Behandling ska inte påbörjas hos patienter med serumkalium >5,4 mmol/l eller SBP< 100 mmHg. 

En startdos på 24 mg/26 mg två gånger dagligen bör övervägas för patienter med SBP≥ 100 till 110 mmHg, måttligt nedsatt njurfunktion (eGFR 30–60 ml/min/1,73 m2) och måttligt nedsatt leverfunktion (child-pugh B) eller med ASAT-/ALAT-värden som överstiger den övre gränsen för normalvärdet med mer än det dubbla. För patienter med allvarlig njurfunktionsnedsättning (eGFR <30 ml/min/1,73 m2) bör Entresto användas med försiktighet och en startdos om 24 mg/26 mg två gånger dagligen rekommenderas. Det finns ingen erfarenhet från patienter med terminal njursjukdom och användning av Entresto rekommenderas inte.

Entresto ska inte ges samtidigt med en ACE-hämmare eller ARB. På grund av risken för angioödem vid användning samtidigt med en ACE-hämmare får behandling inte påbörjas förrän tidigast 36 timmar efter att ACE-hämmarbehandlingen avbrutits.

 

Referenser
  1. ENTRESTO produktresumé, fass.se

 

Betygsätt sidan
SE2112023352 (2 december 2021)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request