Patienter med kronisk hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion som behandlades med sakubitril/valsartan blev mer sällan återinlagda inom 30 dagar jämfört med patienter som behandlades med enalapril.1

 

Den första månaden efter utskrivningen är särskilt känslig för hjärtsviktspatienter (HF). För att se om sakubitril/valsartan kan sänka risken för återinläggning jämfördes återinläggningsfrekvensen inom 30 dagar från hjärtsviktsinläggning för patienter som behandlades med sakubitril/valsartan respektive enalapril, inom en subanalys av PARADIGM-HF-studien.1

Patienter som behandlades med sakubitril/valsartan hade en signifikant minskad risk för återinläggning inom 30 dagar, oavsett orsak, jämfört med patienter som behandlades med enalapril. Återinläggning oavsett orsak var 17,8 % hos patienter som fick sakubitril/valsartan och 21,0 % hos patienter som fick enalapril, motsvarande ett sannolikhetsförhållande på 0,74 (95 % konfidensintervall 0,56–0,97, p = 0,031).1 

Jämfört med enalapril visade sig sakubitril/valsartan

  • minska återinläggning inom 30 dagar med 26 % oavsett orsak för inläggning,
  • minska återinläggning inom 30 dagar för hjärtsvikt med 38 %.1

 

Även när analysen bara omfattade dem som återinlades för hjärtsvikt var utfallet gynnsammare för sakubitril/valsartan. Återläggningen för hjärtsvikt inom 30 dagar var 9,7 % hos patienter med sakubitril/valsartan jämfört med 13,4 % av dem som fick enalapril, vilket ger en oddskvot på 0,62 (95 % konfidensintervall 0,45–0,87, p = 0,006).

Värt att notera är att de signifikant bättre siffrorna för sakubitril/valsartan kvarstod för återinläggning inom 60 dagar, oavsett om inläggningarna berodde på hjärtsvikt och utan hänsyn till orsak.1

Återinläggning är vanligt bland dem som läggs in för hjärtsvikt och inträffade för nästan en femtedel av de i PARADIGM-HF-studien som lades in på sjukhus. Många av dem berodde på återkommande hjärtsvikt. Genom att risken för återinläggning sänks kan behandling med sakubitril/valsartan förbättra utfallet för patienten och samtidigt minska sjukhuskostnaderna för behandling av hjärtsvikt.1 

Skaffa mer information om sakubitril/valsartan – boka ett informationsmöte här.

Beskrivning av PARADIGM-HF

I den stora randomiserade studien PARADIGM-HF jämfördes sakubitril/valsartan och enalapril hos 8 399 patienter med kronisk hjärtsvikt – klass II–IV enligt New York Heart Association – och sänkt ejektionsfraktion.2 De primära resultaten av PARADIGM-HF visade att behandling med sakubitril/valsartan minskade risken för kardiovaskulär död och sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt (HR 0,80 KI 0,73-0,87 p<0,001)3 samt bromsade den kliniska progressionen hos överlevande hjärtsviktspatienter i större utsträckning än enalapril.4

Läs mer här

 


Referenser 
  1. Desai AS et al. Influence of Sacubitril/Valsartan (LCZ696) on 30-Day Readmission After Heart Failure Hospitalization. J Am Coll Cardiol. 2016 Jul 19;68(3):241-248
  2. McMurray JJ et al. Dual angiotensin receptor and neprilysin inhibition as an alternative to angiotensin-converting enzyme inhibition in patients with chronic systolic heart failure: rationale for and design of the Prospective comparison of ARNI with ACEI to Determine Impact on Global Mortality and morbidity in Heart Failure trial (PARADIGM-HF). Eur J Heart Fail 2013;15:1062–73.
  3. McMurray JJ et al. Angiotensin-neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure. N Engl J Med 2014;371:993–1004.
  4. Packer M et al. Angiotensin receptor neprilysin inhibition compared with enalapril on the risk of clinical progression in surviving patients with heart failure. Circulation 2015;131:54–61.
Betygsätt sidan
SE2204290847 (29 april 2022)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request