Oavsett tidigare förekomst av hjärtsvikt och oavsett behandlingsstatus leder sakubitril/valsartan till signifikant större sänkning av NT-proBNP-nivåerna och numerärt färre kliniska utfall* jämfört med enalapril hos patienter som läggs in för akut dekompenserad hjärtsvikt.1

* Kliniska utfall i form av kardiovaskulär död eller återinskrivning på grund av hjärtsvikt. Skillnaderna var inte signifikanta för någon undergrupp.

 

I den här PIONEER-HF-subgruppsanalysen jämfördes sakubitril/valsartan med enalapril hos 1) patienter med nydebuterad hjärtsvikt respektive patienter med förvärrad kronisk hjärtsvikt, 2) patienter som hade fått ACE-hämmare eller ARB vid tiden för hospitalisering respektive patienter som inte fått något av dem.1

I studien hade 1 av 3 patienter (34 %) hjärtsvikt för första gången, medan 2 av 3 patienter (66 %) hade förvärrad kronisk hjärtsvikt. Det fanns inga interaktioner mellan tidigare hjärtsvikt och effekten av sakubitril/valsartan jämfört med enalapril på kardiovaskulär död eller återläggning för hjärtsvikt. Dessa kliniska utfall förbättrades alltså betydligt med sakubitril/valsartan oavsett tidigare hjärtsviktshistorik. Patienter som behandlats med sakubitril/valsartan hade också en betydligt större sänkning av NT-proBNP-nivån än patienter som behandlats med enalapril, oavsett tidigare HF-historik (för nydebuterade -73,6 % mot -56.2 % p<0,001, för patienter med tidigare HF -42,0 % mot -20,8 %  p<0,001 ) .

Vad gäller behandlingsstatus hade omkring hälften av patienterna (48 %) behandlats med ACE-hämmare eller ARB medan 52 % inte tidigare behandlats med dem. Som i fallet med hjärtsviktshistorik var nivåminskningen av NT-proBNP betydligt större hos patienterna som behandlats med sakubitril/valsartan än hos dem som fick enalapril, oavsett behandlingsstatus (för ACEh/ARB naiva patienter -61,9 % mot -47,5 % p<0,001, för patienter som tidigare behandlats med ACEh/ARB -46,8 % mot -24,2 % P<0,001 ). Samma mönster observerades för kardiovaskulär död eller återinskrivning på grund av hjärtsvikt, men skillnaden var inte statistiskt signifikant för patienter som varken fått ACE-inhibitor eller ARB.1

Säkerhetsprofilen var i alla undergrupper likartad hos sakubitril/valsartan och hos enalapril.1

Tillsammans med fynd från PARADIGM-HF-studien5 ger dessa data stöd för fördelarna och säkerheten med att ge sakubitril/valsartan till patienter med HFrEF oavsett klinisk status, diagnoslängd eller behandlingsstatus. Kommande studier bör undersöka hur behandlingsstart och dosökning kan optimeras för de olika delpopulationerna av hjärtsviktspatienter.

Beskrivning av PIONEER-HF

I PIONEER-HF-studien jämfördes sakubitril/valsartan med enalapril hos 881 patienter med hjärtsvikt och sänkt ejektionsfraktion (HFrEF) som hospitaliserats på grund av akut dekompenserad hjärtsvikt i USA. Patienterna inkluderades oavsett diagnoslängd och oavsett om de behandlades med ACE-hämmare (angiotensinkonverterande enzym) eller ARB (angiotensinreceptorblockerare).2 Huvudresultatet från PIONEER-HF-studien visade att inledning med sakubitril/valsartan ledde till större sänkning av nivån av NT-proBNP (natriuretiska peptider av pro-B-typ med N-terminal) inom 8 veckor från baseline jämfört med patienter som behandlades med enalapril (HR 0.71; 95% CI, 0.63-0.80; p< 0.001)3.

Läs mer här

 


Referenser
  1. Ambrosy AP et al. Angiotensin Receptor-Neprilysin Inhibition Based on History of Heart Failure and Use of Renin-Angiotensin System Antagonists. J Am Coll Cardiol. 2020 Sep 1;76(9):1034-1048.
  2. Velazquez EJ et al. Rationale and design of the comParIson Of sacubitril/valsartaN versus Enalapril on Effect on nt-pRo-bnp in patients stabilized from an acute Heart Failure episode (PIONEER-HF) trial. Am Heart J. 2018 Apr;198:145-151. 
  3. Velazquez EJ et al. Angiotensin-Neprilysin Inhibition in Acute Decompensated Heart Failure. N Engl J Med. 2019 Feb 7;380(6):539-548. 
  4. Morrow DA et al. Clinical Outcomes in Patients With Acute Decompensated Heart Failure Randomly Assigned to Sacubitril/Valsartan or Enalapril in the PIONEER-HF Trial. Circulation. 2019 May 7;139(19):2285-2288. 
  5. McMurray JJ et al. Dual angiotensin receptor and neprilysin inhibition as an alternative to angiotensin-converting enzyme inhibition in patients with chronic systolic heart failure: rationale for and design of the Prospective comparison of ARNI with ACEI to Determine Impact on Global Mortality and morbidity in Heart Failure trial (PARADIGM-HF). Eur J Heart Fail 2013;15:1062–73
Betygsätt sidan
SE2204290847 (29 april 2022)
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request