PARADIGM-HF1

I den stora randomiserade studien PARADIGM-HF jämfördes sakubitril/valsartan och enalapril hos 8 399 patienter med kronisk hjärtsvikt – klass II–IV enligt New York Heart Association – och sänkt ejektionsfraktion. De primära resultaten av PARADIGM-HF visade att behandling med sakubitril/valsartan minskade risken för kardiovaskulär död och sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt samt bromsade den kliniska progressionen hos överlevande hjärtsviktspatienter i större utsträckning än enalapril.

Läs mer 


PIONEER-HF2

I PIONEER-HF-studien jämfördes sakubitril/valsartan med enalapril hos 881 patienter med hjärtsvikt och sänkt ejektionsfraktion (HFrEF) som hospitaliserats på grund av akut dekompenserad hjärtsvikt i USA. Huvudresultatet från PIONEER-HF-studien visade att inledning med sakubitril/valsartan ledde till större sänkning av nivån av NT-proBNP (natriuretiska peptider av pro-B-typ med N-terminal) inom 8 veckor från baseline jämfört med patienter som behandlades med enalapril.

Läs mer 


PROVE-HF3

I PROVE-HF undersöktes hjärtremodellering genom hjärtvolym och hjärtfunktion hos 794 patienter med kronisk HFrEF som behandlades med sakubitril/valsartan. En korrelation mellan sänkt nivå av natriuretiska peptider typ  NTpro-BNP och förbättrade markörer för hjärtvolym och -funktion efter 12 månader tyder på att inbromsad eller reversibel hjärtremodellering kan ligga till grund för effekterna av sakubitril/valsartan hos HFrEF-patienter.

Läs mer 


TRANSITION4

Målet med TRANSITION-studie var att utvärdera tolerabiliteten och att utvärderdera den ideala tidpunkten för att initiera behandling med sakubitril/valsartan hos patienter som stabiliserats efter akut dekompenserad hjärtsvikt. Resultaten stödjer att tolerabiliteten är likvärdig oberoende om sakubitril/valsartan initieras innan eller efter utskrivning i dessa patienter.

Läs mer 


Subgruppsanalys PARADIGM-HF: Systoliskt blodtryck5

Sakubitril/valsartan minskar kardiovaskulär död och sjukhusinläggning för hjärtsvikt enalapril för patienter med kronisk hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion (HFrEF) oavsett systoliskt blodtryck.

Läs mer 


Subgruppsanalys PARADIGM-HF: Nedsatt njurfunktion6

Behandling med sakubitril/valsartan hade, jämfört med enalapril, gynnsamma effekter på kardiovaskulära och njurrelaterade händelser hos patienter med hjärtsvikt och reducerad ejektionsfraktion (HFrEF), oavsett kronisk njursjukdomsstatus (CKD).

Läs mer 


Subgruppsanalys PARADIGM-HF: Dödsorsaker7

Hjärtsviktspatienter (HFrEF) som behandlades med sakubitril/valsartan löpte betydligt lägre risk att drabbas av plötslig hjärtdöd eller dödsfall från förvärrad hjärtsvikt jämfört med patienter som behandlades med enalapril.

Läs mer 


Subgruppsanalys PARADIGM-HF: Återinläggning inom 30 dagar8

Patienter med kronisk hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion som behandlades med sakubitril/valsartan blev mer sällan återinlagda inom 30 dagar jämfört med patienter som behandlades med enalapril.

Läs mer 


Subgruppsanalys PARADIGM-HF: Patienter som inte nådde måldos9

Den relativa effektfördelen för sakubitril/valsartan  jämfört med enalapril kvarstår vid lägre doser men den absoluta risken för nya händelser ökar.

Läs mer 


Subgruppsanalys PIONEER-HF: Tidigare HF diagnos & RAAS-blockad10

Oavsett tidigare förekomst av hjärtsvikt och oavsett behandlingsstatus leder sakubitril/valsartan till signifikant större sänkning av NT-proBNP-nivåerna och numerärt färre kliniska utfall* jämfört med enalapril hos patienter som läggs in för akut dekompenserad hjärtsvikt.

