – och sänkt ejektionsfraktion.2 De primära resultaten av PARADIGM-HF visade att behandling med sakubitril/valsartan minskade risken för kardiovaskulär död och sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt (HR 0,80 KI 0,73-0,87 p<0,001)3 samt bromsade den kliniska progressionen hos överlevande hjärtsviktspatienter i större utsträckning än enalapril.4

 

 

Boka möte

Håll dig uppdaterad


Du kanske också är intresserad av:

Nordic CardioCast – allt om hjärtat för ögat och örat

Botanisera bland ny kunskap, erfarenheter och inspirerande samtal – när och hur det passar dig.Ta del av frågeställningarna

 

 

 

Referenser

  1. Vardeny O et al. Efficacy of sacubitril/valsartan vs. enalapril at lower than target doses in heart failure with reduced ejection fraction: the PARADIGM-HF trial. Eur J Heart Fail. 2016 Oct;18(10):1228-1234. 

  2. McMurray JJ et al. Dual angiotensin receptor and neprilysin inhibition as an alternative to angiotensin-converting enzyme inhibition in patients with chronic systolic heart failure: rationale for and design of the Prospective comparison of ARNI with ACEI to Determine Impact on Global Mortality and morbidity in Heart Failure trial (PARADIGM-HF). Eur J Heart Fail 2013;15:1062–73.

  3. McMurray JJ et al. Angiotensin-neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure. N Engl J Med 2014;371:993–1004.

  4. Packer M et al. Angiotensin receptor neprilysin inhibition compared with enalapril on the risk of clinical progression in surviving patients with heart failure. Circulation 2015;131:54–61.

 

ENTRESTO® (sakubitril/valsartan) Rx. (F, EF) Läkemedelsförmån: Filmdragerade tabletter ingår i förmånen med begränsning till behandling av Kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos vuxna med nedsatt ejektionsfraktion. ATC kod C09DX04. Beredningsformer: Filmdragerade tabletter och granulat i kapslar avsedda att öppnas. Entresto hämmar neprilysin (via sakubitril) samtidigt som den blockerar AT1 receptorn (via valsartan). Indikation: 1) Hjärtsvikt hos vuxna: Entresto är avsett för behandling av kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos vuxna med nedsatt ejektionsfraktion. 2) Pediatrisk hjärtsvikt: Entresto är avsett för behandling av kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos barn och ungdomar i åldern ett år eller äldre med systolisk vänsterkammardysfunktion. Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller något hjälpämne. Entresto får inte administreras förrän tidigast 36 timmar efter avbruten behandling med ACE-hämmare. Tidigare konstaterat, ärftligt eller idiopatiskt angioödem. Samtidig användning med aliskireninnehållande läkemedel hos patienter med diabetes mellitus eller patienter med nedsatt njurfunktion. Kraftigt nedsatt leverfunktion, biliär cirros och kolestas. Andra och tredje trimestern av graviditet. Varningar och försiktighet: Dubbel blockad av renin-angiotensin-aldosteronsystemet. SBP<100 mm Hg eller ≥5:e percentilen SBP för den pediatriska patientens ålder. Hyperkalemi. Angioödem. Nedsatt njurfunktion. Måttligt nedsatt leverfunktion. Entresto har mindre effekt på förmågan att framföra fordon och andra maskiner. För pris och ytterligare information se www.fass.se. Datum för senaste översynen av produktresumén: 2023-12-04. Novartis Sverige AB, Telefon 08-7323200, www.novartis.se.

SE2310190258 (19 oktober 2023)