Sakubitril/valsartan minskar kardiovaskulär död och sjukhusinläggning för hjärtsvikt enalapril för patienter med kronisk hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion (HFrEF) oavsett systoliskt blodtryck (SBP) och utfall.1

 

HFrEF-patienter med lågt SBP har sämre prognos än dem med högre SBP. Detta tillsammans med en oro för hypotoni gör att läkare tvekar att skriva ut läkemedel som sänker det arteriella blodtrycket ytterligare, även om de skulle kunna rädda patientens liv.1  

De dubbla verkningsmekanismerna hos sakubitril/valsartan sänker blodtrycket mer än ACE-hämmare och ARB. Data från PARADIGM-HF-prövningen analyserades med avseende på blodtryck för att bemöta tveksamheten till att förskriva sakubitril/valsartan till patienter med lågt SBP.1

En analys av data från PARADIGM-HF bekräftade att patienter med lågt baslinje-SBP löpte högre risk att drabbas av kardiovaskulära incidenter jämfört med patienter med högre baslinje-SBP, även om skillnaden var mindre tydlig hos dem med SBP över 140 mm Hg.

Avseende behandlingsinducerade förändringar av SBP så ökade SBP hos patienter med lägst baslinje-SBP, medan den minskade hos dem som började med högre baslinje-SBP. Resultaten var likartade under hela studieperioden och observerade för båda behandlingarna. Samtidigt var SBP-höjningen mindre och sänkningen större hos patienter som fick sakubitril/valsartan jämfört med dem som fick enalapril. Oavsett SBP-baslinjekategori innebar behandling med sakubitril/valsartan, liksom i hela studiepopulationen, en lägre risk för dödsfall i hjärt-/kärlsjukdom och inläggning på grund av hjärtsvikt, samt minskade den totala dödligheten, jämfört med enalapril (p-värde för SBP interaktion = 0,55). 

Sakubitril/valsartan gav patienterna i den lägsta SBP-kategorin (<110 mmHg) samma relativa fördelar som patienterna i prövningen totalt. Eftersom patienterna med lägst SBP löper högre risk för negativa kliniska resultat så ger samma risksänkning med sakubitril/valsartan troligen en högre sänkning av den aktuella risken.1

Hos patienter med kvarstående låg SBP (<110 mmHg) efter behandlingen gav sakubitril/valsartan dessutom större sänkning av mortalitet och morbiditet jämfört med enalapril (händelsefrekvens per 100 patientår för enalapril 14,0 KI 12,3-15,9 för sakubitril/valsartan 11,6-15,1).1

Säkerhetsprofilen bekräftade att patienter med låg baslinje-SBP hade fler biverkningar från hypotoni, oavsett tilldelad behandling. Dossänkning och behandlingsavbrott var också vanligare bland patienter med låg SBP.

Sammanfattningsvis ger sakubitril/valsartan fördelar för patienter med kronisk hjärtsvikt sett till dem som finns i PARADIGM-HF, oberoende av SBP-värde, förutsatt att patienten tål behandlingen. Patienter med låg SBP kan till och med få större absoluta fördelar av sakubitril/valsartan, men på bekostnad av ökad frekvens av hypotoni. Läs mer här.

Beskrivning av PARADIGM-HF

I den stora randomiserade studien PARADIGM-HF jämfördes sakubitril/valsartan och enalapril hos 8 399 patienter med kronisk hjärtsvikt – klass II–IV enligt New York Heart Association – och sänkt ejektionsfraktion.2 De primära resultaten av PARADIGM-HF visade att behandling med sakubitril/valsartan minskade risken för kardiovaskulär död och sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt (HR 0,80 KI 0,73-0,87 p<0,001)3 samt bromsade den kliniska progressionen hos överlevande hjärtsviktspatienter i större utsträckning än enalapril.4

Läs mer här

 


Referenser
  1. Böhm M et al. Systolic blood pressure, cardiovascular outcomes and efficacy and safety of sacubitril/valsartan (LCZ696) in patients with chronic heart failure and reduced ejection fraction: results from PARADIGM-HF. Eur Heart J 2017;38(15):1132-1143. 
  2. McMurray JJ et al. Dual angiotensin receptor and neprilysin inhibition as an alternative to angiotensin-converting enzyme inhibition in patients with chronic systolic heart failure: rationale for and design of the Prospective comparison of ARNI with ACEI to Determine Impact on Global Mortality and morbidity in Heart Failure trial (PARADIGM-HF). Eur J Heart Fail 2013;15:1062–73.
  3. McMurray JJ et al. Angiotensin-neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure. N Engl J Med 2014;371:993–1004.
  4. Packer M et al. Angiotensin receptor neprilysin inhibition compared with enalapril on the risk of clinical progression in surviving patients with heart failure. Circulation 2015;131:54–61.
     
Betygsätt sidan
SE2204290847 (29 april 2022)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request