I våra videor diskuterar experter viktiga områden inom kardiologi med fokus på hjärtsvikt, blodfettsrubbningar och kardiovaskulär prevention.

Läs mer om medverkande experter, klicka här. 

Modern hjärtsviktsbehandling

Koll på lipider

Kardiovaskulär prevention

ESC-HF 2021 guidelines

Patientföljsamhet


Modern hjärtsviktsbehandling

 

 

  VIDEO  

Digitala möjligheter för bättre patientomhändertagande - exempel från region Värmland

I region Värmland har man gått den digitala vägen för att förbättra omhändertagandet av hjärtsviktspatienterna. Få en sammanfattning av hur digitala ronder stärkt samarbetet med primärvården och om erfarenheter från att jobba med digitala sviktmottagningar.


Medverkande: Edit Floderer, överläkare inom Hjärt- och akutmedicin, Centralsjukhuset i Karlstad. Medlem i terapigruppen Hjärta-kärl i region Värmland.

 

 

 

 

  VIDEO  

Real World Evidence – erfarenhet från svenska hjärtsviktspatienter

Ta del av de viktigaste skillnaderna mellan randomiserade kliniska studier och register studier samt ett exempel på hur en svensk registerstudie med sakubitril/valsartan kan supportera resultat från randomiserade studier.


Medverkande: Oskar Käck, medical lead, Novartis.

 

 

 

 

  VIDEO  

Övergripande om hjärtsvikt - ur ett njurmedicinskt perspektiv

Uppdatera dig om njuren och ta del av hur en njurspecialist ser på behandling av hjärtsvikt. Njurspecialist Per Dahlberg, Överläkare i njurmedicin vid specialistmedicinkliniken, Norra Älvsborgslänssjukhus, beskriver hur njuren och hjärtat påverkar varandra och hur det, i sin tur, påverkar läkemedelsbehandlingen.


Medverkande: Per Dahlberg, Överläkare i njurmedicin vid specialistmedicinkliniken, Norra Älvsborgs länssjukhus. 

 

 

 

 

  VIDEO  

Behandling av avancerad hjärtsvikt – inklusive typfall

Lyssna till en övergripande beskrivning om diagnos och omhändertagande av avancerad hjärtsvikt. I ett fiktivt typfall exemplifieras när och hur vi ska agera då sjukdomen progredierar och läkemedelsbehandling inte längre är tillräcklig.


Medverkande: Oscar Braun, överläkare och docent vid Lunds universitet.
   

Koll på lipider

 

 

  VIDEO  

Take Aways från EAS 2022 med Jan Borén

Ta del av vad Jan Borén tar med sig hem från EAS kongressen 2022.


Medverkande: Jan Borén, professor och prefekt på Göteborgs Universitet, läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 

 

 

 

  VIDEO  

Lipoprotein (a): en oberoende riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom

Jan Borén är professor och prefekt vid institutionen för Medicin vid Göteborgs Universitet och läkare vid klinisk kemi på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Hans forskningsområde är kardiovaskulär lipidmetabolism och behandling av dyslipidemier. Han har även förtroendeuppdrag som co-editor vid EAS, European Atherosclerosis Society. I denna film berättar Jan om Lp(a), en nyligen identifierad riskmarkör kopplad till förhöjd risk för kardiovaskulär sjukdom och aortastenos. Du får en samlad bild över aktuell status för Lp(a) som målvärde för lipidsänkning, bl.a. får du veta mer om vad Lp(a) är, dess patogenetiska mekanism, hur stor sänkning som behövs och hur expertisen runt om i världen uttrycker sig i frågan.


Medverkande: Jan Borén, professor och prefekt på Göteborgs Universitet, läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

 

 

 

 

  VIDEO  

Behandling av diabetesdyslipidemi

Patienter med diabetesdyslipidemi har dubbla riskfaktorer och en förhöjd risk för att drabbas av hjärtkärlhändelse eller död i tidig ålder. För att sänka denna risk måste såväl blodsocker som kolesterol hanteras och behandlas. I denna film berättar Åke Sjöholm, professor och överläkare vid Gävle sjukhus samt Högskolan i Gävle, om hur diabetesdyslipidemi bör utredas och behandlas. Åke är specialiserad inom internmedicin och diabetes.


Medverkande: Åke Sjöholm, professor och överläkare på Gävle sjukhus samt Högskolan i Gävle. 

 

 

 

 

  VIDEO  

Familjär hyperkolesterolemi (FH) patienter – var står vi idag och vad ser vi i framtiden?

FH är en genetiskt nedärvd sjukdom som ger kraftigt förhöjda LDL-nivåer och därmed en ökad risk att i ung ålder drabbas av kardiovaskulär händelse och död. I denna film får du ta del av det senaste inom behandling och utredning av FH och hur du som kliniker bör tänka när du träffar en patient som du misstänker kan ha FH. Föreläsaren inom detta område är Peter Benedek, endokrinolog och överläkare vid lasarettet i Nyköping samt ordförande i svenska lipidföreningen. Han ansvarar för utredning och kartläggning av FH i Sörmland och har disputerat på FH vid Karolinska Institutet.


Medverkande: Peter Benedek, PhD, endokrinolog och överläkare vid lasarettet i Nyköping.
 

 

  VIDEO  

Vilken betydelse har exponeringen av högt LDL-kolesterol över tid?

”Kolesterolsänkning handlar mer om hur mycket och hur länge än på vilket sätt”. Ta del av av Jan Boréns, professor och prefekt, Göteborgs universitet, tankar om LDL-kolesterolets betydelse för utveckling av ateroskleros och hur man ska tänka kring behandling av LDL-kolesterol.


