I våra videor diskuterar experter viktiga områden inom kardiologi med fokus på hjärtsvikt, blodfettsrubbningar och kardiovaskulär prevention.

 

 

  VIDEO  

Takeaways – sjuksköterskornas perspektiv

Linn Höög och Anna Strömberg diskuterar bland annat nyheter kring digitala verktyg, den kliniska betydelsen av STRONG-HF och trenden med att hjärtsjukvården allt mer flyttar från vårdinrättningar till hemmet.Medverkande: Linn Höög,bitr universitetssjuksköterska vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge och Anna Strömberg, sjuksköterska, professor i omvårdnad, Universitetssjukhuset i Linköping.

 

 

 

  VIDEO  

Takeaways – kardiologens perspektiv

Giulia Ferrannini lyfter bland annat fram en ny studie som presenterades under Late-breaking-news, vilken ger betydelsen av järnbehandling vid hjärtsvikt en helt ny innebörd.Medverkande: Giulia Ferrannini, specialist internmedicin vid Södertälje sjukhus och forskare vid Karolinska institutet

 

 

 

  VIDEO  

Hur blir vi ännu bättre på att behandla hjärtsvikt?

Nyss hemkommen från ESC 2023 reflekterar Lars Lund över utvecklingen inom de senaste årens hjärtsviktsvård. Hur väl har riktlinjerna från 2021 implementerats och vad har vi lärt oss sedan dess? Lars avslutar med att ge en övergripande bild av hur situationen ser ut i Sverige. Hur kommer det sig egentligen att behandlingsresultatet vid hjärtsvikt är bättre för patienter som ingår i RiksSvikt än för de som står utanför registret?Medverkande: Lars Lund, professor och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset. 

SE2309141473

 

 

 

  VIDEO  

Lipidsänkning, hur når vi hela vägen i mål?

Riktlinjerna för LDL-sänkning är tydliga, patienterna ska under 1,4 mmol/ml. Dock kan det ibland vara lättare sagt än gjort. I denna video får du i ett fiktivt typfall en sammanfattning av vilka behandlingar som finns att tillgå när statinerna inte räcker hela vägen.Medverkande: Mats Eriksson, professor och överläkare på Endokrinkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset.


SE2302140510

 

 

 

  VIDEO  

Sekundärprevention – övergripande om riktlinjer och behandling, baserat på typfall

De nationella riktlinjerna för sekundärprevention efter en kardiovaskulär händelse ger tydliga direktiv för hur omhändertagandet av patienten ska gå till. Linda Mellbin gör en grundlig genomgång av vårdförloppet utifrån ett fiktivt patientfall: Hur ofta ska patienten följas upp? Och vad säger riktlinjerna om behandlingsmål och hur de bäst uppnås?Medverkande: Linda Mellbin, docent, patientflödeschef kranskärlssjukdom på Karolinska Universitetssjukhuset.

SE2302140486

 

 

 

  VIDEO  

Senaste rön om könsskillnader vid kardiovaskulär prevention

Det är stor skillnad mellan kvinnor och män när det gäller risken att drabbas av hjärtkärlsjukdom. Skillnaderna mellan könen visar sig även i symtombild samt hur vi omhändertar och behandlar kvinnor och män på kliniken. Könsskillnaden har så klart hormonella orsaker, men i den här videon delar Magnus Bäck nya insikter kring andra orsaker till varför skillnaderna är så stora.Medverkande: Magnus Bäck, professor i kardiologi på Karolinska Institutet och överläkare inom Medicinsk Enhet Kardiologi på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.

SE2302108912

 

 

 

  VIDEO  

Aterosklerotisk regression

Aterosklerotisk regression, som är det ultimata målet med preventiv lipidsänkning, innebär att placken minskar i storlek och utbredning, samtidigt som inflammationen avtar och plackens stabilitet ökar. Magnus Bäck förklarar varför han ser att vi, tack vare effektiv behandling och modern imaging-teknik, i framtiden kan komma att använda begreppet plackregression som ett mått på den aterosklerotiska behandlings effektivitet.Medverkande: Magnus Bäck, professor i kardiologi på Karolinska Institutet och överläkare inom Medicinsk Enhet Kardiologi på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.

SE2302108900

 

 

 

  VIDEO  

Hur kan vi öka patienternas följsamhet till läkemedelsbehandling?

