ENTRESTO är indicerat för behandling av kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos vuxna med nedsatt ejektionsfraktion. ENTRESTO är en så kallad Angiotensin Receptor Neprilysin Inhibitor (ARNI) och innehåller de verksamma substanserna valsartan och sakubitril. Sakubitril blockerar nedbrytningen av natriuretiska peptider och valsartan tillhör gruppen angiotensin-receptorblockerare (ARB).1

 

Verkningsmekanism1

Entresto innehåller kombinationen sakubitiril/valsartan och är en så kallad Angiotensin Receptor Neprilysin Inhibitor (ARNI).

  • Substansen valsartan är en så kallad angiotensinreceptorblockerare (ARB) som hämmar angiotensin-ll typ-1 i RAAS-systemet (renin-angiotensin-aldosteron-systemet) vilket bland annat leder till kärlvidgning, minskat återupptag av natrium och minskad frisättning av aldosteron. 

  • Substansen sakubitril är en prodrug till den verksamma metaboliten sakubitrilat som hämmar neprilysin, vilket leder till ökade mängder natriuretiska peptider i cirkulationen. De natriuretiska peptiderna bidrar till en ökad diures vilket minskar påfrestningen på hjärtat. De minskar även blodtryck och motverkar mekanismer för fibrosbildning i hjärtat. Eftersom neprilysinhämmare även kan minska nedbrytningen av angiotensin II måste neprilysinhämning  kombineras med en RAAS-blockad, vilket utgörs av valsartan komponenten i ENTRESTO.
     

 

 

Läs mer om initiering av ENTRESTO →


Referenser
  1. ENTRESTO produktresumé, fass.se

 

ENTRESTO® (sakubitril/valsartan) Rx. (F, EF) Läkemedelsförmån: Filmdragerade tabletter ingår i förmånen med begränsning till behandling av Kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos vuxna med nedsatt ejektionsfraktion. ATC kod C09DX04. Beredningsformer: Filmdragerade tabletter och granulat i kapslar avsedda att öppnas. Entresto hämmar neprilysin (via sakubitril) samtidigt som den blockerar AT1 receptorn (via valsartan). Indikation: 1) Hjärtsvikt hos vuxna: Entresto är avsett för behandling av kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos vuxna med nedsatt ejektionsfraktion. 2) Pediatrisk hjärtsvikt: Entresto är avsett för behandling av kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos barn och ungdomar i åldern ett år eller äldre med systolisk vänsterkammardysfunktion. Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller något hjälpämne. Entresto får inte administreras förrän tidigast 36 timmar efter avbruten behandling med ACE-hämmare. Tidigare konstaterat, ärftligt eller idiopatiskt angioödem. Samtidig användning med aliskireninnehållande läkemedel hos patienter med diabetes mellitus eller patienter med nedsatt njurfunktion. Kraftigt nedsatt leverfunktion, biliär cirros och kolestas. Andra och tredje trimestern av graviditet. Varningar och försiktighet: Dubbel blockad av renin-angiotensin-aldosteronsystemet. SBP<100 mm Hg eller ≥5:e percentilen SBP för den pediatriska patientens ålder. Hyperkalemi. Angioödem. Nedsatt njurfunktion. Måttligt nedsatt leverfunktion. Entresto har mindre effekt på förmågan att framföra fordon och andra maskiner. För pris och ytterligare information se www.fass.se. Datum för senaste översynen av produktresumén: 2023-05-26. Novartis Sverige AB, Telefon 08-7323200, www.novartis.se.

SE2211081723 (8 november 2022)