Hjärtsviktspatienter (HFrEF) som behandlades med sakubitril/valsartan löpte betydligt lägre risk att drabbas av plötslig hjärtdöd eller dödsfall från förvärrad hjärtsvikt jämfört med patienter som behandlades med enalapril.1

 

Resultatet från PARADIGM-HF-studien visar redan att behandling med sakubitril/valsartan sänker risken för kardiovaskulär död och total död oavsett orsak, jämfört med enalapril.2 För att få ytterligare förståelse av hur de bakomliggande dödsorsakerna ändrar skillnaden i dödlighet för patienter som behandlas med sakubitril/valsartan och enalapril undersöktes dödsorsaken närmare.1  

I PARADIGM-HF-studien berodde 4 dödsfall av 5 (80,9 %) på kardiovaskulär död. Behandling med sakubitril/valsartan minskade risken för kardiovaskulär död med 20 % jämfört med enalapril, motsvarande en riskkvot (HR) på 0,80 (95 % konfidensintervall 0,72–0,89, p < 0,001).1   

Av alla kardiovaskulära dödsfall  kategoriserades de flesta som plötsliga (44,8 %) eller kopplades till hjärtsviktsförsämring (26,5 %). Både plötslig död och död på grund av hjärtsviktsförsämring var lägre vid behandling med sakubitril/valsartan jämfört med enalapril. Denna skillnad till fördel för sakubitril/valsartan återspeglades i HR på 0,80 (95 % konfidensintervall 0,68–0,94, p = 0,008) för plötslig död i hjärt-/kärlsjukdom och 0,79 (95 % konfidensintervall 0,64–0,98, p = 0,034) för död på grund av försämrad hjärtsvikt.1 
     
Död i hjärtinfarkt och stroke utgjorde 3,7 % respektive 4,1 % av alla dödsfall. En numerisk skillnad observerades till förmån för sakubitril/valsartan (ej statistiskt signifikant) vad gäller död i hjärtinfarkt, men ingen skillnad observerades för dödlig stroke. Dödsfall av andra orsaker än kardiovaskulära var ovanliga, med jämförbara värden mellan behandlingsgrupperna.1

Sammanfattningsvis beror den lägre dödligheten hos hjärtsviktspatienter som får sakubitril/valsartan i första hand på en minskad risk för plötslig död och död till följd av hjärtsviktsförsämring. Sakubitril/valsartan sänker dödligheten hos patienter med kronisk hjärtsvikt via mekanismer som inte är exakt kända, men det finns flera tänkbara mekanismer som bör undersökas mer.1      

Beskrivning av PARADIGM-HF

I den stora randomiserade studien PARADIGM-HF jämfördes sakubitril/valsartan och enalapril hos 8 399 patienter med kronisk hjärtsvikt – klass II–IV enligt New York Heart Association – och sänkt ejektionsfraktion.2 De primära resultaten av PARADIGM-HF visade att behandling med sakubitril/valsartan minskade risken för kardiovaskulär död och sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt (HR 0,80 KI 0,73-0,87 p<0,001)3 samt bromsade den kliniska progressionen hos överlevande hjärtsviktspatienter i större utsträckning än enalapril.4

Läs mer här

 


Referenser
  1. Desai AS et al. Effect of the angiotensin-receptor-neprilysin inhibitor LCZ696 compared with enalapril on mode of death in heart failure patients. Eur Heart J. 2015 Aug 7;36(30):1990-7.
  2. McMurray JJ et al. Angiotensin-neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure. N Engl J Med 2014;371:993–1004.
  3. McMurray JJ et al. Dual angiotensin receptor and neprilysin inhibition as an alternative to angiotensin-converting enzyme inhibition in patients with chronic systolic heart failure: rationale for and design of the Prospective comparison of ARNI with ACEI to Determine Impact on Global Mortality and morbidity in Heart Failure trial (PARADIGM-HF). Eur J Heart Fail 2013;15:1062–73.
  4. Packer M et al. Angiotensin receptor neprilysin inhibition compared with enalapril on the risk of clinical progression in surviving patients with heart failure. Circulation 2015;131:54–61.
Betygsätt sidan
SE2204290847 (29 april 2022)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request