Så många som hälften av alla patienter tar inte sina läkemedel på rätt sätt. Björn Wettermark sammanfattar aktuell forskning och delar sin uppfattning om varför följsamheten är så dålig. Vad kan vi göra för att förbättra den och finns det några tekniska hjälpmedel som fungerar?Medverkande: Björn Wettermark, professor i Läkemedelsepidemiologi vid Uppsala universitet.

SE2302098662

 

 

  VIDEO  

Digitala möjligheter för bättre patientomhändertagande

Kan vården av hjärtsviktspatienter effektiviseras med hjälp av digitala lösningar? I region Värmland har man testat digitala hjärtsviktsmottagningar med gott resultat. Edit Floderer berättar om projektet och visar även en modell för hur man kan införa digitala hjärtsviktsronder som ger ökat kunskapsutbyte och samarbete mellan regionens hjärtsviktsmottagningar.Medverkande: Edit Floderer, överläkare inom Hjärt- och akutmedicin, Centralsjukhuset i Karlstad. Medlem i terapigruppen Hjärta-kärl i region Värmland.

SE2301137768

 

 

 

 

  VIDEO  

Betydelsen av RWE och erfarenheter från RiksSvikt

Real World Evidence (RWE)-data kan bidra med intressant information som kompletterar kunskapen från randomiserade kontrollerade studier (RCT). För- och nackdelar med de båda studievarianterna diskuteras och exempel ges utifrån en nyligen publicerad svensk registerstudie (RiksSvikt) med sakubitril/valsartan.Medverkande: Oskar Käck, medical lead, Novartis.

SE2212223142

 

 

 

 

  VIDEO  

HFrEF: Implementering av ESC-HF 2021 guidelines på avdelning

ESC rekommenderar insättning av 4 basläkemedel så snabbt som möjligt hos patienter med nyupptäckt HFrEF. Men i vilken ordning ska läkemedlen sättas in och hur gör man när patienten inte tolererar ett eller flera av behandlingsalternativen? Med hjälp av ett fiktivt patientfall delar Charlotta Ljungman med sig av sina kliniska erfarenheter från vården av HFrEF-patienter.Medverkande: Charlotta Ljungman, sviktspecialist och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

SE2208104123

 

 

 

 

  VIDEO  

Behandling av avancerad hjärtsvikt – inklusive typfall

Genom ett fiktivt patientfall ger Oscar Braun oss en övergripande beskrivning av hjärtsviktens slutstation – den avancerade hjärtsvikten. Hur ställs diagnosen baserat på ESCs riktlinjer? Hur bör man hantera patienter i detta kritiska tillstånd och vilken behandling bör erbjudas när den farmakologiska behandlingen har slutat verka?Medverkande: Oscar Braun, överläkare och docent vid Lunds universitet.

SE2208313878
 

 

  VIDEO  

Hjärtsvikt ur ett njurmedicinskt perspektiv

Är det möjligt att optimera hjärtsviktsbehandlingen och samtidigt bevara njurfunktionen? Ja, säger njurspecialisten Per Dahlberg, det handlar om att erbjuda en ”multifaktoriell behandling som bryter onda cirklar i det kardiorenala syndromet”. Här får du en uppdatering om njurens intima samspel med hjärtat och tips kring hur man balanserar läkemedelsbehandlingen för att skydda både hjärta och njurar.Medverkande: Per Dahlberg, överläkare i njurmedicin vid specialistmedicinkliniken, Norra Älvsborgs länssjukhus. 

SE2208104132

 

 

 

 

  VIDEO  

Hur kan implementeringen av ESC-HF 2021 guidelines på kliniken bli bättre?

Det pågår ett intensivt arbete över hela landet med att implementera ESCs senaste riktlinjer för vård av HFrEF-patienter. Men, enligt Edit Floderer går det trögt. Vad det  beror på och hur man enligt henne kan effektivisera implementering är saker som hon delar med sig av i den här korta sammanfattningen.Medverkande: Edit Floderer, överläkare inom Hjärt- och akutmedicin, Centralsjukhuset i Karlstad. Medlem i terapigruppen Hjärta-kärl i region Värmland.

SE2305233572

 

 

 

  VIDEO  

I ljuset av ESCs nya riktlinjer för hjärtsvikt

Det har hänt mycket inom behandling av HFrEF under de senaste åren. I denna video får du en sammanfattning av en längre föreläsning med Anders Lundberg om hur riktlinjerna har förändrats och vilken evidens som ligger bakom den förändrade strategin.Medverkande: Anders Lundberg, ST-läkarchef, medicinkliniken Hudiksvall. Doktorand i hjärtsviktsdiagnostik vid Karolinska Institutet.