* Kliniska utfall i form av kardiovaskulär död eller återinskrivning på grund av hjärtsvikt. Skillnaderna var inte signifikanta för någon undergrupp.

Läs mer 


Subgruppsanalys PROVE-HF: Behov av ICD11

Efter ett års behandling med sakubitril/valsartan hade EF förbättrats till >35 % hos nästan 2 av 3 patienter med hjärtsvikt och sänkt ejektionsfraktion (HFrEF) som var aktuella för ICD-implantat vid baseline.

Läs mer 


Observationsstudie: Initiering och adherens till sak/val hos hospitaliserade patienter12

Även om kliniska riktlinjer rekommenderar läkemedelsoptimering vid utskrivningen av patienter som lagts in för hjärtsvikt med sänkt ejektionsfraktion (HFrEF) skrivs över 90 % av patienterna ut utan sakubitril/valsartan och det är osannolikt att det ges under uppföljningen.

Läs mer 


Referenser
 1. McMurray JJ et al. Angiotensin–Neprilysin Inhibition versus Enalapril in Heart Failure. N Engl J Med. 2014,371:993-1004
 2. Velazquez EJ, et al. Angiotensin–Neprilysin Inhibition in Acute Decompensated Heart Failure. N Engl J Med. 2019;380:539-48
 3. Januzzi JL et al. Association of Change in N_Terminal Pro–B_Type Natriuretic Peptide Following Initiation of Sacubitril-Valsartan Treatment With Cardiac Structure and Function in Patients With Heart Failure With Reduced Ejection Fraction. JAMA. 2019;322:1085-95
 4. 4. Wachter R et al. Initiation of sacubitril/valsartan in haemodynamically stabilised heart failure patients in hospital or early after discharge: primary results of the randomised TRANSITION study. Eur J of heart failure (2019), 21, 998-1007
 5. Böhm M et al. Systolic blood pressure, cardiovascular outcomes and efficacy and safety of sacubitril/valsartan (LCZ696) in patients with chronic heart failure and reduced ejection fraction: results from PARADIGM-HF. Eur Heart J 2017;38(15):1132-1143
 6. Damman K et al. Renal Effects and Associated Outcomes During Angiotensin-Neprilysin Inhibition in Heart Failure. JACC Heart Fail. 2018;6(6):489-498.
 7. Desai AS et al. Effect of the angiotensin-receptor-neprilysin inhibitor LCZ696 compared with enalapril on mode of death in heart failure patients. Eur Heart J. 2015 Aug 7;36(30):1990-7.
 8. Desai AS et al. Influence of Sacubitril/Valsartan (LCZ696) on 30-Day Readmission After Heart Failure Hospitalization. J Am Coll Cardiol. 2016 Jul 19;68(3):241-248
 9. Vardeny O et al. Efficacy of sacubitril/valsartan vs. enalapril at lower than target doses in heart failure with reduced ejection fraction: the PARADIGM-HF trial. Eur J Heart Fail. 2016 Oct;18(10):1228-1234.
 10. Ambrosy AP et al. Angiotensin Receptor-Neprilysin Inhibition Based on History of Heart Failure and Use of Renin-Angiotensin System Antagonists. J Am Coll Cardiol. 2020 Sep 1;76(9):1034-1048.
 11. Felker GM et al. Implantable Cardioverter-Defibrillator Eligibility After Initiation of Sacubitril/Valsartan in Chronic Heart Failure: Insights From PROVE-HF. Circulation. 2021 Jul 13;144(2):180-182.
 12. Carnicelli AP et al. Sacubitril/Valsartan Initiation and Postdischarge Adherence Among Patients Hospitalized for Heart Failure. J Card Fail. 2021;27(8):826-836.
Betygsätt sidan
SE2206032534 (3 juni 2022)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request