Medverkande: Jan Borén, professor och prefekt på Göteborgs Universitet, läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
 

Aktuellt inom kardiovaskulär prevention

 

 

  VIDEO  

Polygenic risk scores – hur ska det användas?

Peter Benedek, endokrinolog och överläkare vid lasarettet i Nyköping samt ordförande i svenska lipidföreningen berättar om utvecklingen av polygenic risk scores som är ett aktuellt ämne inom forskningen idag.


Medverkande: Peter Benedek, PhD, endokrinolog och överläkare vid lasarettet i Nyköping.
   

ESC-HF 2021 guidelines

 

 

  VIDEO  

Implementering av ESC-HF 2021 guidelines på avdelning – inklusive typfall

Ta del av kliniska erfarenheter från att jobba enligt de nya de nya riktlinjerna för HFrEF, på avdelning. Genom ett typfall delar Charlotta Ljungman, överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, med sig av sina erfarenheter. 


Medverkande: Charlotta Ljungman, sviktspecialist och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 

 

 

 

  VIDEO  

Implementering av nya riktlinjer för behandling av HFrEF – erfarenheter och reflektioner (inklusive typfall)

Hösten 2021 kom nya riktlinjer för behandling av HFrEF från ESC-HF som bl.a. förespråkar snabb läkemedelsinsättning och snabb uppföljning. I denna film får vi ta del av erfarenheter från Södersjukhuset av de första 9 månadernas arbete enligt dessa rekommendationer. Hör Patrik Lyngå, sviktsköterska och med. Dr, berätta och exemplifiera genom ett typfall vilka möjligheter det nya arbetssättet medför, men även vissa frågeställningar som dykt upp. 


Medverkande: Patrik Lyngå, sviktsköterska och med. dr vid Södersjukhuset.

 

 

 

 

  VIDEO  

Hjärtsviktsdagvården vid Karolinska Universitetssjukhuset - en länk mellan akuten och mottagningen

Enligt de nya riktlinjerna från ESC-HF 2021 ska patienter med hjärtsvikt komma på återbesök 1-2 veckor efter utskrivning från sjukhus. Med redan långa väntetider kan detta vara en stor utmaning för en hjärtklinik att lösa. Vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge har man etablerat en Hjärtsviktsdagvård, som är som ett mellanting mellan akuten och mottagningen. På detta sätt kan patienter skrivas ut tidigare, då det finna möjlighet att ta emot dem igen uppsatta tidsramar. På köpet har patienterna även blivit mer nöjda med den vård de får. I denna film berättar Magnus Nygren, BÖL vid Karolinska Sjukhuset, Huddinge, och ansvarig för dagvårdsverksamheten, om hur de jobbar på Hjärtsviktsdagvårdsavdelningen. Magnus är kardiolog och specialist inom hjärtsvikt.


Medverkande: Magnus Nygren, kardiolog, specialist inom hjärtsvikt och ansvarig läkare för dagvårdsverksamheten (HDA) vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. 

 

 

 

 

  VIDEO  

I ljuset av ESCs nya riktlinjer för hjärtsvikt – vad behöver vi göra annorlunda? Kan vi arbeta smartare på sjukhuset?

Under 2021 publicerades nya riktlinjer för behandling av hjärtsvikt från den Europeiska Kardiologföreningen, ESC. Nu pågår arbete i runt om i landet kring hur dessa riktlinjer ska implementeras i kliniken, något som kan vara utmanande och som kräver samarbete och eftertanke. Hör Edit Floderer, överläkare vid Centralssjukhuset i Karlstad berätta om hennes lärdomar kring implementering av riktlinjer för behandling av patienter med hjärtsvikt och nedsatt ejektionsfraktion i Värmland. Edit är kardiolog och klinisk fysiolog.


Medverkande: Edit Floderer, överläkare inom Hjärt- och akutmedicin, Centralsjukhuset i Karlstad. Medlem i terapigruppen Hjärta-kärl i region Värmland.
 

 

  VIDEO  

I ljuset av ESCs nya riktlinjer för hjärtsvikt – vad behöver vi göra annorlunda? Hur kan evidensen ge vägledning innan utskrivning?

Det har hänt mycket inom behandling av hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion de senaste åren och nya riktlinjer för hur detta ska gå till publicerades 2021 från den Europeiska Kardiologföreningen, ESC. I denna film pratar Anders Lundberg, specialistläkare vid Hudiksvalls sjukhus, om hur riktlinjerna har ändrats samt kort om vilken evidens som ligger bakom den ändrade strategin. Anders är specialist inom internmedicin och forskar inom hjärtsvikt. 


Medverkande: Anders Lundberg, ST-läkarchef, medicinkliniken Hudiksvall.Doktorand i hjärtsviktsdiagnostik vid Karolinska Institutet.
 

Patientföljsamhet

 

 

  VIDEO  

Hur kan vi öka patienternas följsamhet till läkemedelsbehandling?

Ta del av en sammanfattande presentation av aktuell forskning och insikter kring varför endast hälften av patienterna tar sina läkemedel på rätt sätt. Vilka insatser görs för att förbättra läget och vilka resurser finns att tillgå?


Medverkande: Björn Wettermark, professor i Läkemedelsepidemiologi vid Uppsala universitet.
   

Få det senaste inom din specialitet

Anmäl dig till våra digitala utskick.

 

Boka informationsmöte

Boka ett infomationsmöte med oss på din arbetsplats eller via webben.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss?

SE2207164347 (16 juli 2022)