SE2305233575

 

 

 

  VIDEO  

HFrEF: Erfarenheter från implementering av ESC-HF 2021 guidelines

Hösten 2021 kom ESC med nya riktlinjer för behandling av HFrEF, vilka förespråkar snabb läkemedelsinsättning och en tät och multidisciplinär uppföljning.  Utifrån ett fiktivt patientfall berättar Patrik Lyngå om sina erfarenheter från de första 9 månadernas arbete enligt de nya riktlinjerna på Södersjukhuset. Hur har de fått det att fungera? Medverkande: Patrik Lyngå, sviktsköterska och med. dr vid Södersjukhuset.

SE2305233568

 

 

 

 

  VIDEO  

Lipoprotein (a) – en oberoende riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom

I denna video berättar Jan Boren om Lp(a), en nyligen identifierad riskmarkör för kardiovaskulär sjukdom och aortastenos. Du får en aktuell genomgång av kunskapsläget kring Lp(a): Hur fungerar den patogenetiska mekanismen? Vilka målvärden gäller för Lp(a) och hur stor sänkning behövs för att vi ska se kliniskt relevant riskminskning? Och vad säger omvärlden?Medverkande: Jan Borén, professor och prefekt på Göteborgs Universitet, läkare på Sahlgrenska. 

SE2305233566

 

 

 

 

  VIDEO  

Hur organiserar vi vården av hjärtsviktspatienter?

Enligt riktlinjerna från ESC 2021 ska patienter med hjärtsvikt komma på återbesök redan inom 1–2 veckor efter utskrivning. Det kan innebära en stor utmaning för kliniken. Därför har man vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge etablerat en Hjärtsviktsdagvård. Hör Magnus Nygren förklara hur den är upplagd och hur denna lösning lett till förbättrad effektivitet, kostnadsbesparingar och ökad patientnöjdhet.Medverkande: Magnus Nygren, kardiolog, specialist inom hjärtsvikt och ansvarig läkare för dagvårdsverksamheten (HDA) vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. 

SE2305233561

 

 

 

 

  VIDEO  

Behandling av diabetesdyslipidemi

Patienter med diabetesdyslipidemi har dubbla riskfaktorer och en förhöjd risk att drabbas av hjärtkärlhändelser eller död i tidig ålder. För att minska risken för dessa patienter måste man genom klok behandling kontrollera såväl blodsocker som kolesterol. Här får du med hjälp av Åke Sjöholm lära dig allt om hur diabetesdyslipidemi bör utredas och behandlas på kliniken.Medverkande: Åke Sjöholm, professor och överläkare på Gävle sjukhus samt Högskolan i Gävle. 

SE2305233563

 

 

 

 

  VIDEO  

Familjär hyperkolesterolemi (FH) – idag och i framtiden

FH är en genetiskt nedärvd sjukdom som ger kraftigt förhöjda LDL-nivåer och ökad risk att tidigt drabbas av kardiovaskulära händelser och död. Missa inte chansen att på under 5 minuter höra endokrinolog Peter Benedek sammanfatta det senaste inom utredning och behandling av FH. Hur tänker du när du träffar patienter med misstänkt FH?Medverkande: Peter Benedek, PhD, endokrinolog och överläkare vid lasarettet i Nyköping.

SE2305233558
 

 

  VIDEO  

Exponering för högt LDL-C över tid ökar den kardiovaskulära risken

”Kolesterolsänkning handlar mer om hur mycket och hur länge, än på vilket sätt”. Så sammanfattar Jan Borén sin korta presentation kring riskerna med långvarig exponering till ett högt LDL-kolesterol. Hör hur han resonerar kring varför det är så viktigt att kontrollera förhöjda nivåer av LDL-kolesterol så tidigt som möjligt.Medverkande: Jan Borén, professor och prefekt på Göteborgs Universitet, läkare på Sahlgrenska.

SE2303145389
 

 

  VIDEO  

Polygenic risk score – hur kan det användas?

Polygenic risk score är ett mått på antalet genetiska variationer som en individ har för att utveckla en viss sjukdom. Här berättar Peter Benedek om den snabba och spännande utvecklingen inom detta område ur ett hyperlipidemiperspektiv.Medverkande: Peter Benedek, PhD, endokrinolog och överläkare vid lasarettet i Nyköping.

SE2209024961

 

Få det senaste inom din specialitet

Anmäl dig till våra digitala utskick.

 

Boka informationsmöte

Boka ett infomationsmöte med oss på din arbetsplats eller via webben.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss?

SE240610_11208201 (10 juni 2024)